Circular informativa 4/14


IMPORTANT!!! Devolució del cèntim sanitari

L’any 2002 es va aprovar gravar determinats hidrocarburs, gasoil, gasolina, fuel i querosè amb l’impost de vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) que es destinaria a finançar la sanitat autonòmica. El tipus impositiu està format per dos subtipus: un d’estatal (un tipus fix a tot Espanya) i un altre d’autonòmic (tipus variable) que, aquest, es va batejar com “el cèntim sanitari”.

Amb data 27 de febrer del 2014 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat aquest gravamen, el cèntim sanitari, contrari al dret comunitari: l’impost no complia amb l’estructura que exigeix la directiva europea als impostos especials als hidrocarburs, ja que la finalitat d’aquest impost era recaptadora i general, no específica. Això comporta que l’Estat espanyol haurà de procedir a la devolució dels imports ingressats.

Per tant, tots els contribuents (persones físiques o jurídiques), amb consums considerables, que puguin justificar (amb les factures o els justificants de compres) els imports satisfets durant el període no prescrit (de l’1 de gener del 2010 fins al 31 de desembre del 2012, moment en què es va derogar l’impost) podran reclamar la devolució de les quantitats pagades.

Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb la persona del despatx que us atén habitualment perquè, en funció dels litres consumits, pugui valorar si cal fer o no la reclamació.