Circular 5/23 · 6 de març del 2023


Nou sistema de cotització autònoms

Una de les novetats més destacades a la nova normativa és la implementació d’un nou sistema de cotització a la Seguretat Social segons els rendiment anuals obtinguts per les activitats que es desenvolupen per compte propi. Així, a partir d’ara, les persones treballadores autònomes hauran d’ajustar la cotització a rendiments que prevegin obtenir, elegint la seva base de cotització, dins del tram que correspongui (dins dels 15 existents).
El tram elegit podrà ser modificat cada dos mesos, un total de sis vegades l’any, segons la previsió per ingressos a l’estacionalitat. Per calcular els rendiments nets, s’han de deduir dels ingressos la despesa produïda per l’activitat i, sobre aquesta, aplicar una deducció per despesa genèrica del 7% o, en el cas dels autònoms societaris, del 3%.
Els que menys guanyen tindran accés a una quota igual o menor que la que paguen actualment, reducció que pot arribar fins a un 30% respecte a les quotes actuals.
Tarifa Plana dels nous autònoms: s’introdueix un canvi en la tarifa plana i la nova quota reduïda de 80€. Serà aplicable durant 12 mesos a tots aquells que inicien la seva activitat per compte aliena. Una vegada finalitzats els 12 mesos, serà possible estendre-la 12 mesos més sempre que l’autònom presenti ingressos per sota el SMI, però els que superin aquesta xifra, començaran a cotitzar segons el tram de cotització que els correspongui.
Els autònoms que han començat la seva activitat el 2022 se’ls mantindrà les condicions que es van aplicar en el moment de sol·licitar la Tarifa Plana. Això significa que aquest canvi d’última hora no els afectarà.

Nou sistema de Cotització al règim especial de treballadors/res per compte propi o autònoms RD-llei 13/2022.
Nou tipus de cotització general per ingressos reals :

  • Base Màxima: 4.495,50 euros/mes (increment 8,6%)
  • Base Mínima: (segons enquadrament)

– Durant l’any 2023, la taula general i taula reduïda, i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets, seran les següents:

Les persones autònomes que no hagin optat per cap tram a partir del gener de 2023, mantindran per aquest any, la base de cotització per la estaven cotitzant al 2022, sempre que no sigui igual o superior a la que els correspondria per aplicació de l’establert en el RD-Llei 13/2022.
No podran elegir una base de cotització mensual inferior a 1000 euros durant l’any 2023,

  • Els familiars de la persona treballadora autònoma, inclosos en el RETA, seguint el art. 305.2K) del TRLGSS
  • Els autònoms societaris
  • Els autònoms en estimació directa sense presentar la declaracions IRPF o sense declarar ingressos

Tipus de cotització 2023 que aporta un treballador autònom RETA:
TOTAL 31,2% =És igual a la suma de: 28,30 % (contingències comunes) + MEI 0,6%. C. Comunes total 28,90%+ 1,3% (contingències professionals, 0,66% contingències I. temporal i 0,64% incapacitat permanent, mort i supervivència) + 0,9% (cessament d’activitat) + 0,10% (FP)

Pluriactivitat: aquells autònoms que també cotitzin de forma simultània en el règim general de treballadors assalariats, per compte pròpia i per compte aliena, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes –comptabilitzant les aportacions de l’empresari i el treballador per compte d’altri i les de l’autònom– superin la quantia que s’estableixi a aquest efecte per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2023 de 15.266,72€ (increment 10,40%), amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.

Autonoms societaris:La Tresoreria General de la Seguretat Social, reconeix als autònoms societaris els mateixos drets i igualtat de condicions dels autònoms persona física alhora d’accedir a la tarifa plana i per tant, també es pot solicitar la devolució de les quotes abonades en excés si es complexen els requisits disposats.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres.