Novetats

Circulars 2021

Breus

ORDRE PCM/244/2022 DE 30 DE MARÇ. INGRÉS DE DIFERÈNCIES

Tal com es va indicar al BNR 4/2022 d’1 d’abril del 2022, a partir del proper 3 d’agost s’inicia el procés d’actualització motivat per la publicació extemporània de l’Ordre PCM/244/2022, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2022, corresponent a liquidacions presentades a la recaptació de febrer i març de 2022 que afectin períodes de liquidació de gener i febrer del 2022.

Més informació

Sostenibilitat econòmica, a l’agenda

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport que conté mesures adreçades al transport públic i ajuts al sector transport. Amb l’objectiu de fomentar el transport públic i reduir l’ús del vehicle privat per contribuir a disminuir la nostra dependència energètica i la nostra petjada de carboni, s’adopten mesures adreçades al transport públic, articulant la gratuïtat dels serveis de Rodalies, Rodalies i Mitja Distància convencional per a usuaris recurrents entre l’1 de setembre i el 31 de desembre. El text aprovat reforça la posició del transportista efectiu, per evitar que es treballi de manera estructural per sota dels costos individuals. Així mateix, s’habilita una nova convocatòria d’ajudes directes al sector del transport terrestre, replicant les ja establertes el mes de març passat pel RD-Llei 6/2022, incloent en aquesta ocasió als autobusos urbans.

Assegurances i sostenibilitat

Les asseguradores hauran d’integrar el canvi climàtic a l’estratègia comercial, la seva gestió de riscos i actuarial, en el disseny de productes i la subscripció per part de clients i, fins i tot, en la governança de les companyies i en la fixació de polítiques de remuneracions de les plantilles. El sector assegurador haurà de capbussar-se al món de la sostenibilitat del tot a partir de demà, dia 2 d’agost, sense que hi hagi encara una definició tancada i definitiva sobre quan és sostenible una activitat. L’exigència arriba de la mà de dos reglaments comunitaris aprovats el 2021, de directa aplicació als països europeus.

L’aixovar domèstic no és bé heretat

El TS rebutja que les accions i les participacions socials es facin servir per calcular el concepte de “aixovar domèstic”. D’aquesta manera, el Tribunal, en una sentència de 29 de juny de 2022, impedeix que Hisenda ho inclogui en el càlcul del 3% dels béns heretats que estableix l’impost sobre successions i donacions (ISD) per estimar el valor de l’aixovar. La decisió frena així les liquidacions que feien les hisendes autonòmiques, que incloïen a la base per calcular aquest 3% les accions i els valors.

RESUM subvencions programa “Ocupació + Transformació”. Catalunya

Referent a les inversions del component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Bases: ORDRE EMT/247/2021. DOGC 28-12-2021. Modificat ORDRE EMT/148/2022. DOGC 20-06-2022

Convocatòria: RSL EMT/2094/2022 (DOGC 05-07-2022)

Termini sol·licitud: del 6 de juliol de 2022 a les 9.00 h fins al 27 de juliol de 2022 a les 15.00 h.

 • Línia 1: actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.
 • Línia 2: actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

Les dues línies de subvenció per al manteniment de l’ocupació tenen per objecte compensar, en part, els costos salarials dels treballadors/ores assalariats de la microempresa o dels treballadors/ores autònoms o dels socis treballadors de l’empresa d’emprenedoria col·lectiva que sigui beneficiària, dels centres de treball ubicats a Catalunya, durant un termini de sis mesos. L’empresa beneficiària es compromet a dur a terme, en el termini esmentat, una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital, segons la línia de subvenció sol·licitada i d’acord amb el que especifica la base 2” (participar en accions de formació).

Enllaços

Poden accedir al tràmit, normativa i a l’apartat de preguntes freqüents.

PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE EN EL TREBALL

El Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball és un document que recull les mesures preventives, el procediment i l’organització interna per actuar davant qualsevol cas d’assetjament laboral.
És de caràcter obligatori per a totes les empreses sigui quin sigui el seu número de treballadors, arran del Reial decret 901/2020 i RD/2020 sobre el Registre Salarial i l’elaboració del Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball.
L’article 48.1 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb caràcter obligatori preveu l’existència d’un Protocol en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les empreses així com la seva implantació.

FESTES LABORALS A CATALUNYA 2022

L’any 2022 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’any), dissabte.
 • 6 de gener (Reis), dijous.
 • 15 d’abril (Divendres Sant), divendres.
 • 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns.
 • 24 de juny (Sant Joan), divendres.
 • 15 d’agost (l’Assumpció), dilluns.
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts.
 • 8 de desembre (La Immaculada), dijous.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns.
 • Festes locals 2022 (acord del Ple de 27/07/2021):
 • Dilluns 25 de juliol (Sant Jaume)
 • Dissabte 29 d’octubre (Sant Narcís)

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

Més informació

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL (BO DIGITAL)

El proper 15 de març s’inicia la 1a convocatòria del programa KIT DIGITAL. És un programa d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació per a la digitalització. L’import de la subvenció varia atenent el nombre d’empleats i s’atorguen per odre de sol·licitud.

Accés al programa KID DIGITAL

Foment de la contractació de joves en situació d’atur

Informació per sol·licitar els ajuts de contractació de persones joves (de 16 a 29 anys)

RESOLUCIÓ EMT/384/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – Contractació de joves) (ref. BDNS 602997). Catalunya. DOGC 28/02/2022. ANNEX

Amb aquesta modificació, s’amplia la tipologia d’entitats que poden ser beneficiàries de la subvenció, afegint les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions previst a l’article 3 de la Resolució EMT/3861/2021.

El termini de presentació de sol·licituds s’amplia fins el dia 30 d’abril de 2022 a les 15.00 hores.

Més info

Valor de referència dels béns immobles

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estableix un nou valor de referència per a béns immobles, que substituirà el valor real als efectes de determinar la base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en l’Impost sobre Successions i Donacions, i també en l’Impost sobre Patrimoni. (Podeu consultar resum detallat de les modificacions en l’enviament de l’2021.07.30)

Més info

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació