COMPTABILITZACIÓ DE LA RESERVA DE CAPITALITZACIÓ

L’article 5 de la Llei 27/2014 introdueix la figura de la Reserva de Capitalització. fiscalment, ja s’ha vist com afecta al càlcul de la quota a pagar, però comptablement, com es comptabilitza?

La reserva de capitalització es considera com a menys despesa per impost corrent, en ser un reducció directa de la base imposable. Malgrat està subjecta a compliment del requisit de manteniment de fons propis durant cinc anys, no es genera cap impost diferit al respecte, doncs és voluntat de l’empresa complir o no amb el manteniment, i per tant, s’entén que a priori, si l’empresa s’aplica la reserva, significa que té la voluntat de complir amb els requisits.

Per tant, el benefici fiscal derivat de la reserva, figurarà com a menys despesa al compte (6300) “Impost corrent” en el propi assentament de l’impost. No obstant, únicament pel cas que per limitació de base imposable, no es pogués aplicar la totalitat de la reserva en aquest exercici, es generarà un impost anticipat (4740) “Actius per diferències temporànies deduïbles”.

Per exemple,

circular_comptabilitat_taula1

 

circular_comptabilitat_taula2

 

COMPTABILITZACIÓ DE LA RESERVA D’ANIVELLAMENT

La Llei 27/2014 també introdueix una diferència temporània per a empreses de reduïda dimensió: la reserva d’anivellament. La reserva d’anivellament només és aplicable per empreses amb una facturació inferior als 10M i que tributin al tipus general el 25%.

10% Base Imposable Positiva (Màx 1M€)

En aquest cas, sí que les quantitats descomptades s’han de retornar amb posterioritat, per tant, comptablement, no ens trobem davant d’un ingrés, sinó d’un diferiment de l’impost, per tant, en la seva comptabilització, hem de tenir en compte que caldrà comptabilitzar un Passiu per impost diferit (479).

Veiem un exemple,

circular_comptabilitat_taula3