Circular informativa 3/17 · 4 de gener de 2017


AMPLIACIÓ DE LA DURADA DEL PERMÍS DE PATERNITAT i SALARI MÍNIM INTERPORFESSIONAL (SMI) 2017


La Llei 9/2009 d’ampliació de la durada del permís de paternitat ha entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, tal com estableix la disposició final onzena de la Llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.

Per tant, el treballador tindrà dret al permís de paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, esdevinguts a partir de l’1 de gener del 2017.

En els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples, el permís de paternitat s’ampliarà en dos dies més per cada fill a partir del segon.

La durada del permís de paternitat està regulada a l’article 48.7 del Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors (RDLEG 2/2015), i a l’article 49 c) del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (RDLEG 5/2015).

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) 2017

El Reial decret 742/2016, publicat al BOE del 31 de desembre, fixa la quantia del salari mínim interprofessional per a l’any 2017 en 23’59 euros/dia o 707’70 euros/mes que suposa un increment del 8% respecte durant l’any anterior, i 9.907’80 euros en còmput anual.

Per als treballadors eventuals i temporers, que els seus serveis a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, el SMI queda fixat en 33,51 € per jornada.

El SMI de les treballadores de la llar que treballen per hores, en règim extern, serà de 5,54 € per hora efectivament treballada.