Circular 22/22 · 21 de desembre del 2022


Impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables


Durant el mes d’abril del 2022 es va aprovar la Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular; on s’incorporava un nou Impost Especial sobre envasos plàstics no reutilitzables que entrarà en vigor l’1 de gener del 2023. Es tracta d’un impost que afectarà tan a les empreses dedicades a la fabricació o distribució d’envasos, com també als adquirents d’envasos plàstics.

L’impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, en el territori espanyol, d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic. Els productes els quals són l’àmbit objectiu de l’impost són:

 • Envasos no reutilitzables que continguin plàstic. Tenen la consideració d’envasos tots els articles dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies. No obstant, no serà considerat envàs si l’article forma part integrant d’un producte i tots els elements estan destinats a ser consumits conjuntament (càpsula de cafè o tòner de tinta).
 • Productes plàstics semielaborats, com preformes o làmines termoplàstiques, destinats a la obtenció d’envasos.
 • Productes que continguin plàstics destinats a permetre el tancament, comercialització o presentació d’envasos no reutilitzables.

Es poden donar els següents fets imposables:

 • FABRICACIÓ.
  Es defineix com l’elaboració de productes de l’àmbit de l’impost. NO es considera fabricació l’elaboració d’envasos a partir de productes plàstics semielaborats. L’impost es merita amb l’entrega del producte o amb el cobrament de pagaments anticipats. Hauran de liquidar l’impost a través del model 592 i portar un registre específic d’existències.
 • ADQUISICIÓ INTRACOMUNITARIA i IMPORTACIÓ


  Es defineix com l’entrada al territori espanyol de productes de l’àmbit de l’impost procedents de la Unió Europea o de la resta del món. L’impost es merita amb l’adquisició del producte, ja sigui mitjançant la recepció de la factura o del DUA d’importació. En els casos d’adquisició INTRACOMUNITÀRIA, s’haurà de liquidar l’impost mitjançant el model 592, estant exempts fins a 5 kg al mes. A més, s’haurà de portar un registre específic d’existències
  En els casos d’IMPORTACIÓ, es liquidarà l’impost directament a l’aduana, sense haver de fer cap altre tràmit ni registre específic amb l’Agència Tributària.

 • ADQUISICIÓ DINTRE DEL TERRITORI ESPANYOL


  Es dona quan s’adquireixen productes de l’àmbit de l’impost dintre del territori espanyol. L’impost s’abonarà directament al proveïdor dels productes, sense haver de fer cap tràmit amb l’Agència Tributària. El mateix proveïdor haurà de consignar les quantitats de Kg de plàstic no reutilitzable que contenen els productes, així com l’impost que s’està assumint.

En tots els casos anteriors, la base imposable seran els Kg de plàstic no reutilitzable que continguin els productes comentats. El tipus impositiu és de 0,45 euros per Kg de plàstic.

Beneficis Fiscals de l’Impost
Els fabricants i adquirents podran aplicar exempcions en l’impost, així com sol·licitar la devolució del mateix en determinats casos. Convé ressaltar que moltes devolucions s’hauran de tramitar a través del model A22.

 • ADQUISICIONS INFERIORS A 5 KG EN UN MES.
  Es podrà aplicar l’exempció de l’impost en les importacions o adquisicions intracomunitàries d’envasos plàstics no reutilitzables sempre que el pes total no excedeixi de 5 Kg en un mateix mes.
 • ENVIAMENT DELS PRODUCTES OBJECTE DE L’IMPOST FORA DEL TERRITORI ESPANYOL.
  Es podrà sol·licitar la devolució de l’impost quan els fabricants i adquirents dels productes objecte de l’impost realitzin l’enviament dels mateixos fora del territori espanyol.
  Per sol·licitar-ho, s’hauran d’adjuntar els justificants de pagament de l’impost i documentació que acrediti que els productes han sortit de territori espanyol.
 • INUTILITZACIÓ, DESTRUCCIÓ O DEVOLUCIÓ DELS PRODUCTES OBJECTE DE L’IMPOST.
  Es podrà sol·licitar la devolució de l’impost en els casos de devolució o inutilització dels productes (mermes). A l’hora de formalitzar la devolució s’haurà d’adjuntar justificants de pagament de l’impost, juntament amb documentació que acrediti la devolució o destrucció per inutilitat del producte.
 • UTILITZACIÓ DELS PRODUCTES OBJECTE DE L’IMPOST PER L’ÀMBIT SANITARI.
  Es podrà sol·licitar la devolució de l’impost abonat quan els adquirents o fabricants dels productes objecte de l’impost acreditin la seva destinació a l’àmbit sanitari.
 • TRANSFORMACIÓ DELS PRODUCTES OBJECTE DE L’IMPOST PER CONVERTIR-LOS EN REUTILITZABLES.
  Es podrà sol·licitar la devolució de l’impost abonat, acreditant la nova consideració dels envasos com a reutilitzables.
 • ROTLLOS DE PLÀSTIC PER L’ÚS AGRICOLA O RAMADER.
  Es podrà aplicar l’EXEMPCIÓ en la fabricació o adquisició de rotllos de plàstic destinats per l’ús agrícola o ramader.


Normes generals de gestió

L’entrada en vigor del present impost és a partir del proper 1 de gener del 2023, essent obligatòria la inscripció en un Registre Territorial. Només tindran la obligació d’inscriure’s els fabricants i els adquirents intracomunitaris de més de 5 kg al mes dels productes objecte de l’impost. Amb la inscripció s’obtindrà un codi CIP que identificarà l’establiment del contribuent.

La liquidació de l’impost es farà mitjançant el model 592. En ell, s’haurà de declarar la quantitat de Kg totals de plàstic no reutilitzable inclòs en els productes. El període d’autoliquidació es correspon als primers 20 dies naturals següents a la finalització del període de liquidació, estant relacionat amb la periodicitat de l’IVA. De tal manera que es valorarà si un contribuent està sotmès a la liquidació trimestral o mensual. En els casos que les deduccions anuals de l’impost siguin superiors a les quotes meritades, es podrà sol·licitar la devolució en el darrer període de liquidació.
Tots els obligats a la presentació del model 592, ja sigui per la condició de fabricants i/o adquirents intracomunitaris, hauran de presentar mensualment un registre dels productes de l’àmbit objectiu de l’impost. Bàsicament s’haurà d’identificar la data, el proveïdor, el tipus de producte, els Kg i, si escau, el benefici fiscal del qual gaudeix.

Les obligacions de facturació de l’impost es basen en dos casuístiques:

 • En la primera entrega realitzada després de la fabricació: Els fabricants hauran de repercutir a l’adquirent l’import de la quota d’impost que hauran liquidat a Hisenda, havent de consignar a la factura de forma separada:
  1. Quantitat de plàstic no reciclat que contenen els productes facturats.
  2. Import de la quota de l’impost meritat.
  3. Bonificació fiscal, si es cau, que gaudeix la transacció.
 • En les demés entregues: No serà obligatori consignar les dades de l’impost. No obstant, prèvia sol·licitud dels adquirents, es podrà sol·licitar la consignació mitjançant certificat o en la mateixa factura d’expedició:
  1. Import de l’impost abonat per part del venedor pels productes.
  2. Quantitat de plàstic no reciclat que contenen els productes facturats.

A tenir en compte que l’import de l’impost formarà part de la Base Imposable de l’IVA.

******
No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per aclarir o ampliar qualsevol terme de l’impost.
Per més informació: clic a impuestos especiales