Novetats

Circulars 2019

Covid-19, tota la informació

Breus

Valor de referència dels béns immobles

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estableix un nou valor de referència per a béns immobles, que substituirà el valor real als efectes de determinar la base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en l’Impost sobre Successions i Donacions, i també en l’Impost sobre Patrimoni. (Podeu consultar resum detallat de les modificacions en l’enviament de l’2021.07.30)

Més info

Mesures de protecció dels treballadors autònoms

El Reial Decret-llei 18/2021 de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE 29-09-2021) manté vigents les mesures de protecció per als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, amb algunes variacions:

Més info

Es fixa el salari mínim interprofessional

Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021. BOE 2021.09.29
En compliment de l’mandat a Govern per a fixar anualment el salari mínim interprofessional, contingut en l’article 27.1 de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, es procedeix mitjançant aquest reial decret a establir les quanties que hauran de regir a partir de l’1 de setembre de 2021, tant per a les persones treballadores que són fixes com per a les que són eventuals o temporeres, així com per a les empleades i empleats de la llar.

Més info

L’IPC situa la seva variació anual en el 2,9% al juliol


Aquest valor està dues dècimes per sobre de la registrada al juny. La taxa anual de l’indicador avançat de la inflació subjacent augmenta quatre dècimes, fins al 0,6%. La taxa anual de l’indicador avançat de l’IPCH és de l’2,9%. En aquest comportament destaquen els serveis d’allotjament i el gas, els preus dels augmenten aquest mes davant de les baixades de l’any passat, i els aliments i begudes no alcohòliques, que van disminuir més al juliol de 2020 que aquest mes. Cal ressenyar també, encara que en sentit contrari, la baixada dels preus de l’electricitat, enfront de l’augment registrat al juliol de l’any passat.

L’Executiu ha canviat la fórmula per presentar els comptes anuals a quatre dies de tancament


L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF) ha expressat la seva “indignació i profund malestar” per l’aprovació, mitjançant una ordre ministerial, dels nous models de presentació de comptes anuals en el Registre Mercantil. Han de ser utilitzats per totes aquelles entitats que tinguin pendent dipositar i presentar els seus comptes, fet que suposa “donar un peremptori termini de quatre dies per implementar de nou un treball que, a dia d’avui, estava pràcticament conclòs”.

La futura llei de ‘startups’ alleuja la fiscalitat dels ‘business angels’ per impulsar la inversió


Els empresaris enfocats a sectors emergents mitjançant el mentoring o mentorazgo es podran beneficiar d’una legislació específica per a un entorn concret: les startups, segons l’Informe de l’Avantprojecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents. Els emprenedors podran optar a un tipus de l’Impost de Societats reduït en deu punts, passant de l’25% a l’15% en startups fins a un màxim de quatre anys. A més, s’inclou la possibilitat que les startups sol·licitin l’ajornament del deute tributari de l’impost de societats o de l’impost sobre la renda de no residents en el primer exercici en què base imposable sigui positiva i en el següent, amb dispensa de garanties i sense meritació d’interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament.

La taxa digital, en un racó


L’acord per impulsar un impost mínim en Societats del 15% a nivell global, assolit fa dues setmanes al si de l’OCDE i recolzat durant aquest cap de setmana al G-20, ha aparcat, al menys fins a la tardor, el projecte de taxa digital que sospitava la Unió Europea. “El G20 ha aprovat un acord històric aquest cap de setmana a Venècia per crear un sistema fiscal internacional més estable i més just que abordi els desafiaments fiscals derivats de la digitalització de l’economia”, va explicar també el portaveu de la Comissió.

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació
Més notícies