Circular informativa 4/15


IVA IMPORTACIÓ: possibilitat de diferiment de pagament

 

La llei 28/2014 de modificacio de la Llei de l’IVA, introdueix una modificació important en relació amb la liquidació de l’IVA de les importacions.

Així doncs, en l’àmbit de quotes de la importació, es possibilita que determinats operadors puguin optar per diferir l’ingrés de l’IVA fins al moment de presentar la declaració-liquidació (model 303). D’aquesta manera, s’inclouran aquestes quotes en la declaració sense haver realitzar l’ingrés en el moment de la importació.

Aquest règim és voluntari, i el procediment a seguir per aplicar aquest diferiment és el següent:

  1. Podrà acollir-se a aquest diferiment el subjecte passiu de l’IVA (importador), que sigui empresari o professional, que tributi en l’Administració de l’Estat i tingui un període de declaració mensual.
    Tenen aquest termini de declaració mensual els operadors següents:

    • a)Les grans empreses: volum d’operacions superior a 6.0101.121 euros
    • b)Els operadors inscrits en el registre de devolució mensual (REDEME)
    • c)Els que apliquen el règim especial de grup d’entitats
  2. La opció s’haurà de fer en la declaració censal d’inici d’activitat, no obstant això, per a l’any 2015, l’exercici de l’opció es podrà efectuar fins al 31 de gener d’aquest any.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte.