Circular informativa 8/15


NOVETATS RDL 1/2105: PRESENTACIÓ IMPOST SOCIETATS ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES. NOVA DEDUCCIÓ I NOUS SUPÒSITS D’EXEMPCIÓ EN L’IRPF

 

El Reial decret llei 1/2015 publicat recentment incorpora les novetats següents:

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2015, exclou de l’obligació de presentar declaració en l’impost sobre societats a les entitats parcialment exemptes, quan els ingressos totals del període impositiu no superin 50.000 euros anuals, sempre que l’import total dels ingressos corresponents a rendes no exemptes no superi 2.000 euros anuals i que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

Les entitats parcialment exemptes que no hauran de presentar la declaració de l’impost sobre societats, quan es compleixin els requisits esmentats anteriorment, són: les entitats i institucions sense ànim de lucre no subjectes a la Llei 49/2002, les unions, federacions i confederacions de cooperatives, els col·legis professionals, les associacions empresarials, les cambres oficials i els sindicats de treballadors, els fons de promoció d’ocupació constituïts a l’empara de l’article vint-i-dos de la Llei 27/1984, les Mútues col·laboradores de la Seguretat Social i les entitats de dret públic Ports de l’Estat i les respectives de les comunitats autònomes, així com les autoritats portuàries

Aquesta exclusió de l’obligació de presentar declaració no s’aplicarà a les entitats i institucions sense ànim de lucre parcialment exemptes que estan subjectes a la Llei 49/2002 i tampoc s’aplicarà als partits polítics, que estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes, independentment del seu volum d’ingressos.

Amb efectes des del 1 de gener de 2015, estén l’aplicació de la nova deducció en l’IRPF de fins a 1.200 euros anuals per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, a l’ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tingui dret a la totalitat del mínim per descendents.

També amplia el col·lectiu de contribuents que poden beneficiar-se tant d’aquesta nova deducció, com de les existents des de gener de 2015 per descendent amb discapacitat, per ascendent amb discapacitat i per família nombrosa. Incorporant-se els contribuents que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, pensions de la Seguretat Social o classes passives i prestacions anàlogues a les anteriors percebudes per professionals de mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social.

El Reial decret llei estableix, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, nous supòsits d’exempció en l’IRPF de les rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals. Estaran exemptes de l’ IRPF, les rendes obtingudes pels deutors que es posin de manifest com a conseqüència de lleves i dacions en pagament de deutes, establertes en un conveni aprovat judicialment, en un acord de refinançament judicialment aprovat o en un acord extrajudicial de pagaments, o com a conseqüència de exoneracions del passiu insatisfet, realitzades de conformitat amb el que estableix la Llei concursal, sempre que els deutes no derivin de l’exercici d’activitats econòmiques.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.