Assessorament d’empreses

Consultoria economicofinancera

 • Assessoria i planificació fiscal
 • Gestions i tràmits davant organismes oficials
 • Assessorament sobre els criteris de les administracions públiques en matèria fiscal
 • Assistència en inspeccions fiscals
 • Recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu
 • Preparació i revisió de declaracions d’impostos
 • Estudi de situacions fiscals de remuneracions a directius i treballadors
 • Auditoria fiscal i avaluació de contingències
 • Informació sobre canvis en la legislació
 • Assessorament general laboral
 • Elaboració de nòmines i gestió d’incidències (altes, baixes, etc.)
 • Confecció d’assegurances socials i declaracions de l’IRPF del personal
 • Prevenció i gestió de conflictes
 • Demandes i conciliacions
 • Negociacions col·lectives i expedients de regulació de plantilles
 • Sol·licitud de prestacions: jubilació, viduïtat i orfandat
 • Assessoria en principis i legislació comptable
 • Disseny del pla de comptes i adaptació al Pla General de Comptabilitat
 • Organització i informatització d’aspectes comptables de l’empresa
 • Regularització i tancament comptable
 • Tenidoria comptable i elaboració de comptabilitats financeres
 • Preparació d’informació comptable i financera periòdica
 • Anàlisi, elaboració i presentació de comptes anuals
 • Anàlisi de l’evolució del negoci i de la situació financera
 • Elaboració i assessoria de la comptabilitat analítica, de costos o de gestió
 • Elaboració d’estats intermedis
 • Conciliacions comptables
 • Seguiment periòdic dels estats financers
 • Assessoria econòmica i mercantil en fusions, escissions, adquisicions, reorganitzacions i liquidacions
 • Plantejament, determinació d’opcions i realització d’ampliacions de capital, compravendes d’accions pròpies i altres operacions mercantils.
 • Gestió corporativa, incloent inversions i constitució de societats i sucursals
 • Redacció de documents mercantils, distribució, representació, franquícies, etc.
 • Anàlisi del posicionament de la societat dins del sector
 • Elaboració de comparatius sectorials
 • Selecció de personal directiu i comandaments
 • Realització d’auditories en recursos humans
 • Realització d’auditories laborals
 • Implantació de manuals de procediments i organitzatius
 • Confecció de la política retributiva
 • Estudi previ per adequar la Societat a la normativa de protecció de dades de caràcter personal
 • Declaració de fitxers a l’Agencia Española de Protección de Datos
 • Elaboració del document de seguretat
 • Implantació de les mesures correctores
 • Manteniment
 • Establiment del Quadre de Comandament Integral
 • Preparació de pressupostos
 • Anàlisi de valor
 • Formalització i revisió de plans d’empresa
 • Recuperació i rellançament d’empreses
 • Assessorament financer permanent
 • Disseny de l’estructura financera
 • Finançament de projectes
 • Recerca de possibles societats “objectiu” per creixement
 • Anàlisi de viabilitat i planificació de negocis a mitjà i curt termini
 • Assistència en la transmissió d’empreses
 • Valoració d’empreses
 • Optimització de la funció financera de l’empresa
 • Anàlisi de procediments
 • Gestió del circulant
 • Gestió de l’immobilitzat
 • Gestió d’existències
 • Gestió de tresoreria
 • Gestió de costos per activitat
 • Planificació de la successió amb l’optimització de la legislació fiscal (exempció del 95%).
 • Planificació organitzativa de la successió:
 • Qui? Quan? Com? Amb quins requisits?
 • Protocol familiar
 • Elaboració d’inventaris físics d’existències i immobilitzats
 • Col·laboració amb professionals del Dret en l’àrea economicofinancera i comptable
 • Tramitació de marques, noms, patents, dominis d’Internet…