Circular informativa 21/18 · 27 de novembre del 2018


RECORDATORI: Declaracions informatives sobre operacions vinculades. Model 232 i model 231

Els recordem que per segon any s’ha de presentar el model 232 de “Declaració informativa d’operacions vinculades i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals”. La majoria d’empreses, aquelles que l’exercici fiscal coincideixi amb l’any natural, haurà de presentar-lo durant aquest mes de novembre.

Així mateix, també hi ha la obligació de presentar el model 231 de “Declaració d’informació país per país”. El termini per presentar la informació conclou transcorreguts 12 mesos des de la finalització del període impositiu, per tant, si el període impositiu es correspon amb l’any natural, el termini finalitza el proper 31 de desembre. Han d’aportar la informació país per país:

  1. Les entitats residents en territori espanyol que tinguin la condició de dominants d’un grup, definit en els termes establerts en els article 18.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost sobre Societats i que no siguin al mateix temps dependents d’altra entitat resident o no resident, quan l’import net del volum de negoci del conjunt de persones o entitats que formin part del grup, en els 12 mesos anteriors al inici del període impositiu, sigui, almenys, de 750 milions d’euros.
  2. Les entitats residents en territori espanyol dependents, directa o indirectament, d’una entitat no resident en territori espanyol que no sigui al mateix temps dependent d’altra o establiments permanents d’entitats no residents, quan igualment, l’import net del volum de negoci del conjunt de persones o entitats que formin part del grup, en els 12 mesos anteriors al inici del període impositiu, sigui, almenys, de 750 milions d’euros, sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies:
    • Que hagin estat designades per la seva entitat matriu no resident per elaborar aquesta informació.
    • Que no existeixi una obligació d’informació país per país en termes anàlegs a la prevista en aquest apartat pel que fa a la referida entitat no resident en el seu país o territori de residència fiscal.
    • Que no existeixi un acord d’intercanvi automàtic d’informació, pel que fa a aquesta informació, amb el país o territori en què resideixi fiscalment la referida entitat no resident.
    • Que, existint un acord d’intercanvi automàtic d’informació pel que fa a aquesta informació amb el país o territori en què resideix fiscalment la referida entitat no resident, s’hagi produït un incompliment sistemàtic del mateix que hagi estat comunicat per l’Administració tributària espanyola a les entitats dependents o als establiments permanents residents en territori espanyol.

Tanmateix, no hauran d’aportar la informació país per país aquestes entitats, en aquells casos en què s’hagi aportat aquesta informació país per país a través d’una entitat matriu subrogada, que compleixi les condicions previstes en la Directiva 2016/881 del Consell, de 25 de maig de 2016.
Qualsevol entitat resident en territori espanyol que formi part d’un grup obligat a presentar la informació país per país haurà de comunicar a l’Administració tributària la identificació i el país o territori de residència de l’entitat obligada a elaborar aquesta informació. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se cada any abans de la finalització del període impositiu al que es refereixi la informació i haurà d’esmentar qui és l’obligat que presenta i si el fa en condició d’entitat matriu, entitat filial obligada o entitat subrogada.