Circular informativa 5/18 · 26 de març del 2018


AUTÒNOMS 2018: CANVI DE BASE O QUOTA

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

  • La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 31 de març. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’abril de 2018.

Si estan interessats en modificar-la (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho facin saber amb la màxima antelació possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2018).

* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat).

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2017 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.199,10 euros mensuals (grup de cotització 1 del Règim general).

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2018, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.023,50 euros mensuals no podran escollir una base superior a 2.023,50 euros, llevat que exercitin la seva opció abans del 30 de juny de 2018. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2018.

Si es troben en aquest supòsit i voleu canviar la situació, els agrairíem que ens ho facin saber al més aviat possible.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.