Circular informativa 21/17 · 23 de novembre del 2017


NOVETATS EN ALGUNES DECLARACIONS INFORMATIVES TRIBUTÀRIES

L’Ordre HFP/1106/2017, publicada en el BOE del 18 de novembre del 2017 inclou les següents novetats:

Termini de presentació del model 347

(declaració anual d’operacions amb terceres persones).

  Termini de presentació: entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions realitzades durant l’any natural anterior.

  En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació per Internet en el termini establert reglamentàriament per a cada declaració informativa, la presentació es pot efectuar durant els quatre dies naturals següents al de finalització del termini esmentat.

  El nou termini de presentació serà d’aplicació a la declaració anual d’operacions amb terceres persones, model 347, de l’exercici 2018 i següents (les que es presentin a partir de 2019).

  Per tant, la presentació del model 347 de l‘exercici 2017 es realitzarà durant el mes de febrer de 2018.

Termini de presentació dels models 171, 184 i 345

Model 171. Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i de cobraments de qualsevol document.

  Termini de presentació: entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions que corresponguin a l’any natural anterior.

Model 184. Entitats en règim d’atribució de rendes. Declaració informativa anual.

  Termini de presentació: entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les rendes obtingudes per la entitat i de les rendes atribuïbles a cadascun dels seus membres en l’any natural immediat anterior.


Model 345.
Declaració Informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans individuals d’estalvi sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència. Declaració anual partícips i aportacions.

  Termini de presentació: entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions que corresponguin a l’any natural anterior.

  En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació per Internet en el termini establert reglamentàriament per a cada declaració informativa, la presentació es pot efectuar durant els quatre dies naturals següents al de finalització del termini esmentat.

  Els nous terminis de presentació seran d’aplicació, per primera vegada, per a la presentació de les declaracions anuals corresponents a 2017 que es presentaran el 2018 (gener de 2018).

Termini de presentació del NOU model 190.

Model per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’ IRPF sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda.

En el nou model 190 destaquen els nous camps, com el del correu electrònic de la persona de contacte, o les que diferencien les percepcions dineràries segons deriven o no d’incapacitat laboral. La mateixa diferenciació s’estableix per a les percepcions en espècie.

En el nou model 190 s’han d’incloure totes les beques exemptes en virtut de l’art.7.j) de la Llei de l‘IRPF, fins i tot les de quantia inferior a 3.000 euros anuals.

Les modificacions seran d’aplicació, per primera vegada, per a la presentació de la declaració anual corresponent a 2017, que s’haurà de presentar al 2018.