Descarrega la pàgina en pdf

Circular 4/24 · 26 de febrer del 2024


Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger: model 720.
Declaració informativa anual sobre monedes virtuals situades a l’estranger, model 721


Us recordem que el termini de presentació de la declaració de béns i drets situats a l’estranger, model 720, finalitza el dia 31 de març. És obligatori fer la seva presentació a través d’internet.
A través d’aquest model s’informa sobre:

  • Els comptes en entitats financeres situats a l’estranger
  • Els valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts a l’estranger
  • Els béns i drets sobre immobles situats a l’estranger

Els obligats a presentar aquesta declaració informativa són:

  • Persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol
  • Establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats no residents.
  • Comunitats de béns, herències jacents i altres entitats que contempla l’article 35.4 de la Llei general tributària (LGT).

Estan obligats a presentar la declaració tributària quan s’ostentin béns a l’estranger d’un import que superi els 50.000 euros. Una vegada presentada la primera declaració informativa, tornarà a existir l’obligació de presentar-a quan es produeixi un increment del límit conjunt establert per a cada grup d’informació superior a 20.000 respecte del que va determinar la presentació de l’última declaració.
No és d’aplicació l’obligació de declaració (exempcions):

  • Quan l’obligat tributari sigui una entitat totalment exempta de l’impost sobre societats (Estat, ens públics…).
  • Quan l’obligat tributari sigui una entitat que tingui registrat en la seva comptabilitat de forma individualitzada els béns dels quals hauria de presentar la declaració.
  • Respecte als comptes corrents, els oberts en establiments a l’estranger d’entitats de crèdit domiciliades a Espanya, que hagin de ser objecte de declaració per les entitats de crèdit, sempre que haguessin pogut ser declarades conforme la normativa del país on estigui situat el compte.

Aprofitem per informar-vos que el 31 de març també finalitza el termini per presentar la nova declaració informativa anual sobre monedes virtuals situades a l’estranger, model 721.
Si desitgeu que fem la presentació de la declaració us demanem que ens feu arribar les dades necessàries el més aviat possible. En cas contrari no podem responsabilitzar-nos de la seva presentació dins el termini previst, ni tampoc de les sancions que se’n derivin.
Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.