Tal com es va indicar al BNR 4/2022 d’1 d’abril del 2022, a partir del proper 3 d’agost s’inicia el procés d’actualització motivat per la publicació extemporània de l’Ordre PCM/244/2022, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2022, corresponent a liquidacions presentades a la recaptació de febrer i març de 2022 que afectin períodes de liquidació de gener i febrer del 2022.

D’acord amb el previst a la Disposició Transitòria Segona de l’Ordre esmentada: Ingrés de diferències de cotització.

Les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir per l’aplicació del que disposa aquesta ordre respecte de les cotitzacions que, a partir de l’1 de gener de 2022, s’haguessin efectuat, podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà el darrer dia del sisè mes següent al de la publicació d’aquesta ordre al Butlletí Oficial de l’Estat (30 de setembre)
La Tresoreria General de la Seguretat Social realitzarà un procés d’actualització massiva de totes les liquidacions afectades per les modificacions introduïdes per l’Ordre PCM/244/2022. Aquest procés s’iniciarà el 3 d’agost de 2022 amb les liquidacions de quotes presentades a la recaptació de febrer de 2022 (període de liquidació de gener de 2022) i continuarà progressivament, amb les liquidacions de quotes presentades a la recaptació de març de 2022 (període de liquidació de febrer de 2022).

El procediment serà el següent:

Un cop actualitzada la liquidació per la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’usuari rebrà un fitxer on s’informa que la liquidació ha estat rectificada, així com la Relació Nominal de Treballadors de la liquidació rectificativa i el Document de Càlcul de la nova liquidació. Aquests fitxers no es rebran en els supòsits en què la liquidació rectificativa sigui del mateix import que la liquidació inicial.
Si, a conseqüència de l’actualització, l’import fos superior al calculat inicialment i per tant s’hagués d’ingressar la diferència, caldrà obtenir el document de pagament TC1/31 a través del Servei de “consulta i obtenció de rebuts fora de termini” existent a l’oficina virtual del sistema RED. Es recorda que per al pagament d’aquestes diferències no es faran càrrecs en compte ni és possible pagar amb el butlletí electrònic previst per a termini reglamentari, només es pot efectuar a través de l’esmentat TC1/31. Cal tenir en compte que aquest servei abans esmentat ofereix informació de les liquidacions de quotes pendents d’ingrés en funció del període de liquidació, per la qual cosa, en aquest supòsit, aquestes liquidacions de quotes tindran el mateix període de liquidació que la inicial, encara que hi podran figurar amb un número de liquidació diferent, en funció de les actuacions que s’hagin fet als sistemes d’informació de la TGSS.
Aquest document TC1/31 es podrà obtenir a partir del 10 d’AGOST respecte a les liquidacions presentades a la recaptació de febrer de 2022 corresponents al període de liquidació de gener de 2022 i a partir del dia 5 de SETEMBRE, respecte de les liquidacions presentades a la recaptació de març de 2022 que afectin períodes de gener i febrer 2022. També es recorda que els ingressos per transferència o targeta, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Recaptació, s’entendran realitzats en la data en què els fons tinguin entrada a el compte de destinació de l’ingrés, per la qual cosa es recomana fer els ingressos abans del dia 30 de setembre per evitar l’aplicació de recàrrecs per ingressar fora de termini.

En cas que, malgrat els advertiments efectuats al Butlletí de Notícies 4/2022, s’haguessin presentat liquidacions complementàries per tal de donar compliment al que disposa la Disposició Transitòria Segona de l’Ordre PCM/244/2022, abans d’efectuar l’ingrés de les diferències mitjançant el butlletí TC1/31, hauran de regularitzar la situació mitjançant la presentació d’un cas CASIA, que estarà disponible els propers dies, amb la categorització següent:

Tipus de cas: Tràmit.
Matèria: Recaptació.
Categoria: liquidacions complementàries.
Subcategoria: Ordre Cotització 2022.