Circular 23/22 · 30 de desembre del 2022


Mesures fiscals d’impuls de l’activitat i manteniment de l’estabilitat econòmica i social pel que fa a l’IVA


Tipus impositiu aplicable de l’IVA a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments, així com als efectes del recàrrec d’equivalència, amb efectes des de l’1 de gener del 2023 i vigència fins al 30 de juny del 2023:

1. S’aplicarà el tipus del 5% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) Els olis d’oliva i de llavors.
b) Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,625%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l’1,4%.

2. S’aplicarà el tipus del 0% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
b) Les farines panificables.
c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
d) Els formatges.
e) Els ous.
f) Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1 del mes de maig del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,5%.

La reducció del tipus impositiu beneficiarà íntegrament el consumidor, sense que, per tant, l’import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus a la cadena de producció, distribució o consum de els productes, sense perjudici dels compromisos addicionals que assumeixin i publicitin els sectors afectats, per responsabilitat social.