Descarrega la pàgina en pdf

Circular 5/24 · 22 d’abril del 2024


DECLARACIÓ DE LA RENDA I IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2023


El període de presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni acabarà el dia 1 de juliol, fins al dia 26 de juny per a domiciliació bancària. Tot seguit trobareu els límits i la naturalesa de les retribucions que obliguen a la seva presentació.

Declaració de l’impost sobre la renda
Estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, llevat dels que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents de:

 1. Rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:
  • Sempre que procedeixin d’un sol pagador.
  • Quan hi hagi diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros.
  • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència).
 2. El límit es fixa en 15.000 euros anuals:
  • Quan els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.
  • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció (retribucions percebudes per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, rendiments derivats d’impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques).
 3. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.
 4. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor, subvencions per a adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.
 5. No haurà de presentar declaració en cap cas qui obtingui rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que exerceixin el dret a aplicar-se determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució han de confirmar l’esborrany o presentar la declaració. No es prendran en consideració les rendes exemptes de l’impost.
Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta.

Declaració de l’impost sobre el patrimoni
Estan obligats a presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni els subjectes passius (persones físiques per obligació personal o real) en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

 • La seva quota tributària, determinada d’acord amb les normes reguladores d’aquest impost, i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o
 • quan, no donant-se l’anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinats d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros.

A l’efecte de l’aplicació d’aquest segon límit, caldrà tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin o no exempts de l’impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, ni tampoc els deutes o les obligacions personals de quals sigui respondre el subjecte passiu.