EDITORIAL

Com és habitual us fem arribar la nostra circular de novetats fiscals, comptables i d’auditoria, mercantils, laborals i de protecció de dades. La creixent profusió normativa fa que cada any ens sigui més complicat decidir el seu contingut. Estem en un temps en què la “normativització”, l’excés de normativa (no només d’àmbit fiscal, mercantil i laboral), està fent cada vegada més complexa la posta en marxa de projectes empresarials…

>> Llegir més

NOVETATS FISCALS

Aquest any sense l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat i tampoc de la Generalitat, les
novetats són conseqüència, bàsicament, de la publicació del Reial decret llei 18/2019 i de l’entrada en
vigor de la Directiva (UE) 2018/1910.
Tanmateix, a l’espera de la publicació de les modificacions fiscals que es recullin en els pressupostos,
repassarem amb detall les novetats seguint al mateixa línia que els anys anteriors…

>> Llegir més

Novetats LOPD – GDD

Potser encara no havíem digerit del tot el Reglament general de protecció de dades (RGPD), maig del 2018, que
ja teníem damunt la taula la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals …

>> Llegir més

Guía sobre el BREXIT

Preguntas y respuestas sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31
de enero de 2020

El Reino Unido abandó la Unión Europea el 31 de enero de 2020 a medianoche (hora de
Bruselas). Dejará de ser un Estado miembro de la Unión Europea.
¿Qué ocurrirá el 1 de febrero de 2020?

>> Llegir més

NOVETATS LABORALS

Bases màximes i mínimes de cotització. Pròrroga normes 2019: Da 2a RD-llei 18/2019
Límit màxim: 4.070,10 euros/mes o 135,67 euros/dia
Límit mínim: 1.050,00 euros/mes o 35,00 euros/dia

Salari mínim interprofessional (SIM)
Salari mínim interprofessional diari: 31,66euros
Salari mínim interprofessional mensual: 950,00 euros per 14 mensualitats
Salari mínim interprofessional anual: 13.300,00 euros

Indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM)
Salari mínim diari: 17,93 euros
Salari mínim mensual: 537,84 euros
Salari mínim anual: 6.454,03 euros

>> Llegir més

Projecte de reforma del PGC

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar a principis d’octubre de 2018 un
Projecte de Reial decret en el qual es modifiquen varis aspectes de l’actual Pla General de
Comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de
Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de
novembre; les Normes per la Formulació dels Comptes Anuals…

>> Llegir més