EDITORIAL

Una vegada més us fem arribar el nostre quadern anual de novetats fiscals. No deixa de ser curiós que cada any ens sigui més complicada la preparació: la profusió normativa juntament amb l’increment de la inflexibilitat tributària en la relació entre administrat-Agència Tributària ens porta a una situació de continu eslàlom entre allò que interpretem que la norma Diu i allò que l’administració tributària diu que diu.

I això, a part dels canvis de criteri de l’Administració fets d’un dia per l’altre …

>> Llegir més

NOVETATS FISCALS

IMPOST SOBRE LA RENDA
– IRPF Tipus impositius Base general: es regulen noves escales de gravamen amb una reducció de trams i tipus marginals (del 21 al 48%). Base estalvi: es regula nova tarifa amb els trams següents:

*Fins a 6.000 euros 19%
*De 6.000 euros a 50.000 euros 21%
*De 50.000 euros en endavant 23%

Rendiments activitats econòmiques (mòduls)

En relació amb les activitats en règim d’estimació …

>> Llegir més

CAPITALITZACIÓ

COMPTABILITZACIÓ DE LA RESERVA DE CAPITALITZACIÓ
L’article 5 de la Llei 27/2014 introdueix la figura de la Reserva de Capitalització. fiscalment, ja s’ha vist com afecta al càlcul de la quota a pagar, però comptablement, com es comptabilitza?

La reserva de capitalització es considera com a menys despesa per impost corrent, en ser un reducció directa de la base imposable. Malgrat està subjecta a compliment del requisit de manteniment de fons propis durant cinc anys, …

>> Llegir més

NOVETATS LABORAL

Bases màximes i mínimes de cotització
* Límit màxim: 3.642,00 euros/mes o 120,20 euros/dia
* Límit mínim: 756,60 euros/mes o 25,22 euros/dia
Salari mínim interprofessional (SIM), increment del 0,5%
* Salari mínim interprofessional diari: 21,84 euros
* Salari mínim interprofessional mensual: 655,20 euros
* Salari mínim interprofessional anual: 9.172,80 euros …

>> Llegir més

PROTECCIÓ DE DADES

LA UNIÓ EUROPEA APROVA UNA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: MÉS PROTECCIÓ EN L’ERA DIGITAL

El mes de desembre passat el Parlament Europeu va donar el vistiplau per dotar la Unió Europea (UE) d’una nova llei de protecció de dades. Amb aquesta reforma es vol permetre que els ciutadans i les empreses europees es beneficiïn dels avantatges …

>> Llegir més

RESPONSABILITAT PENAL

CORPORATE COMPLIANCE

La reforma del Codi Penal i la reforma de la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu han establert que les societats adoptin i implantin un model de prevenció de delictes (el corporate compliance o compliance) com a requisit necessari per evitar possibles responsabilitats penals de l’empresa, dels administradors i dels directius…

>> Llegir més