Circular informativa -21/16


“RECOMANACIONS D’ESTALVI FISCAL ABANS D’ACABAR L’ANY


Tot i que les novetats fiscals per a aquest any no són destacables a causa de tot el temps que hem estat sense govern, quan falta poc més d’un mes del tancament de l’exercici, arriba l’hora de recapitular i decidir si s’anticipen determinades operacions abans no acabi l’any o bé es retarden per a l’any següent. Per aquest motiu, tot seguit us fem arribar algunes recomanacions i també alguns advertiments sobre determinats aspectes que no s’han de perdre de vista per assegurar un bon estalvi de la factura fiscal, tant de les persones físiques com de les entitats jurídiques.

estalviIMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)La principal novetat per a aquest any 2016 ha estat la rebaixa de les retencions dels salaris, tot i que aquesta rebaixa ha representat un augment de pocs euros en els ingressos de la nòmina mensual dels treballadors. Pel que fa a la resta de tipus impositius, tant els de la renda general com els de la renda de l’estalvi, són els que ja es varen aprovar en la reforma fiscal per a l’exercici 2016 en endavant, que, si bé han suposat una reducció respecte al 2015, seran els mateixos per al proper any 2017 si el govern no aprova nous canvis! En aquest sentit, si pot escollir entre el fet que li reconeixen un rendiment en els últims dies de 2016 o primers de 2017, en principi l’efecte impositiu serà el mateix, però sí que hi haurà un efecte financer en el moment de passar comptes amb el fisc, depenent de si ho fa la primavera que ve o pot endarrerir-ho a la primavera de l’any 2018!

 1. PLUSVÀLUES I MINUSVÀLUES
 2. Atès que per al 2016 tots els rendiments del capital mobiliari i els guanys patrimonials que deriven de transmissions tributen als tipus que estableix l’escala de la renda de l’estalvi (fins a 6.000 euros al 19%, els 44.000 euros següents al 21% i, en endavant, a partir dels 50.000 euros al 23%), sigui quin sigui el seu període de generació, s’han de revisar totes les fórmules possibles perquè la quota tributària sigui la menor possible. Per aquest motiu s’ha de tenir en compte:

  • Si té originat un saldo negatiu de transmissions d’elements patrimonials generat en diferents períodes i no han passat més de quatre anys des que es varen generar, es poden fer plusvàlues fins a finals d’any i la tributació es veurà rebaixada amb la compensació d’aquests saldos negatius.

  • Si durant el 2016, té guanys patrimonials per transmissió d’elements patrimonials (immobles, accions,…) es poden compensar amb altres transmissions que es poden fer fins a finals d’any en les quals hi hagi una pèrdua latent.

  • Si disposa de saldo negatiu de rendiments del capital mobiliari, pot interessar-li fer algun guany patrimonial i rebaixar aquest guany un 15% amb saldos negatius del capital mobiliari pendents de compensar.

  En sentit contrari, si té un saldo positiu d’integrar rendiments del capital mobiliari d’interessos i dividends, se’n pot rebaixar un 15% amb el saldo negatiu que es generi en l’exercici derivat de pèrdues patrimonials.

 3. TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
  • Recordi que si està cobrant a terminis la venda d’un bé o dret que va fer i que va optar per la regla especial d’imputació, ha d’incloure en la renda l’import proporcional del guany patrimonial que es correspongui amb el que ha cobrat aquest 2016. Si la venda la fa aquest any, pot interessar-li acollir-s’hi i així difereix el cost final de l’operació.

  • També ha de saber que si disposa d’un immoble urbà que va adquirir entre el 12 de maig i el 31 de desembre de 2012, la transmissió s’haurà de declarar com qualsevol altra, però només tributarà per la meitat del guany patrimonial generat.

  • Coeficients d’abatiment

   Si en el seu patrimoni té diversos béns o drets adquirits abans de 1995 i està pensant a transmetre’ls, ha de tenir en compte que pot reduir els guanys obtinguts en la seva transmissió amb els anomenats coeficients d’abatiment, però aquests tenen el límit de 400.000 euros en les transmissions que es facin a partir de l’1 de gener de 2015 i no superin acumuladament aquesta xifra, per tant, li convé controlar-ho i aplicar els coeficients només a la transmissió que proporcionalment incorpori major guany patrimonial.

  • Exempció dels guanys patrimonial generats per transmissions realitzades per a majors de 65 anys.
   Si vostè està a prop de complir els 65 anys i està pensant a transmetre l’habitatge habitual amb una plusvàlua tàcita, és millor esperar a complir-los i així el guany patrimonial quedarà exempt. Tot i així, no oblidi que haurà de pagar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).
   També es dóna la mateixa circumstància en cas de vendre, donar o permutar algun bé diferent de l’habitatge habitual amb plusvàlua per tal de complementar la seva jubilació, és millor esperar a tenir els 65 anys i si l’import obtingut de la venda el reinverteix en una renda vitalícia, de com a màxim de 240.000 euros, el guany patrimonial quedarà exempt en la mateixa quantitat.

  • Tributació dels fons d’inversió.

   Si està pensant a transmetre participacions d’un fons d’inversió en el qual hi ha guanys patrimonials tàcits, li pot interessar reinvertir el producte obtingut en un altre fons i no tributar ara per la plusvàlua, i diferir aquesta tributació al moment en què surti definitivament d’aquestes institucions d’inversió col·lectiva.

 4. SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL
  • Aportacions a plans de pensions.

   Les aportacions a plans de pensions és l’única fórmula per reduir la base imposable de l’IRPF actual, tot i que, des del punt de vista financer tenen una rendibilitat molt baixa. Malgrat que el límit de l’aportació anual es va reduir de 10.000 a 8.000 euros, l’estalvi fiscal a Catalunya pot arribar a 48 euros de cada 100. Es tracta d’obtenir estalvis fiscals immediats i diferir el pagament d’impostos al futur, en el moment de la jubilació.
   Fins a 26.667 euros d’ingressos anuals, el límit deduïble són els 8.000 euros d’aportació, mentre que, per sota d’aquesta renda, el límit és el 30% dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques.

   En el supòsit que el cònjuge obtingui rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques inferiors als 8.000 euros anuals, pot interessar-li fer una aportació al seu pla amb el límit màxim de 2.500 euros anuals, i sempre que no facin superar el límit màxim total.

  • Rescat de plans de previsió social.

   Si durant la vida laboral va fer aportacions a plans de protecció social i s’ha jubilat, li interessa pensar molt bé quan i com s’han de cobrar les prestacions. D’entrada, li interessarà més cobrar a l’exercici següent de la jubilació per tal de no acumular aquesta renda amb els sous rebuts i fer incrementar el tipus impositiu.

   Si va fer aportacions abans de l’1 de gener de 2007, té la possibilitat de rescatar-lo amb una reducció del 40% sobre les prestacions corresponents a les primes aportades fins a 31 de desembre de 2006, li convindrà rescatar-lo el 2016 o més tard aprofitant la rebaixa i no sobrepassant els terminis fitxats.

   A més, recordi que la normativa fixa uns límits per al rescat del pla. Si la contingència (jubilació) es va produir anys anteriors el 2010 o es jubila en aquest 2016, haurà de rescatar el pla com a màxim abans de 31 de desembre de 2018, si la contingència es va produir entre el 2011 i el 2014, haurà de rescatar el pla com a màxim abans del 31 de desembre del vuitè any següent a l’any de la contingència, i si finalment la jubilació es va produir el 2015, per aprofitar la reducció, s’haurà de cobrar la prestació en forma de capital com a molt tard fins al 31 de desembre de 2017.

   Cal tenir present que, l’import de les prestacions que no es rescatin en forma de capital seran en forma de renda quan es vulgui, per tant, interessa fraccionar-ho per no veure’s perjudicat de la progressivitat que té la tarifa de l’impost.

 5. HABITATGE HABITUAL
  • Deducció per habitatge habitual.

   Si encara paga la hipoteca de la compra de l’habitatge habitual d’abans de 2013, té sort i encara pot aprofitar la deducció per adquisició de l’habitatge, amb el límit anual de 9.040 euros per al titular de l’immoble, entre els interessos i el capital amortitzat del préstec, amb una desgravació del 15%, fet que suposa una deducció de 1.356 euros per contribuent.

  • Activitat econòmica en l’habitatge habitual.

   Si desenvolupa una activitat econòmica en el mateix pis que té l’habitatge habitual, li interessa individualitzar els subministraments per poder deduir-los sense problemes. Tot i així, les despeses derivades de la titularitat de l’immoble com l’IBI, la taxa d’escombraries o les de la comunitat, es poden distribuir segons el metres quadrats destinats a l’activitat, però pel que fa els subministraments com llum, telèfon o ADSL, es poden deduir segons el criteri administratiu, no solament en funció dels metres sinó també per altres variables com el nombre d’hores de la jornada que es dediquen a l’activitat.

  • Reinversió de l’habitatge habitual

   Si durant el 2016 ha transmès l’habitatge habitual i ha obtingut un guany patrimonial, hi ha la possibilitat de reinvertir l’import obtingut en un altre habitatge habitual i per aquest fet no pagar renda. Això sí, la reinversió l’ha de fer en un termini màxim de dos anys des de la data de transmissió i aquesta intenció s’ha comunicar en la renda d’aquest exercici.

 6. SOCIS – SOCIETAT
  • Préstec a una entitat vinculada

   Si està vinculat a una societat com a soci amb un percentatge de participació inferior al 25%, no haurà de preocupar-se el 2016 perquè disminueixi el seu dret de cobrament per a no tributar pels corresponents interessos, ja que s’incrementa del 5 al 25% el percentatge mínim de participació per considerar un soci persona vinculada amb la societat que participa.

  • Devolució d’aportacions.

   Si és soci d’una societat que no cotitza i aquest 2016 vol retirar el diner i reduir el capital o distribuir la prima d’emissió fins al cost de la cartera o cost de la participació, ha de tenir present que els imports rebuts tributaran tots com a rendiments del capital mobiliari, com si es tractés de repartiment de dividends, però després, el posterior repartiment de dividends no originarà cap cost, i disminuirà només el valor de la cartera fins al límit del que es va considerar rendiment del capital mobiliari.

  • Tributació dels drets de subscripció.

   Si posseeix accions d’una empresa cotitzada i li entreguen drets de subscripció preferents, durant el 2016 li pot interessar vendre’ls perquè no tributarà per l’import obtingut, ja que aquests drets redueixen el valor de la cartera. Per al 2017 la venda d’aquests drets de subscripció tributarà com si fossin dividends.

 7. DONACIONS I DONATIUS.

  Per a aquest exercici 2016 s’incrementen els percentatges de deducció dels donatius de manera que sobre els primers 150 euros s’aplica una deducció 75% (l’any passat era del 50%), sobre la resta, el 30% (en lloc del 27,25% de l’any 2015).

  A més, s’estimula la fidelització de les donacions perquè es podrà aplicar una deducció del 35% (en comptes del 30% general) per l’excés sobre els 150 euros donats, sempre que s’hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims 3 anys. En el supòsit de donacions fidelitzades per persones jurídiques durant un mínim de 3 anys, tindran dret a una deducció del 40% en l’impost sobre societats.

 8. LLOGUER D’HABITATGE.

  En el cas de lloguer d’immobles, es podran diferir rendes si aconsegueix anticipar despeses que hagi de fer com per exemple els de reparació, tenint en compte que la suma d’aquestes despeses més les despeses financeres tenen com a límit la quantia dels ingressos íntegres.

  Per altra banda, cal considerar que si té un bon nombre d’immobles llogats, sobretot si no es tracta d’immobles destinats a habitatge, es pot plantejar si es pot qualificar el lloguer com una activitat econòmica, i és necessari contractar una persona amb contracte laboral i a jornada complerta per gestionar l’activitat.

 9. EMPRESARIS I PROFESSIONALS
  • Si dur a terme activitats econòmiques pel règim d’estimació directa, pot interessar-li ajornar les darreres vendes a primers de l’any 2017 o bé anticipar despeses el 2016, a fi de diferir l’impost el màxim possible.

  • Si efectua despeses d’atenció a clients i proveïdors i aquestes superen els 2.000 euros anuals, interessa ajornar l’excés per al 2017 perquè totes siguin fiscalment no deduïbles.

  • Si determina el rendiment net de la seva activitat per estimació objectiva (mòduls) i preveu que per al 2017 no superarà els límits, seria bo calcular i veure si el rendiment net real supera o no el que li donen els mòduls. Si aquest és inferior pot interessar-li renunciar al règim tenint en compte, això sí, que l’estimació directa comporta obligacions formals majors.

  A més de tots els punts comentats, també ha de tenir present:

 10. Si ha rebut algun ajut públic, sigui del pla PIVE en la compravenda de cotxes, ajuts per a defectes estructurals en l’habitatge habitual o altres tipus de subvencions… són rendes que ha de tenir en compte perquè tributen en l’impost, excepte si tenen una norma exprés que les declari com a exemptes. Si els guanys li venen de jocs diferents dels tradicionals, com ara jugar en línia, casinos, bingos… en cas que pugui acumular les proves de les pèrdues, aquestes rebaixaran els guanys i només haurà de tributar pel net.

 11. Per últim, si té intenció de prestar o rebre un préstec sense interessos, convé formalitzar-lo en document públic o privat i portar-lo a liquidar per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, tot i que no haurà de pagar res perquè l’operació està exempta. D’aquesta manera, es podrà destruir la presumpció d’onerositat i evitar que l’operació pugui considerar-se com una donació.IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS) 1. BASES IMPOSABLES NEGATIVES
  • S’amplia i es generalitza per al 2016 el límit de compensació de bases imposables negatives per a les grans empreses amb una facturació superior als 20 milions d’euros, passant del 50% (aplicable el 2015 per a les que la xifra de negocis estava entre 20 i 60 milions d’euros i del 25% per a les que superaven els 60 milions d’euros) al 60% de la base imposable prèvia a la reserva de capitalització, per a totes, sense distinció i sense cap limitació, tot i que sempre es podrà compensar l’import d’ 1 milió d’euros.

  • Qualsevol entitat que generi durant el 2016 o hagi generat en exercicis anteriors bases imposables negatives, ha d’estar preparada per a una comprovació plena en un període de prescripció ampliat de 10 anys. I tot i que hagi passat aquest període sense interrupcions, si queden bases imposables negatives per a compensar en períodes no prescrits, és necessari que la societat conservi l’autoliquidació en la qual es va generar la base imposable, la comptabilitat i que s’hagin dipositat els comptes anuals al registre mercantil. Tot això també és traslladable a les deduccions en quota pendents d’aplicar.

  • Com que ja no existeix limitació en el nombre d’anys per compensar les bases negatives, en una entitat de nova creació que al principi tingui pèrdues, serà preferible ajornar la compensació al tercer exercici amb resultats positius per tal d’aprofitar durant els dos primers anys el tipus impositiu especial del 15%.

 2. AMORTITZACIONS
  • Per a aquest any 2016, en la determinació de la base imposable de l’impost de les societats, seguirà havent-hi l’efecte del 30% de la despesa d’amortització que durant els anys 2013 i 2014 no va ser fiscalment deduïble. Per aquest motiu, a partir de l’exercici anterior, cada any s’ha de calcular la recuperació d’aquesta amortització, element per element, per tal de determinar i quantificar l’ajust positiu a la base imposable de l’impost. A més, per eliminar el diferencial del tipus impositiu s’aplicarà per al 2016 una deducció del 5%.

  • Per a aquelles empreses que varen actualitzar balanços el 2013, aquest any 2016 és el segon any que es poden amortitzar els nous valors dels elements actualitzats, poden també eliminar el diferencial del tipus impositiu aplicant una deducció del 5%.

  • L’amortització de l’immobilitzat intangible canvia totalment per a aquest any 2016, si fins al 2015 la norma distingia entre els elements de vida útil definida i indefinida, per al 2016 s’elimina aquesta distinció i tots els elements s’amortitzaran atenent la seva vida útil i, quan aquesta no sigui estimable, una despesa deduïble màxima del 5% anual tot i que la norma comptable obliga a amortitzar en 10 anys. Aquesta diferència de criteri entre el comptable i el fiscal comportarà un ajust positiu en la base imposable de l’impost.

  • Si ets una PIME i durant el 2016 es produeix un increment de la plantilla respecte al 2015, pot ser interessant invertir en elements nous de l’immobilitzat material o d’inversions immobiliàries afectes, per tal d’aconseguir llibertat d’amortització a raó de 120.000 euros/any per a cada persona que hagi incrementat la plantilla en aquest exercici i es mantingui durant els 24 mesos següents.

 3. SOCIETAT PATRIMONIAL
  • Cal tenir present que una societat es considerarà com a patrimonial si més del 50% de l’actiu està constituït per valors o per elements no afectes i això es compleix durant els quatre trimestres de l’exercici iniciat a partir d’1 de gener de 2016.

   Si la societat té aquesta consideració, no serà d’aplicació el règim de pimes o en el cas de transmetre les seves participacions, no quedarà exempta la part de la renda que es correspongui amb les plusvàlues tàcites generades durant la tinença de la participació.

 4. ACTIVITAT DE LLOGUERS
 5. Cal recordar que si una empresa realitza l’activitat de lloguer d’immobles, aquesta activitat es considerarà com a activitat econòmica sempre que tingui amb una persona contractada amb contracte laboral, faci jornada completa i tingui una càrrega de feina suficient, d’aquesta manera s’evita la consideració de societat patrimonial. A més, cal saber que, si es tracta d’un grup de l’article 42 del Codi de Comerç, la titularitat dels immobles pot tenir-la una empresa del grup i el treballador pot estar treballant en una altra.

  Segons consultes recents, es posa de manifest que, perquè una societat dugui a terme una activitat econòmica, no cal que els mitjans materials necessaris siguin propietat de la societat, sinó que poden ser externalitzats en un tercer sobre la base dels conceptes d’autonomia, necessitat i realitat econòmica.

 6. OPERACIONS A TERMINI
 7. Des de l’any passat és d’aplicació la nova regla de les operacions a termini per a tot tipus d’operacions, no solament per a vendes i execucions d’obra. Amb aquesta nova regla les operacions s’imputen segons l’exigibilitat dels terminis de cobrament i no quan es cobrin com es feia abans.

  Des del punt de vista fiscal, tot això comentat, ha d’estar ben suportat en el contracte, de manera que quedi clar que és una operació a terminis així com el venciment dels diferents pagaments, si no es podria considerar una operació corrent amb un retard en el cobrament.

 8. DIVIDENDS
 9. La normativa actual preveu que és necessari que el percentatge de participació sigui d’almenys el 5% perquè els dividends rebuts de la filial estiguin exempts. Aquest requisit no serà necessari si el preu d’adquisició de la participació és de 20 milions d’euros o superior. És imprescindible que la participació es mantingui almenys durant un any.

 10. REMUNERACIÓ DELS ADMINISTRADORS
 11. Cal recordar que després de tota la confusió que hi va haver en períodes anteriors sobre la remuneració dels administradors i la seva deduïbilitat en l’impost sobre societats, amb la reforma i nova llei de l’impost queda clara la consideració de despesa deduïble l’import de les retribucions pagades als administradors pel càrrec d’alta direcció. A més, mercantilment la llei de societats de capital estableix que la remuneració del càrrec d’administrador ha d’estar degudament prevista i fixada en els estatuts de la societat.

 12. OPERACIONS VINCULADES
 13. Tot i que la normativa actual de les operacions vinculades estableix la vinculació soci-societat a partir d’un 25% de participació, abans del 5%, i que la documentació que es requereix per a la major part d’entitats (societats amb una xifra de negocis inferior a 45 milions d’euros) és molt simplificada, és important que a finals d’any es revisin les operacions vinculades fetes durant l’exercici i, si d’aquestes, el conjunt de les operacions dutes a terme amb una mateixa persona o entitat sobrepassa l’import conjunt anual de 250.000 euros s’hauran de tenir ben documentades i justificades, tot d’acord amb el valor de mercat corresponent.

 14. PRÉSTECS PARTICIPATIUS
 15. En el supòsit que la societat tingui un préstec participatiu atorgat per una altra empresa del grup mercantil, s’ha d’identificar si és d’abans o després del 20 de juny de 2014 per determinar la deduïbilitat dels interessos. Si el préstec és anterior no hi haurà problema per deduir els interessos pagats del préstec, però si la concessió del préstec és posterior a aquesta data, la prestatària no podrà deduir els interessos i seran exempts per a la prestadora.

 16. LÍMITS D’ALTRES DESPESES
 17. D’aquí a finals d’any, convé fer una revisió de totes les despeses que estan limitades fiscalment, cal destacar:

  • Les despeses per atencions a clients i proveïdors la deduïbilitat dels quals està limitada a l’1% de l’import net de la xifra de negocis de l’exercici.

  • La deducció de les indemnitzacions per acomiadament o cessament de treballadors i directius altament qualificats, està limitada al major dels dos imports: un milió o la indemnització laboral exempta.

  • Les despeses financeres tenen el límit per a la seva deduïbilitat del 30% del benefici operatiu de l’exercici, tot i que sempre serà deduïble fins a un milió d’euros.

 18. DETERIORAMENT DE CRÈDITS
 19. En el tancament de l’exercici és convenient que la societat revisi els crèdits per a determinar-ne el deteriorament i la despesa fiscalment deduïble. El 2016 es poden deduir deterioraments de crèdits amb vinculades si el deutor està en concurs i s’ha obert la fase de liquidació. Si el deutor és una entitat pública i es preveu que no pagarà en període raonable, és recomanable iniciar un procediment arbitral o judicial sobre l’existència o quantia del crèdit i així es podrà deduir el deteriorament corresponent.

 20. RESERVA DE CAPITALITZACIÓ
 21. Si la societat incrementa els fons propis del 2016 respecte els del 2015, cal veure si pot ser interessant, per a aquest exercici, dotar la reserva de capitalització i així reduir la base imposable del període fins a un màxim del 10% de l’increment d’aquests fons propis, amb el límit del 10% de la base imposable de l’exercici previ a la reducció. En aquest segon any d’aplicació, val la pena considerar aquest estalvi, si bé s’ha de tenir en compte que aquest fet limita el repartiment de dividends i la distribució del resultat de l’exercici.

 22. RESERVA D’ANIVELLACIÓ
 23. Aquesta reserva és d’aplicació només a les pimes i consisteix en una reducció del 10% de la base imposable prèvia. El fet de dotar-la ara representa un estalvi de l’impost que s’aplicarà amb les pèrdues dels pròxims 5 anys, i si aquestes no es produeixen, es convertirà en un diferiment de l’impost del 2016 al 2021, el qual s’haurà de revertir en la seva totalitat en el cinquè any. Aquesta reducció a la base imposable implica dotar una reserva pel mateix import de la reducció, i com aquesta serà indisponible durant els propers 5 anys també cal veure´n la conveniència pel fet que també limita el repartiment de dividends i la distribució del resultat de l’exercici.

Desembre de 2016