La Tresoreria General de la Seguretat Social ha comunicat a través del Butlletí Xarxa 4/2019, de 8 de juliol, que a partir de l’1 de novembre de 2019 queden unificats els codis de compte de cotització per a les empreses.

Les empreses ja no podran utilitzar codis de compte de cotització específics, sinó que serà la pròpia TGSS la qual es posarà en contacte amb l’empresari i li comunicarà la unificació que ha de realitzar i la data d’efecte.

Les empreses disposaran d’un únic codi de compte de cotització

Des de fa un any la Tresoreria General de la Seguretat Social ve anunciant, a través de diversos butlletins, la intenció de simplificar tots els procediments de liquidació de quotes respecte dels treballadors per compte d’altri i assimilats a aquests, aplicant un únic codi de cotització.

Com he de fer les altes d’aquests treballadors ara?

A partir d’aquest moment, les noves altes han de ser habilitades a través de l’únic codi de compte de cotització o principal assignat a l’empresa de forma expressa per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

De manera successiva serà la mateixa Tresoreria General de la Seguretat Social la que es vagi posant en contacte amb les empreses i els comuniqui les unificacions que han de realitzar, així com, les dates en les que la unificació ha de quedar realitzada.

Una vegada que l’empresa coneix quin serà el seu codi de compte de cotització únic ha de realitzar les baixes en tots els codis de compte de cotització en què consten treballadors amb exclusions i començar a donar les altes en el codi principal assignat.

Donar d’alta un contracte de formació

Després de la unificació i per a les successives altes, els contractes de formació queden associats a l’únic codi de compte de cotització assignat a l’empresa per la Direcció Provincial de la SS, identificant-se com fins ara, amb el número de contracte 421 i l’exclusió en la cotització que li afecti. El problema ve a l’hora de donar l’alta a través de Sistema RED, ja que encara no està preparat per a aquest canvi i està donant error. Aquestes altes han de realitzar-se a través de l’Siltra a la CCC principal de l’empresa.

Important: si la teva empresa es troba entre algun dels següents casos, encara no es veurà afectada, llevat que TGSS ho indiqui:

Algunes empreses encara no es veuran afectades per aquesta unificació, quan:

  • Els CCC de l’empresa en una província siguin de règim diferent al de la resta de CCC.
  • Els CCC de l’empresa siguin d’un sistema especial del Règim General- treballadors de la llar; Treballadors per compte d’altri agraris, professionals taurins i Artistes.
  • Els CCC on es donin d’alta treballadors als quals siguin aplicables uns tipus de cotització per accidents de treball diferents als de l’activitat principal de l’empresa.
  • ls CCC del règim especial del mar i cada CCC sigui d’un Grup de Cotització diferent -I, II o III, o figurin vinculats a EMBARCACIONS diferents.
  • Els CCC dels bombers, ertzaines i policies locals.
  • Els CCC d’empreses de treball temporal o Centre Portuaris d’Ocupació.
  • Els CCC d’empreses col·laboradores voluntàries en la gestió de la Seguretat Social en matèria d’accidents de treball.
  • Els CCC que identifiquin compensacions per pagament delegat d’incapacitat temporal.
  • Els CCC que identifiquen treballadors amb diverses relacions laborals simultànies.