Circular 5/20 · 24 de febrer de 2020


IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Operacions intracomunitàries
El passat dia 1 de gener van entrar en vigor, a nivell comunitari, un conjunt de novetats importants amb la finalitat d’establir un sistema definitiu d’IVA en les operacions intracomunitàries (Directiva UE 2018/1910).
Les modificacions es refereixen a l’exempció intracomunitària (NIF i IVA), acreditació del transport intracomunitari, vendes en consigna i operacions en cadena.
Posteriorment, aquesta directiva s’ha transposat a nivell intern, per mitja del DRL 3/2020 amb entrada en vigor a partir de l’1 de març de 2020.

Així doncs, a partir d’aquesta data, per gaudir de l’exempció de les entregues intracomunitàries són requisits materials (i no merament formals):

  • Que el destinatari d’una entrega intracomunitària de béns estigui identificat a l’efecte de l’IVA.
  • Que s’hagi registrat correctament en la declaració recapitulativa (model 349) d’operacions intracomunitàries.
  • Que els béns s’hagin transportat a l’estat membre de destí.

Així doncs, serà indispensable per gaudir de l’exempció, la consignació correcte del NIF/IVA de l’adquirent, establint-se com a requisit essencial, que el NIF/IVA del destinatari estigui degudament registrat en el Sistema d’Intercanvi d’Informació (VIES) i haver-lo comunicat al venedor.
Tanmateix, si el venedor no inclou la informació en les declaracions recapitulatives ( model 349), no serà d’aplicació l’exempció.
En aquest punt cal reiterar que aquesta modificació (consideració com a requisit material i no formal) entra en vigor el dia 1/03/2020, malgrat això i en relació amb els exercicis anteriors i per possibles comprobacions, no cal perdre de vista la jurisprudència del TSJU i del TEAC, que reiteradament considerava que no es perdia l’exempció per l’incompliment d’aquest requisit.
Per altra banda, també és important la regulació, per primera vegada, sobre la prova del transport a nivell comunitari, establint diferents presumpcions de quan s’entén que els béns han estat transportats a un altre estat membre, requisit indispensable per poder gaudir de l’exempció corresponent.
Així doncs es diferencia entre si els béns han estat transportats pel venedor o pel comprador. Tot i que en ambdos casos es demana dos elements de prova o justificants (document CMR signat, factura del transport, poliça d’assegurança), quan el transport vagi a càrrec del comprador també s’haurà d’estar en possessió d’una declaració escrita de l’adquirent que certifiqui que els béns han estat transportats a l’estat membre de destí.

Enllaç a la página web de l’AEAT.