Circular informativa 5/17 · 21 de febrer de 2017


SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ DE L’IVA (SII)

El proper 1 de juliol de 2017 entra en vigor el sistema de subministrament immediat d’informació (SII), que consisteix en la remissió electrònica dels registres de facturació, és a dir, la informació de les factures emeses i rebudes. El SII no consisteix en la remissió de les factures, sinó en la remissió d’informació sobre la facturació.

Els subjectes obligats i els que hi optin voluntàriament hauran d’enviar el detall dels registres de facturació en un termini de quatre dies per mitjà de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

No obstant això, durant el primer semestre de vigència del sistema, els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies (en el còmput dels dos terminis s’exclouen dissabtes, diumenges i festius nacionals).

El SII serà obligatori per als subjectes passius amb obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment:

 • Grans empreses (facturació superior a 6 milions d’euros)
 • Grups d’IVA
 • Empreses inscrites en el REDEME (registre de devolució mensual de l’IVA)

Els subjectes acollits al SII podran presentar i ingressar les seves autoliquidacions periòdiques de l’IVA deu dies més tard del termini habitual. Així mateix, deixaran d’estar obligats a la presentació dels models 347, 340 i 390.

La informació que s’haurà de presentar segons aquest sistema serà la següent:

a) Llibre registre de factures emeses
b) Llibre registre de factures rebudes
c) Llibre registre de béns d’inversió
d) Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries

Aquests registres hauran d’informar de les dades següents:

 1. Número i, si s’escau, sèrie de la factura
 2. Data d’expedició i de realització de les operacions, si és diferent
 3. Nom i cognom, o raó social, i NIF de l’emissor
 4. Identificació fiscal en el país d’establiment del destinatari si és diferent d’Espanya
 5. Base imposable, quota tributària i import total de l’operació
 6. Tipus de factura emesa (completa, simplificada o rectificativa)
 7. Objecte de la factura (descripció de les operacions)
 8. En el cas de factures rectificatives per substitució, s’inclouran els imports que substitueixin la nova factura.
 9. Qualificació fiscal de les operacions incloses en la factura emesa:
  • No subjecte, subjecte, o subjecte i exempta
  • Entregues de béns o prestació de serveis
 10. Classificació de les operacions objecte de la factura emesa en funció del règim especial

L’enviament de la informació es podrà realitzar per dos mitjans:

 • Per mitjà del Web Service, és a dir, l’enviament es realitza des del propi sistema de facturació
 • Per mitjà de la complementació d’un formulari web, per aquells contribuents amb poc volum d’operacions

Aquest sistema no admet la presentació amb importació de fitxers.

En el cas dels contribuents que optin voluntàriament pel SII, implicarà que l’obligació d’autoliquidació serà mensual i que haurà de mantenir-se en el sistema almenys durant l’any natural pel qual s’exercita l’opció. Aquesta opció s’haurà de presentar el mes de novembre anterior a l’exercici que hagi de tenir efecte. Per al 2017 s’haurà de fer el mes de juny.

Amb relació als subjectes passius inscrits en el REDEME que no vulguin aplicar el SII, s’ha previst aprovar un termini extraordinari per exercir la renúncia durant el mes de juny del 2017.

Finalment, els subjectes passius que apliquin el SII des del proper 1 de juliol estan obligats a remetre els registres de facturació del primer semestre de 2017, i el termini de presentació és fins al 31 de desembre.