Novetats

Circulars 2019

Covid-19, tota la informació

Breus

Fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF

Avui s’ha publicat al BOE l’Ordre HAC / 320/2021, de 6 d’abril, per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació.

Pujada rècord de la pressió fiscal


Les estimacions de recaptació de l’Aeat per a l’any 2020 anticipen una pujada rècord de la pressió fiscal d’al voltant de dos punts que acostaran l’indicador al voltant de l’37%. Les dades de l’Aeat preveuen una caiguda de la recaptació de l’8,7% mentre que el PIB de l’economia espanyola va caure un 11% el 2020. La pressió fiscal d’Espanya va tancar l’any 2019 entre el 35,2% i el 35, 4% segons les dades dels diferents organismes. La irrupció de la crisi de l’coronavirus l’any passat va tombar el PIB un 11%, 2,3 punts per sobre de les previsions que manté ara l’Agència Tributària sobre recaptació. El millor desenvolupament de la recaptació podria situar l’indicador a l’entorn de l’37%. Aquest nivell només es va assolir l’any 2007, que va tancar amb la dada en el 37,1%.

L’Agència Tributària ha sol·licitat la col·laboració de notaris i registradors


Això és degut a facilitar l’acceleració del cribratge d’empreses vives i prevenir així que l’ingent cementiri empresarial serveixi per ocultar entramats societaris, activitats no declarades, fraus o operacions de blanqueig de capitals, entre d’altres potencials delictes. En aquest exercici el que hi ha és una voluntat d’introduir per via legislativa mesures per evitar que aquestes empreses que no tenen activitat segueixin operant “. Hi ha uns tres milions de societats en el Registre Mercantil però només 1,3 milions presenten anualment els seus comptes pel que es treballa en revocar el NIF de les que no compleixin la seva obligació puntualment. “La reforma en relació amb la funció notarial va en tres línies”.

Novetats legislatives

Ordre ISM/189/2021, de 3 de març, per la qual es regula el Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social.

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/03/ism189

Acceptació del poder atorgat
Els poders atorgats en favor de persones jurídiques no s’inscriuran ni faran efecte fins que aquelles procedeixin a presentar una declaració responsable manifestant que, en els seus estatuts, està prevista la possibilitat de representar a tercers davant les administracions públiques. Aquesta declaració haurà de signar-se electrònicament en el termini màxim d’un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud d’inscripció del poder en el registre. En cas de presentar-se noves sol·licituds de registre d’apoderaments a favor de la mateixa persona jurídica, no serà necessària la presentació d’una nova declaració responsable, sempre que es mantinguin els requisits de capacitat que la sustenten. La declaració responsable substituirà a la presentació dels estatuts, sense perjudici que aquests puguin ser exigits amb posterioritat per l’òrgan, entitat gestora o servei comú competent. En aquest últim cas haurà de constar en el registre el resultat de la comprovació realitzada.

​Termini de vigència dels apoderaments inscrits al registre
La representació atorgada en l’àmbit del Sistema de remissió electrònica de dades (Sistema XARXA) es regirà per la seva pròpia normativa.
Els documents normalitzats de representació aprovats per les entitats gestores per al seu ús en els procediments dirigits al reconeixement de prestacions de la Seguretat Social, continuaran sent vàlids i no seran objecte d’inscripció en el Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social.

Nou Reglament d’assistència jurídica gratuïta


Aprovat el Reial Decret pel qual s’estableix el nou Reglament d’assistència jurídica gratuïta, que deroga i substitueix el Reial Decret 996/2003. La nova norma determina, com a regla general, el pagament mensual de la subvenció d’assistència jurídica gratuïta per part de Ministeri de Justícia, agilitzant el pagament d’aquestes actuacions, que fins ara es tenien una periodicitat de pagament trimestral. El cobrament més immediat per part d’advocats i procuradors repercutirà en la millora de l’servei per a la ciutadania. A més, el Reglament estableix que la subvenció d’assistència jurídica gratuïta s’aplicarà, també, als honoraris deixats de percebre per aquells professionals de torn d’ofici que hagin prestat el servei, quan l’expedient no hagi obtingut el benefici per insuficiència de documentació.

El Ministeri de Justícia posa en marxa el segon pla de xoc per impulsar la resolució d’expedients de nacionalitat


Es tracta d’una sèrie de mesures encaminades a la solució de l’embús en la tramitació i resolució dels expedients de nacionalitat per residència i de sefardites. S’opta per l’opció de reforç intern, a l’ésser la més eficient, eficaç i econòmica. Per a la implementació d’aquest pla de xoc, s’han impartit mòduls de formació per part de personal d’Àrea de nacionalitat de la Subdirecció General de Nacionalitat i Estat Civil.

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació
Més notícies