Circular 8/21 · 29 de juny del 2021


NOU IVA COMERÇ ELECTRÒNIC

Finalment el proper 1 de juliol de 2021 entraran en vigor les regles de l’IVA que regularan el comerç electrònic respecte a les vendes a distància i certs lliuraments nacionals de béns o serveis a consumidors finals situats en altres Estats membres de la Unió Europea (UE), novetats tributàries introduïdes pel Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril de transposició de directives a la Unió Europe
Les modificacions més destacades són:

 1. RÈGIM DE FINESTRA ÚNICA (OSS)

  S’amplia el Règim de finestra única i s’aplicarà a les vendes a distància de béns o serveis dirigits a clients finals situats en un altre Estat membre de la UE. L’empresa podrà liquidar l’IVA a través de l’OSS dels països on no estigui establerta o on no hi tingui establiments permanents a efectes d’IVA.
  Podrà acollir-se a un dels 2 règims especials:

  • Règim de la Unió per a les empreses establertes en un estat membre de la UE que efectuen vendes intracomunitàries de béns o serveis a clients finals que estan en altres Estats membres. S’haurà d’identificar i liquidar l’IVA en el país on estigui establerta.
  • Règim exterior de la Unió per a les empreses que no estan establertes a cap país de la Unió Europea i que prestin serveis a clients finals d’un estat membre. En aquest cas podran elegir el país de la UE on identificar-se i liquidar l’IVA.

  Pel que fa al Règim de finestra única a Espanya, la sol·licitud d’alta en aquest règim és voluntària i es fa directament a l’AEAT.

 2. LLINDAR ÚNIC

  Es fixa un llindar comú i únic de 10.000 euros per a totes les ventes intracomunitàries a clients finals de l’UE i s’eliminen els que cada país de destinació tenia establert. L’IVA a aplicar serà el del país de destinació.
  No obstant això, l’empresa podrà escollir aplicar l’IVA del país de destinació en les vendes encara que no hagi superat aquest llindar.

 3. RÈGIM FINESTRA ÚNICA IMPORTACIONS (IOSS)

  S’elimina l’exempció de l’IVA a les importacions que tinguin un valor igual o inferior a 22 euros. Tot i això, l’empresa es podrà acollir a aquest règim per a les vendes a distància de béns importats d’import inferior a 150 euros. Es grava la venda al client final amb l’IVA del país destinatari. Per tant, el consumidor final no haurà de liquidar l’IVA d’importació a Duanes ja que el pagarà el venedor com a part del preu de compra.

 4. VENDES A DISTANCIA A TRAVÉS D’INTERFÍCIES ELECTRÒNIQUES

  En cas d’empreses no establertes a la Unió Europea que realitzin vendes a distància intracomunitàries o de béns importats a clients finals a través d’interfícies electròniques (mercat en línia, plataforma digital…) serà la plataforma, l’empresa intermediària, la que repercutirà l’IVA al client final i l’ingressarà a Hisenda del país on estigui establerta, podent escollir el sistema OSS o IOOS.

Enllaç a l’Agència Tributària.