Circular informativa 4/19 · 14 de febrer del 2019


Notificacions per via electrònica Inspecció Territorial de Treball de Girona

Des de la Inspecció Territorial de Treball de Girona, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ens han demanat que la fem extensiva als nostres clients, en tan que siguin subjectes obligats a rebre les notificacions per via electrònica, la informació següent:

“De conformitat amb l’article 41.1, en relació amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Inspecció Territorial de Treball de Girona, a partir del dia 18 de febrer de 2019, farà les notificacions per via electrònica.

En compliment del que disposa l’article 42.1 de la Llei 30/2015, els actes administratius de la Inspecció Territorial de Treball de Girona estaran posats a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a la qual hi podeu accedir a través de l’enllaç https://seu.gencat.cat.

D’acord amb l’article 41.6 de la mateixa Llei, rebreu a l’adreça de correu electrònic, l’avís de posada a disposició de les vostres notificacions a la seu electrònica, sens perjudici que la manca d’aquest avís no impedeix la plena validesa de la notificació.”