Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2015, exclou de l’obligació de presentar declaració…

>> Llegir la notificació completa