Novetats

Circulars 2021

Breus

Extensió del termini de les garanties concedides a autònoms i empreses amb càrrec a les línies d’avals ICO COVID

El Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual es permet l’extensió del termini de les garanties concedides a autònoms i empreses amb càrrec a les Línies d’avals ICO COVID, després del 30 de juny, una vegada expirat el termini del marc temporal de ajuts d’estat aprovat per la Comissió Europea. L’aplicació efectiva de la mesura està subjecta a l’aprovació prèvia de la Comissió Europea. L’extensió del termini dels avals permetrà que les empreses i els autònoms, amb l’aprovació prèvia per l’entitat financera, puguin ampliar fins a 8 o 10 anys el termini d’amortització dels seus préstecs. D’aquesta manera, es facilita el manteniment d’empreses viables que tinguin dificultats una vegada finalitzat el marc temporal, mitjançant l’allargament del termini del préstec avalat, concedint-los un marge més gran per fer front a les seves obligacions.

Confiscació de documents

El TS obliga a Hisenda a destruir i tornar tota la documentació confiscada durant un registre si l’ordre judicial que ho va autoritzar queda anul·lada. D’aquesta manera, el Suprem frena l’Agència Tributària a l’hora d’emmagatzemar aquestes proves, encara que obre la porta que s’hi pugui utilitzar la informació continguda, desvinculada dels documents mateixos, en altres procediments si així ho permet l’autoritat judicial en un eventual assumpte futur. Exigeix que es destrueixin també les còpies que l’Administració hagi pogut fer de la documentació i del material incautats durant el registre que sigui anul·lat.

Les borses europees es disposen a tancar una setmana fatídica

A les quatre jornades prèvies, l’Ibex 35 acumula una caiguda del 3%. Avui, el selectiu espanyol obre amb lleugeres pujades, del 0,3%, malgrat que Wall Street va tornar a tancar ahir amb fortes caigudes. La resta d’índexs europeus també cotitza en verd. Avui, a més, la sessió serà més volàtil del que és habitual perquè toca venciment d’opcions i futurs, cosa que es coneix com a quàdruple hora bruixa. A l’agenda macro, hi destaca la dada de l’IPC de la zona euro.

El 40% dels tràmits davant de notari es faran de forma telemàtica

Constituir una societat o obtenir una pòlissa de crèdit també serà en línia. Justícia treballa amb l’objectiu que el vistiplau a la Llei de Mesures d’Eficiència Digital del Servei Públic de Justícia i la seva posterior entrada en vigor culmini abans de final d’any. La segona gran mesura fa referència al conjunt d’actes que es podran fer via telemàtica quan la norma entri en vigor. Destaquen pràcticament tots els societaris, com ara la constitució d’empreses, nomenaments, apoderaments, així com l’atorgament d’actes societaris que no continguin aportacions immobiliàries o d’establiment mercantil. A les pòlisses mercantils, la remissió d’aquestes per l’entitat de crèdit a la seu electrònica notarial implicarà el seu consentiment al negoci documentat.

PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE EN EL TREBALL

El Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball és un document que recull les mesures preventives, el procediment i l’organització interna per actuar davant qualsevol cas d’assetjament laboral.
És de caràcter obligatori per a totes les empreses sigui quin sigui el seu número de treballadors, arran del Reial decret 901/2020 i RD/2020 sobre el Registre Salarial i l’elaboració del Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball.
L’article 48.1 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb caràcter obligatori preveu l’existència d’un Protocol en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les empreses així com la seva implantació.

FESTES LABORALS A CATALUNYA 2022

L’any 2022 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’any), dissabte.
 • 6 de gener (Reis), dijous.
 • 15 d’abril (Divendres Sant), divendres.
 • 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns.
 • 24 de juny (Sant Joan), divendres.
 • 15 d’agost (l’Assumpció), dilluns.
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts.
 • 8 de desembre (La Immaculada), dijous.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns.
 • Festes locals 2022 (acord del Ple de 27/07/2021):
 • Dilluns 25 de juliol (Sant Jaume)
 • Dissabte 29 d’octubre (Sant Narcís)

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

Més informació

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL (BO DIGITAL)

El proper 15 de març s’inicia la 1a convocatòria del programa KIT DIGITAL. És un programa d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació per a la digitalització. L’import de la subvenció varia atenent el nombre d’empleats i s’atorguen per odre de sol·licitud.

Accés al programa KID DIGITAL

Foment de la contractació de joves en situació d’atur

Informació per sol·licitar els ajuts de contractació de persones joves (de 16 a 29 anys)

RESOLUCIÓ EMT/384/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – Contractació de joves) (ref. BDNS 602997). Catalunya. DOGC 28/02/2022. ANNEX

Amb aquesta modificació, s’amplia la tipologia d’entitats que poden ser beneficiàries de la subvenció, afegint les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions previst a l’article 3 de la Resolució EMT/3861/2021.

El termini de presentació de sol·licituds s’amplia fins el dia 30 d’abril de 2022 a les 15.00 hores.

Més info

Valor de referència dels béns immobles

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estableix un nou valor de referència per a béns immobles, que substituirà el valor real als efectes de determinar la base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en l’Impost sobre Successions i Donacions, i també en l’Impost sobre Patrimoni. (Podeu consultar resum detallat de les modificacions en l’enviament de l’2021.07.30)

Més info

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació