RESPONSABILITAT PENAL DE L’EMPRESA: CORPORATE COMPLIANCE O COMPLIANCE

 

La reforma del Codi Penal i la reforma de la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu han establert que les societats adoptin i implantin un model de prevenció de delictes (el corporate compliance o compliance) com a requisit necessari per evitar possibles responsabilitats penals de l’empresa, dels administradors i dels directius.

D’acord amb la nova legislació, la societat podrà ser imputada penalment per delictes comesos en nom seu o per compte seu i en benefici seu directe o indirecte, sempre que hagin estat comesos pels representants legals de la societat o persones autoritzades per prendre decisions o que tenen facultats d’organització i control, o hagin estat comesos per persones que estiguin sota l’autoritat de les persones esmentades. Les possibles responsabilitats penals de l’empresa són conseqüència de no disposar dels procediments i controls que li permeten els requisits d’excepció.

Les possibles responsabilitats penals dels administradors i directius són conseqüència d’haver incomplet els deures de supervisió, vigilància i control de l’activitat, és a dir, per omissió en el compliment de les obligacions inherents del càrrec.

En qualsevol cas, per a tots els exercicis tancats a partir de l’1 de juliol de 2015, la societat, els seus administradors i els seus directius hauran d’assegurar la deguda acreditació i documentació del compliment de les obligacions per part dels administradors i directius, així com l’establiment de procediments i controls de prevenció en la societat.

El model de prevenció haurà de tenir en consideració els aspectes bàsics següents:

  • Identificació de les activitats en les quals es poden cometre delictes, per tal d’establir mesures de prevenció i control.
  • Model de prevenció, que considera els models d’organització i gestió que cal adoptar per a la prevenció dels delictes.
  • Designació d’un òrgan independent o òrgan d’administració en determinats casos que supervisi el funcionament i compliment del model de prevenció.
  • Establir l’obligació d’informar l’òrgan supervisor de possibles riscos o incompliments del model de prevenció.
  • Sistema de sancions per les infraccions del model de prevenció.
  • Actualització i seguiment del model de prevenció a partir d’errades o infraccions, i a partir de canvis organitzatius, legislatius, estructurals, en l’activitat, etc.

Per tant, durant l’exercici 2015 i abans de la data de tancament, l’òrgan d’administració de la societat hauria d’haver elaborat el model de prevenció de la societat i haver adoptat totes les decisions relacionades amb la seva implantació i seguiment

També seria recomanable informar en la memòria de la societat corresponent a l’exercici 2015 del compliment d’aquesta normativa.
La FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ha publicat la circular 1/2016 sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques, administradors, directius i responsables d’organització i control. En aquest document s’imparteixen instruccions als fiscals per valorar l’eficàcia del compliment normatiu.
La fiscalia clarifica i estipula criteris per determinar l’acusació i l’assignació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, dels consellers, dels administradors, dels directius i de les persones amb funcions i responsabilitats d’organització i control, entre elles les responsables de l’àrea del compliance.

Així mateix, posa èmfasi en els criteris que podran considerar-se per a la possible exempció així com les particularitats a considerar en les pimes. També insisteix en que no són vàlids els programes de prevenció de delictes que només estiguin destinats al pur compliment formal dels requisits per exonerar de responsabilitat penal a la persona jurídica.