El Reial Decret-llei 18/2021 de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE 29-09-2021) manté vigents les mesures de protecció per als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, amb algunes variacions:

 • A partir de l’1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms inclosos en el RETA, o al REMAR que vinguessin percebent el 30 de setembre de 2021 alguna de les prestacions per cessament d’activitat que preveuen els articles 7 i 8 de Reial Decret llei 11/2021, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional, si es manté en alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins el 31 de gener de 2022, que serà del 90 %, 75 %, 50% i 25% de les cotitzacions corresponents a al mes d’octubre, novembre, desembre de 2021 i gener de 2022, respectivament. Aquesta exempció és incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat en qualsevol de les seves modalitats.
 • Aquesta nova exempció, també serà d’aplicació als treballadors autònoms que esgotin les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat a què es refereix l’article 9 d’aquest RD-llei 18/2021 (per suspensió temporal de tota l’activitat), a partir de la finalització de les exempcions en la cotització que preveu l’esmentat article i fins el 31 de gener de 2022.
 • A partir de l’1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, o mantinguin pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada amb anterioritat a l’esmentada data, tindran dret a una prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat, amb una durada màxima de 5 mesos, finalitzant l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 28 de febrer de 2022 si aquesta última data és anterior.

  Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar afiliat i en alta en el RETA o, si s’escau, en el REMAR, al menys 30 dia naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l’activitat, i en tot cas, abans de la data d’inici de la mateixa quan aquesta s’hagués decretat amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021, i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.

  En general, la quantia de la prestació serà de el 70 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

  S’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat, o abans del 21 d’octubre quan la suspensió d’activitat s’hagués acordat amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021 i no s’estigués percebent la prestació extraordinària prevista en l’article 6 del RD-llei 11/2021. En el cas que la sol·licitud es presenti fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent a el de la sol·licitud.

  Durant el temps que romangui l’activitat suspesa el treballador autònom es mantindrà en alta i quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura, o fins el 28 de febrer de 2022 si aquesta última data és anterior.

  La prestació és incompatible
  , amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMl; amb la realització d’una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb la realització de l’activitat que desenvolupava. Per als treballadors per compte propi inclosos en el REMAR serà a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota.

 • En relació a la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi:

  A partir d’l’1 d’OCTUBRE de 2021, els treballadors autònoms que a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi que regula l’article 7 de RD-llei 11/2021 i no haguessin esgotat els períodes de prestació que preveu l’article 338.1 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, podran continuar percebent fins al 28 de febrer de 2022, sempre que, durant el tercer i quart trimestre del 2021, compleixin els requisits establerts.

  Així mateix, a partir de l’1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat “ordinària” (prevista en article 327 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social), sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma, inclòs el de tenir cobert el període mínim de cotització i compleixin els requisits. El dret a la percepció d’aquesta prestació finalitzarà el 28 de febrer 2022.

  L’accés a la prestació exigirà acreditar, en el tercer i quart trimestre de l’any 2021, una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el tercer i quart trimestre del 2019; així com no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre de 2021 uns rendiments nets superiors a 8.070 euros.

  Qui a 30 de setembre de 2021 vingués percebent la prestació prevista en l’article 7 de Reial decret-llei 11/2021, només podrà tenir dret a la nova prestació si no hagués consumit en aquella data la totalitat del període previst a l’article 338.1 del TRLGSS.

 • Els treballadors autònoms que exerceixen activitat i el 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 7 i 8 del RD-llei 11/2021 i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’apartat anterior (prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi), podran accedir a la prestació extraordinària de cessament d’activitat regulada en l’article 10 de el nou Reial decret-llei, a partir de l’1 d’octubre de 2021, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest últim.

  Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions al RETA o en el REMAR com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020, no tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el tercer i quart trimestre del 2021 superiors al 75% del SMI, i acreditar en el quart trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors en un 75% al del quart trimestre de 2019.

  La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

  La prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar amb efectes d’1 d’octubre de 2021 a les sol·licituds presentades durant els primers 21 dies naturals d’octubre, i tindrà una durada màxima de 5 mesos. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la presentació de la sol·licitud i la durada no podrà excedir del 28 de febrer de 2021.

  El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació haurà de romandre en alta en el règim especial corresponent i ingressar a la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

  La mútua col·laboradora o, si escau, l’Institut Social de la Marina, abonarà al treballador autònom juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del que disposa l’article 329 del TRLGSS.

 • Es manté la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada es pot sol·licitar entre el 29 de setembre de 2021 i el mes de gener de 2022, amb una regulació similar a la de l’anterior Reial decret-llet però ampliant el període màxim de referència.

  La prestació podrà començar a meritar amb efectes d’1 d’octubre de 2021 i tindrà una durada màxima de 5 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats a l’endemà de la presentació de la sol·licitud, i la durada no podran excedir de el 28 de febrer de 2022.

  La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el RETA o, si s’escau, en el REMAR.

  Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el RETA o en el REMAR durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos en cadascun dels anys.

  Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies a al llarg d’aquests dos anys.

  Per tenir dret a la prestació cal complir determinats requisits, com ara no obtenir durant el tercer i quart trimestre de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.725 euros, i estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, entre d’altres.

  Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta.