Novetats

Circulars 2022

Breus

Resolució de 30 d’abril del 2024

Resolució de 30 d’abril del 2024 de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual es convoquen ajudes per a impuls de l’ecosistema emprenedor innovador nacional dins el Programa Impuls de l’Ecosistema Emprenedor Innovador en el marc del PRTR.

Les ajudes per impulsar l’ecosistema emprenedor innovador nacional dins el Programa Impuls de l’Ecosistema Emprenedor Innovador per a actuacions realitzades o a realitzar el 2024 són una iniciativa del Ministeri d’Indústria i Turisme a través de la Fundació EOI.

Més informació

Subvencions 2024 per a noves oportunitats de negoci. Catalunya

Bases: RSL EMT/1466/2024 (DOGC 30-04-2024)
Convocatòria: RSL EMT/1717/2024 (DOGC 17-05-2024)
Termini sol·licituds: des de les 09.00 hores del dia 21-05-24 fins les 14.00 hores del 21-06-2024.

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci.
Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.
Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear.

Enllaços d’interès:
Convocatòria · Bases · Resum

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+

Accions subvencionables: L’activitat subvencionada consistirà en l’acció d’iniciar una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

Més informació:

Modificació els criteris d’admissió del programa Mentoring i Suport a la Internacionalització

Madrid, 15/04/2024.- La Cambra de Comerç d’Espanya ha modificat els criteris d’admissió del programa Mentoring i Suport a la Internacionalització per ampliar el nombre de pimes que es podran acollir a les ajudes per millorar-ne la presència exterior.
En el cas de la línia de certificació, es rebaixa fins a 300.000 euros la facturació exigida a les pimes per poder sol·licitar ajuts de fins a 20.000 euros per a l’obtenció dels certificats necessaris per exportar fora de la Unió Europea. El termini de sol·licitud estarà obert fins al 31 de maig.

Més informació

PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE EN EL TREBALL

El Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball és un document que recull les mesures preventives, el procediment i l’organització interna per actuar davant qualsevol cas d’assetjament laboral.
És de caràcter obligatori per a totes les empreses sigui quin sigui el seu número de treballadors, arran del Reial decret 901/2020 i RD/2020 sobre el Registre Salarial i l’elaboració del Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball.
L’article 48.1 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb caràcter obligatori preveu l’existència d’un Protocol en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les empreses així com la seva implantació.

RESUM de subvencions a inversions empresarials d’alt impacte. Catalunya

Bases reguladores: RSL EMT/935/2024 (DOGC 02-04-2024). ACCIÓ

Convocatòria 2024: RSL EMT/1131/2024 (DOGC 11-04-2024)

Termini sol·licituds: serà des de les 09:00 hores del 12-04-24 fins a les 14:00 hores del 06-05-2024.
Beneficiàries: les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 4 del present annex, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, de centres d’atenció telefònica o centres de contacte, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d’elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes.

Subvencions a inversions empresarials d'alt impacte

Subvenciones a inversiones empresariales de alto impacto

INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

En el Reial decret llei 1/2023, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral s’hi especifiquen les condicions per a l’aplicació de les bonificacions de quotes (per exemple, s’haurà de disposar d’un pla d’igualtat per poder bonificar-se els incentius).

Enllaç al Reial decret llei

OBLIGATORIETAT DE COMUNICACIÓ DE DADES DE L’EMPRESA A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

De conformitat amb el Reial decret 504/2022, a partir de l’1 d’agost de 2023 els empresaris NO individuals (societats anònimes, societats limitades, comunitats de béns, societats civils, etc.) han de comunicar a la TGSS una declaració en la qual hi ha de constar obligatòriament:

 • Condició d’administrador, conseller o apoderat, tinguin part o no del capital social
 • Percentatge d’accions o participacions dels socis
 • Telèfon mòbil, fix i correu electrònic de contacte

Aquesta obligació es deu a la creació d’una BASE DE DADES D’EMPRESA que tindrà la TGSS.

Enllaç al Reial decret

Subvencions per a autònoms

Bases: ORDRE EMT/155/2023 (DOGC 16-06-2023).

Convocatoria 2023: RSL EMT/2550/2023 (DOGC 17-07-2023)

Termini sol·licituds: començarà a les 9.00 h del 18-07-2023, i finalitzarà a les 15 h del dia 20-09-2023.

Persones beneficiàries: els treballadors/ores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com a autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits que s’estableixen en la base 5 de l’annex de l’Ordre EMT/155/2023.

Enllaç al dogc

FESTES LABORALS A CATALUNYA 2022

L’any 2022 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:

   • 1 de gener (Cap d’any), dissabte.
   • 6 de gener (Reis), dijous.
   • 15 d’abril (Divendres Sant), divendres.
   • 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
   • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns.
   • 24 de juny (Sant Joan), divendres.
   • 15 d’agost (l’Assumpció), dilluns.
   • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres.
   • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts.
   • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts.
   • 8 de desembre (La Immaculada), dijous.
   • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns.
   • Festes locals 2022 (acord del Ple de 27/07/2021):
   • Dilluns 25 de juliol (Sant Jaume)
   • Dissabte 29 d’octubre (Sant Narcís)

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

Més informació

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL (BO DIGITAL)

El proper 15 de març s’inicia la 1a convocatòria del programa KIT DIGITAL. És un programa d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació per a la digitalització. L’import de la subvenció varia atenent el nombre d’empleats i s’atorguen per odre de sol·licitud.

Accés al programa KID DIGITAL

Foment de la contractació de joves en situació d’atur

Informació per sol·licitar els ajuts de contractació de persones joves (de 16 a 29 anys)

RESOLUCIÓ EMT/384/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – Contractació de joves) (ref. BDNS 602997). Catalunya. DOGC 28/02/2022. ANNEX

Amb aquesta modificació, s’amplia la tipologia d’entitats que poden ser beneficiàries de la subvenció, afegint les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions previst a l’article 3 de la Resolució EMT/3861/2021.

El termini de presentació de sol·licituds s’amplia fins el dia 30 d’abril de 2022 a les 15.00 hores.

Més info

Valor de referència dels béns immobles

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estableix un nou valor de referència per a béns immobles, que substituirà el valor real als efectes de determinar la base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en l’Impost sobre Successions i Donacions, i també en l’Impost sobre Patrimoni. (Podeu consultar resum detallat de les modificacions en l’enviament de l’2021.07.30)

Més info

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació

ORDRE PCM/244/2022 DE 30 DE MARÇ. INGRÉS DE DIFERÈNCIES

Tal com es va indicar al BNR 4/2022 d’1 d’abril del 2022, a partir del proper 3 d’agost s’inicia el procés d’actualització motivat per la publicació extemporània de l’Ordre PCM/244/2022, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2022, corresponent a liquidacions presentades a la recaptació de febrer i març de 2022 que afectin períodes de liquidació de gener i febrer del 2022.

Més informació