Circular informativa 3/14


Assumpte: Declaració anual d’operacions amb tercers. MODEL 347

El termini de presentació de la declaració anual d’operacions amb tercers, model 347, d’un import superior a 3.005,06 euros (IVA inclòs) corresponents a l’exercici 2013 finalitza el 28 de febrer. És obligatòria la seva presentació a través d’internet.

El subministrament de la informació serà trimestralitzat. Es presentarà una única declaració anual en què la informació sobre les operacions realitzades es proporcionarà desglossada trimestralment, excepte la relativa als imports percebuts en metàl·lic superiors a 6.000 euros que es continuarà proporcionant de forma anual.

Per poder presentar aquesta declaració necessitem un fitxer informàtic que inclogui:

 • NIF
 • Nom i cognoms o raó social
 • Localitat i codi postal
 • Import exacte del volum de compres o vendes


NO HAN DE DECLARAR-SE:

 • Les factures de professionals i agricultors en les quals s’hagi efectuat retenció.
 • Les factures d’empresaris a mòduls en les quals s’hagi efectuat retenció.
 • Les adquisicions de segells i lletres.
 • Les operacions d’importació i exportació i els enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Els lliuraments i adquisicions intracomunitaris de béns.
 • Els arrendaments d’immobles pels quals s’hagi efectuat retenció.
 • Les operacions declarades en el model 340 (presentació telemàtica dels llibres registre d’IVA).

HAN DE DECLARAR-SE:

 • Acomptes a clients i proveïdors.
 • Lloguers d’habitatges.
 • Primes d’assegurança pagades.
 • Indemnitzacions percebudes de les companyies d’assegurances.
 • Quantitats satisfetes a bancs per interessos i comissions.
 • Quotes de lísings.
 • Subvencions cobrades de qualsevol organisme públic.
 • Cobraments realitzats en efectiu per un import igual o superior a 6.000 euros anuals (cal sumar tots els cobraments de l’any del mateix client)
 • Quantitats percebudes per vendes d’immobles.
 • Els empresaris inclosos en el règim d’estimació objectiva (mòduls) han de presentar la declaració sempre que hagin emès factures.

Si no es practica retenció en el lloguer de locals, han de declarar-se aquestes quantitats i tant l’arrendador com l’arrendatari han de consignar per separat la part que correspon a l’import de l’arrendament, amb independència d’altres operacions de compra o venda.

Si desitgeu que fem la presentació de la declaració us demanem que ens feu arribar les dades necessàries al més aviat possible.

Si necessiteu qualsevol aclariment, no dubteu en consultar-nos.

Girona, 5 de febrer de 2014