Circular informativa 23/16


Mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques

 

El Reial decret llei 3/2016 publicat recentment, estableix mesures tributàries dirigides a la consolidació de las finances públiques, de les quals destaquem les següents:

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017, suprimeix la possibilitat de sol·licitar l’ajornament o fraccionament de les retencions i ingressos a compte, i introdueix nous supòsits de deutes tributaris que tampoc podran ser ajornats o fraccionats, i les seves sol·licituds seran objecte d’inadmissió:

  • les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits (como ara l’IVA), llevat que se justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
  • les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.
  • les liquidacions que resultin de l’execució de resolucions fermes total o parcialment desestimatòries dictades en un recurs o reclamació económico-administrativa o en un recurs contenciós-administratiu que prèviament hagi estat objecte de suspensió durant la tramitació dels esmentats recursos o reclamacions.

Els ajornaments o fraccionaments de procediments iniciats abans de l’1 de gener de 2017 es regiran per la normativa anterior a aquesta data fins a la seva conclusió.

També estableix que no es pot admetre el pagament en espècie respecte dels deutes tributaris que, com els esmentats anteriorment, tinguin la condició de inajornables.

El RDL també introdueix modificacions en l’impost sobre societats:

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, regula novament el límit a la compensació de bases imposables negatives per a grans empreses, que l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros, i estableix un nou límit en l’aplicació de deduccions per doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar, amb l’objecte d’aconseguir que, en aquells períodes impositius en què hi hagi base imposable positiva generada, l’aplicació de crèdits fiscals, en reduir la base imposable o la quota íntegra, no disminueixi l’import a pagar en la seva totalitat.

També estableix un nou mecanisme de reversió d’aquells deterioraments de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, no es podran deduir les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions.

Tanmateix, queda exclosa d’integració en la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi per la participació en entitats ubicades en paradisos fiscals o en territoris que no arriben a un nivell de tributació adequat.

Finalment, encomana al govern a fixar el salari mínim interprofessional per al 2017 amb un increment del 8%, i estableix un increment del 3% de las quanties del límit màxim i de les bases màximes de cotització a la Seguridad Social.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Us saludem atentament.

Enllaç al Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf