Novetats

Actualitat, breus

Litigis entre pimes i consumidors


Fotografia: el Periódico

El Govern ha aprovat recentment un projecte de llei per incorporar la normativa europea, Directiva 2013/11 / UE de 21 de maig de 2013, que regula els litigis entre pimes i consumidors mitjançant procediment de arbitratge gratuïts. La proposta de llei tramitada amb caràcter urgent posa el focus d’ atenció en la resolució de conflictes respecte a un contracte de compravenda o servei entre consumidor i empresa sigui quina sigui la naturalesa del producte o adquisició, tant presencial com on-line. I encara que ser consumidors per definició ens inclou a tots aquest arbitratge de consum deixa fora d’aplicació les reclamacions entre empresaris o iniciades pels mateixos conforme a un contracte mercantil.

AEAT i els moviments de comptes bancaris


Fotografia: Reuters

La Aeat ha començat a avisar que coneix els moviments dels comptes bancaris dels contribuents i que pot creuar-les amb les declaracions d’IVA de l’exercici 2016. Així ho fa constar en una comunicació remesa a professionals i societats obligats a tributar per l’IVA i, com a prova els aporta la xifra total dels diners ingressats en elles -total de entrades-i la totalitat dels diners retirat -Sortides d’aquestes-. Adverteix l’Aeat en el seu comunicació, que al llarg de 2017, es realitzarà un especial seguiment d’aquells contribuents que presentin aquestes possibles incoherències, podent-realitzar un visita destinada a la presa de dades així com, si és el cas, l’inici d’actuacions de comprovació.

Augmenten els concursos de persones físiques


El nombre de concursos va aconseguir en el primer trimestre del 2017 un total de 1.049 procediments de empreses, el que suposa una disminució de l’1 per cent respecte als concursos registrats en el mateix període de l’any anterior. No obstant això, si s’inclouen els concursos de persones físiques, es van produir un total de 1.431 procediments concursals. D’aquesta manera, hi ha un increment del 13 per cent respecte al primer trimestre del 2016, segons el Barem Concursal de PwC. Catalunya, la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana són les que compten amb més activitat concursal i suposen un 50 per cent del total de concursos publicats en aquest primer trimestre del 2017. “El ritme de disminució de la activitat concursal s’ha desaccelerat significativament. Si en el primer trimestre de 2015 i 2016 es van produir baixades del 30 per cent i el 21 per cent, respectivament, en el nombre de companyies concursades, en el quart trimestre de 2016 la reducció va ser tot just del 7 per cent, i en el primer semestre de l’any ha estat de només un 1 per cent”.

Font: Síntesi diària

Notícies anteriors