Circular 19/22 · desembre del 2022


CLAUS PER REBAIXAR L’IMPACTE FISCAL DE L’IRPF


Com cada any, ha arribat el moment de planificar les operacions i accions per optimitzar el pagament d’impostos a la declaració de l’IRPF que s’haurà de presentar entre abril i juny del proper any.

ÍNDEX

A- CLAUS PER REBAIXAR EL TEU IRPF

1. Rendiments del treball
2. Treballs realitzats a l’estranger / treballadors desplaçats
3. Cobrament de “Bonus”
4. Acomiadament improcedent
5. Substitució salari en metàl·lic per salari en espècie
6. Determinació del rendiment d’activitats econòmiques
7. Aportació a sistemes de previsió social
8. Rescat plans de pensions
9. Pla d’estalvi a llarg termini / PIAS / United Linked
10. Immobles llogats
11. Transmissions de participacions en societats no cotitzades
12. Reinversió de guanys patrimonials
13. Persones properes a l’edat de 65 anys
14. Diferiment de rendiments
15. Compensació de saldos negatius
16. Inversió en empreses de nova creació
17. Obres d’eficiència energètica
18. Deduccions relacionades amb l’habitatge habitual
19. Recordatoris i Altres Novetats

1. Rendiments del treball

Una de les futures mesures importants per l’exercici 2023 serà l’increment de la reducció per l’obtenció de rendiments del treball, que afectarà els contribuents que obtinguin salaris anuals bruts fins a 21.000 euros. A més, també es modificaran els límits d’exoneració a aplicar retenció, afectant les retencions de contribuents amb salaris bruts fins els 35.200 euros anuals. La problemàtica ve donada en que la tributació per aquests salaris serà la mateixa (només es modifiquen fins els 21.000 euros), però la retenció pot ser menor. Així doncs, seria convenient revisar la retenció a aplicar en el 2023 per assegurar que no hagin sorpreses en la futura declaració de l’IRPF.
D’altra banda, convé recordar que seran deduïbles despeses com la quota sindical, quotes a col·legis professionals i despeses relacionades amb un judici laboral.

2. Treballs realitzats a l’estranger / treballadors desplaçats

Existeix una exempció de tributació de fins a 60.100 euros per remuneracions percebudes per treballs realitzats a l’estranger. Per realitzar el càlcul, es poden tenir en compte els dies de desplaçament al país destí, tan l’anada com la tornada. Hi ha una sèrie de condicions que s’ha de revisar el seu estricte compliment. Tanmateix, per evitar problemes amb Hisenda, s’ha de exigir a l’empresa que tingui en compte l’exempció a l’hora de practicar les corresponents retencions.

3. Cobrament de “Bonus

Si s’han cobrat “bonus” o una remuneració extraordinària durant el 2022, es podria acollir a una reducció del 30% per rendiments generats en més de 2 anys. Convé ressaltar el requisit principal que consisteix en que el fet que generi el rendiment del treball ha d’haver-se generat en més de 2 anys, no essent vàlida la reducció per una retribució extraordinària d’una actuació puntual en un únic exercici. Tanmateix, aquest benefici fiscal no es podrà aplicar si ens els cinc anys anteriors ja es va recórrer a la reducció del 30% en determinats rendiments. En cas que així sigui, s’hauria de revisar si surt més beneficiós aplicar la bonificació fiscal en el present exercici que en l’anterior i realitzar una rectificació de la declaració prèvia.

4. Acomiadament improcedent

Les indemnitzacions per acomiadaments estan exemptes de tributació, sempre que no superin els límits legals i en tot cas, com a màxim 180.000 euros. En cas que l’acomiadament sigui declarat com improcedent, per poder considerar exemptes les quantitats abonades en concepte d’indemnització hauran d’estar reconegudes per la conciliació del SMAC o per resolució judicial. No obstant, si Hisenda valora indicis de pacte entre empresa i treballador, no es podrà aplicar l’exempció i tributarà la totalitat de l’import cobrat. A tenir en compte que en aquests casos, es pot gaudir de la reducció del 30% per rendiments generats en més de 2 anys.

5. Substitució salari en metàl·lic per salari en espècie

Els treballadors per compte aliè poden sol·licitar la substitució del seu sou dinerari per determinades retribucions en espècie. Alguns rendiments com les assegurances mèdiques per als treballadors i la seva família, menjar, transport,… no tributen.
A continuació s’exposen les retribucions en espècie més utilitzades i els requisits per aplicar l’exempció a l’IRPF:

 • Tiquet restaurant: Consisteix en el pagament d’àpats al treballador mitjançant vals de menjar, targetes o qualsevol document similar. El límit es fixa en 11 euros diaris, no podent acumular els imports diaris no consumits.
 • Transport: Consisteix en el pagament del desplaçament del treballador del seu domicili al centre de treball. Es marca un límit de 136,36 euros mensuals, amb un límit de 1.500 euros anuals.
 • Assegurança mèdica: Consisteix en el pagament de primes d’assegurances per assistència mèdica al treballador. Així mateix, es poden incloure les cobertures pel cònjuge i els descendents. Tot això, amb el límit anual de 500 euros per persona. En els casos que l’integrant familiar tingui una discapacitat, el límit s’incrementa fins els 1.500 euros.
 • Lliurament participacions socials: Consisteix en el lliurament al treballador de participacions socials de la pròpia empresa o del grup, estant fins els 12.000 euros exempt de tributació. L’únic requisit recau en realitzar la oferta de participacions socials amb les mateixes condicions per a tots els treballadors de l’empresa.

6. Determinació del rendiment d’activitats econòmiques

Durant el mes de desembre s’ha de presentar la renuncia o exclusió al règim d’estimació d’activitats econòmiques, ja sigui l’objectiva com la directa simplificada o normal. Aquesta renúncia tindrà una validesa de 3 anys, prorrogant-se tàcitament excepte revocació expressa del contribuent. S’han de tenir en compte les següents consideracions:

 • Estimació Objectiva: Es podrà aplicar en determinades activitats sempre que el volum anual de rendiments no excedeixi del límit de 250.000 euros i 150.000 euros d’obligació a emetre factures a altres empresaris. Tanmateix, no podran obtenir rendiments per activitats econòmiques sota el règim d’estimació directa.
 • Estimació Directa Simplificada: Es podrà aplicar sempre que l’Import Net de la Xifra de Negoci de totes les activitats del contribuent no excedeixi de 600.000 euros.
  A tenir en compte que per al 2023 s’incrementarà el percentatge de despeses de difícil justificació, arribant al 7% (contra el 5% actual). Així doncs, potser seria interessant endarrerir ingressos de l’activitat i facturar-los al 2023.
 • Estimació Directa Normal: S’aplica quan l’Import Net de la Xifra de Negoci ascendeix a més de 600.000 euros.

Així mateix, en els casos de determinar els rendiments d’activitats econòmiques en Estimació Directa, hi ha la possibilitat de deduir el 30% de les despeses de subministres relacionades amb l’habitatge habitual (aigua, electricitat, gas, telefonia i internet), sempre que s’utilitzi per l’activitat. Hisenda permet la deducció aplicant el percentatge destinat a l’activitat sobre el 30% de la despesa.
Finalment, els autònoms que apliquin l’estimació Directa, podrien revisar la idoneïtat d’invertir en nou immobilitzat material i/o inversions immobiliàries afectes a l’activitat. En la declaració d’IRPF del 2022 podrien aplicar una deducció del 5% sobre el valor ponderat de les inversions realitzades i els rendiments nets obtinguts al 2021 i 2022.

7. Aportació a sistemes de previsió social

Una de les mesures més freqüents d’estalvi a l’IRPF és l’aportació a sistemes de previsió social, com ara plans i fons de pensió. Els límits són els següents:

 • 30% de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
 • 1.500 euros anuals per aportacions individuals del contribuent.
 • 8.500 euros anuals per aportacions empresarials i aportacions del propi treballador al mateix instrument de previsió social que l’empresarial.

Tanmateix, en cas que el cònjuge del contribuent obtingui rendiments inferiors a 8.000 euros anuals, pot realitzar aportacions en favor del cònjuge amb el límit de 1.000 anuals.
Pel que fa a contribuents amb discapacitat, els límits es modifiquen segons segueix:

 • Aportacions realitzades per parents en línia recta o col·lateral fins al tercer grau, així com pel cònjuge, s’imposa un límit de 10.000 euros.
 • En qualsevol cas, la suma de les aportacions realitzades per parents i les pròpies del contribuent amb discapacitat no poden superar l’import de 24.250 euros.

Com a novetat pel proper exercici 2023, s’introduirà una nova limitació de 4.250 euros anuals a les aportacions per part de treballadors autònoms a plans de pensions promoguts per ells mateixos o per associacions d’autònoms. Actualment aquestes aportacions tenen la limitació de 8.500 euros anuals.

8. Rescat plans de pensions

Davant la possibilitat de rescatar el pla de pensions, s’ha de tenir en compte que les prestacions tributen com a rendiments del treball. No obstant, hi ha la possibilitat del rescat en forma de capital, en aquests casos hi podria haver una reducció del 40% sobre l’import sempre que les aportacions hagin estat formalitzades abans del 2007. Altrament, per poder aplicar la reducció del 40%, es disposa de 2 anys des de que es produeix la contingència assegurada per exercir el cobrament del capital.

9. Pla d’estalvi a llarg termini / PIAS / United LinkedS

Una alternativa als clàssics plans de pensions són els plans d’estalvi a llarg termini, així com qualsevol altre alternativa d’inversió a llarg termini. En tots els casos, aquesta tipologia de productes financers gaudeixen de bonificacions fiscals a l’IRPF. El més comú, en els casos de rescat mitjançant constitució de renda vitalícia, és l’aplicació d’exempcions segons l’edat del rescat. D’altra banda, si es compleixen uns certs requisits, es podria aplicar l’exempció en el rescat en forma de capital.

10. Immobles llogats

En els casos que es tinguin immobles llogats, s’ha de tenir en compte la reducció del rendiment net en un 60% sempre que la destinació sigui l’habitatge habitual de l’inquilí. En els casos de lloguer de temporada o turístic, no es podrà aplicar la reducció.
Hisenda permet la deducció de totes les despeses relacionades amb la obtenció dels rendiments de lloguer (IBI, assegurances, comunitat, etc.). Per tant, podria ser interessant per al contribuent anticipar despeses per aplicar la deducció en aquest 2022. Es recorda que el límit de deducció es fixa segons els ingressos obtinguts, no podent ser les despeses superiors als ingressos. Les despeses relacionades amb la conservació, reparació i de caire financer que superin la limitació anterior, es podran deduir en els quatre exercicis següents.
Més enllà de les deduccions exposades, la futura llei d’habitatge plantejarà un seguit de bonificacions per als arrendadors amb habitatges en zones tensionades.

11. Transmissions de participacions en societats no cotitzades

En les transmissions de participacions d’una societat no cotitzada, Hisenda sol realitzar comprovacions al preu de venda. Es revisarà si el preu pactat ha sigut inferior o superior al resultat de les valoracions de participacions admeses per Hisenda: valor del patrimoni net de la societat o el resultat de capitalitzar al 20% la mitjana de resultats dels darrers 3 exercicis.
Per tant, si s’ha portat a terme una transmissió d’aquest tipus, convé tenir una valoració d’una empresa externa especialitzada que acrediti que el preu venda es troba a mercat.

12. Reinversió de guanys patrimonials

Hi hauria la possibilitat d’exempció de tributació en determinats guanys patrimonials, sempre que l’import cobrat en la transmissió es reinverteixi. En els casos que l’import reinvertit sigui inferior al total percebut, s’aplicaria l’exempció a la part proporcional. Alguns exemples són els següents:

 • Transmissions d’accions o participacions d’empreses de nova creació on l’import percebut en la venda es reinverteixi en l’adquisició d’accions o participacions en altres entitats de la tipologia esmentada.
 • Transmissió de l’habitatge habitual on l’import percebut en la vevda es reinverteixi en la inversió d’un nou habitatge habitual, entenent habitual sempre que s’hi hagi viscut 3 anys de forma ininterrompuda. En aquest cas, el termini per la reinversió podrà ser els dos anys anteriors o posteriors a la transmissió de la finca. La inversió en el nou habitatge podrà ser mitjançant compravenda o promoció immobiliària.

Així doncs, si durant l’exercici 2022 s’ha portat a terme alguna transmissió d’elements patrimonials, per tal de deixar-la sense efectes tributaris, s’ha d’analitzar si convé realitzar una reinversió.

13. Persones properes a l’edat de 65 anys

Els contribuents majors de 65 anys tenen la possibilitat de transmetre el seu habitatge habitual sense tributar pel guany patrimonial obtingut. D’aquesta manera, potser convé esperar a complir aquesta edat per transmetre l’habitatge. Si es compartís la titularitat del bé amb el cònjuge, també s’hauria de tenir en compte la seva edat.
Així mateix, els majors de 65 anys gaudeixen de l’exempció de tributació pels guanys patrimonials sempre que reinverteixin l’import obtingut en una renda vitalícia. La reinversió s’ha de formalitzar en els següents 6 mesos des de la transmissió del bé. Per tant, podria ser un benefici fiscal molt útil per aquells contribuents que vulguin vendre’s béns i/o drets per complementar la seva imminent jubilació.

14. Diferiment de rendiments

Encara que, globalment, no es produeixi un estalvi fiscal, pot ser interessant diferir rendes a l’exercici 2023. Es podrien anticipar despeses en els rendiments d’activitats econòmiques i/o en els rendiments de capital immobiliari. D’altra banda, tenint en compte el resultat, potser resulta més interessant ajornar els darrers ingressos als primers dies de l’exercici 2023.
Un dels principals canvis normatius del 2023 serà l’increment dels tipus impositius de la base imposable de l’estalvi, arribant a ser del 28%. Seria convenient revisar si es tenen operacions pendents que originin forts guanys patrimonials o repartiment de dividends i, si escau, anticipar-ho a l’exercici 2022. Tanmateix, si està valorant la possibilitat de realitzar una operació acollint-se a la regla especial d’operacions a terminis, és possible que sigui més beneficiós tributar tot el guany patrimonial a la declaració del 2022.

15. Compensació de saldos negatius

En cas que en exercicis anteriors s’obtinguessin pèrdues originades en transmissions d’elements patrimonials, es disposa dels 4 anys posteriors per poder compensar amb futurs beneficis aquestes pèrdues. D’aquesta manera, la tributació per aquests guanys es veurà estabilitzada per l’aprofitament dels saldos negatius.
Amb tot, seria convenient revisar si durant l’exercici es poden aflorar plusvàlues latents per aprofitar la compensació de pèrdues anteriors. Així mateix, revisar la pèrdua del dret de compensació de pèrdues per no exhaurir el termini de 4 anys sense haver-les utilitzat. D’altra banda, amb l’objectiu de rebaixar el cost de l’IRPF d’alguna transmissió patrimonial formalitzada durant l’any, s’hauria de valorar el fet d’aflorar pèrdues latents per compensar l’impacte del guany patrimonial.

16. Inversió en empreses de nova creació

Actualment, la normativa tributària permet una deducció del 30% de les quantitats invertides al 2022 per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova creació, amb una base màxima de deducció de 60.000 euros. No obstant, la futura llei d’start-ups contempla l’increment de la deducció fins a un 50% amb una base màxima de 100.000 euros. Es preveu que la normativa s’aprovi el proper 2023. Així doncs, s’hauria de valorar la conveniència d’endarrerir la inversió en aquesta tipologia d’empreses pel proper exercici 2023 i no fer-ho en l’exercici actual.

17. Obres d’eficiència energètica

S’ha ampliat un any més l’aplicació de deduccions per la realització d’obres que millorin l’eficiència energètica dels habitatges. Depenent de la tipologia de millora, s’aplicaran percentatges de deducció més elevats:

 • Obres realitzades per la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració: S’aplicarà una deducció del 20% amb una base màxima de 5.000 euros anuals. La millora ha de suposar una reducció mínima del 7% de la demanda de calefacció i/o refrigeració.
 • Obres realitzades per la millora en el consum d’energia no renovable: : S’aplicarà una deducció del 40% amb una base màxima de 7.500 euros anuals. La millora ha de suposar una reducció mínima del 30% del consum d’energia no renovable.
 • Obres de rehabilitació energètica: S’aplicarà una deducció del 60% amb una base màxima de 5.000 euros anuals. No obstant això, les quantitats satisfetes no deduïdes per superar el límit anterior es podran deduir en els 4 exercicis següents, no podent superar l’import màxim de 15.000 euros. La millora ha de suposar una reducció mínima del 30% del consum d’energia no renovable.

Cal insistir en la importància de sol·licitar un certificat emès per un professional que pugui acreditar les millores obtingudes amb les obres així com els imports invertits.

18. Deduccions relacionades amb l’habitatge habitual

Encara existeix la possibilitat de deducció per inversió en habitatge habitual, sempre i quan l’adquisició fos abans de l’1 de gener de 2013 o es realitzessin aportacions abans d’aquella data. La deducció serà del 15% sobre les quantitats invertides, amb un límit màxim de 9.040 euros i sempre que s’apliqués la deducció a la declaració de l’exercici 2012 o anteriors. La clau està en revisar si encara no s’ha assolit el límit de deducció per incrementar els pagaments de la hipoteca fins arribar a l’import. D’aquesta manera, arribaríem a la deducció màxima, aprofitant tot el benefici fiscal.
Per als contribuents que estiguin de lloguer i disposin d’un contracte anterior a l’1 de gener del 2015, podran deduir les quantitats pagades en un 10,05% amb la limitació de 9.040 euros. A tenir en compte que en bases imposables superiors a 17.707,20 euros es limita la deducció aplicant un multiplicador. Si encara es disposa del contracte de lloguer anterior al 2015, s’aconsella no canviar-lo per tal de poder seguir aplicant la deducció.
Finalment, la comunitat autònoma de Catalunya ha implementat una deducció autonòmica per als inquilins que disposin de contracte de lloguer, podent deduir-se els imports pagats en un 10% fins la limitació de 300 euros. Malgrat tot, existeixen diverses condicions normatives que dificulten l’aplicació de la deducció: s’ha de tenir menys de 32 anys o més de 65 anys, o bé haver estat a l’atur durant 183 dies o més, o bé tenir una discapacitat superior al 65%.

19. Recordatoris i Altres Novetats

 • Pel proper exercici 2023 es contempla que les mares amb fills/es de fins a 3 anys i que estiguin cobrant una prestació contributiva d’atur per no treballar per compte propi ni aliè, podran aplicar la deducció de maternitat. Fins ara, només la podien aplicar les mares que realitzessin activitat per compte propi o aliè.
 • Com a novetat pel proper exercici 2023 es reduirà la retenció del 15% al 7% pels rendiments dels professionals que realitzin obres artístiques, literàries o científiques, quan el volum sigui inferior a 15.000 euros i el 75% d’ingressos totals provinguin d’aquests conceptes.
 • A partir del 2023 tots els contribuents que en qualsevol moment de l’exercici en curs hagin estat donats d’alta com a treballadors per compte propi al RETA o al règim especial de treballadors del mar, estaran obligats a presentar la declaració d’IRPF, sense tenir en compte les limitacions normatives.
 • Les prestacions d’atur rebudes mitjançant la modalitat de pagament únic, estan exemptes de tributació a l’IRPF. La condició és donar compliment al requisit d’inversió de les quantitats rebudes a emprendre una nova activitat per compte propi.
 • Es recomana formalitzar via contracte formal els préstecs realitzats entre familiars que no generen interessos. Per tal d’acreditar davant d’Hisenda la condició nul·la d’onerositat, s’hauria de registrar a l’organisme competent.
 • Es recomana informar a l’empresa de tots els canvis familiars que tingui el contribuent, es podria beneficiar de reduccions a la retenció mensual PER IRPF de la nòmina.
 • Es recorda el benefici fiscal de donacions a ONG, fundacions i entitats sense ànim de lucre; podent aplicar deduccions del 80% sobre els primers 150 euros i del 35% sobre els imports restants.
 • Els contribuents que hagin percebut rendes provinents d’empreses estrangeres que els hi hagin aplicat retencions o pagaments a compte d’un impost idèntic a l’IRPF, es podran deduir aquestes quantitats a la declaració d’IRPF espanyola. Convé recordar que a l’IRPF es tributa per la renda mundial obtinguda.
 • Els premis de determinades loteries i apostes de l’Estat estan exempt fins a l’import de 40.000 euros anuals.
 • Les famílies nombroses generals (a partir de 3 fills) tenen dret a una deducció de 1.200 euros anuals, en els casos de famílies nombroses especials (a partir de 5 fills) la deducció serà de 2.400 euros anuals. S’ha de tenir en compte que per cada fill que sobrepassi el mínim exigit es pot addicionar la deducció en 600 euros anuals.

Font: CISS Fiscal, AEDAF, Economistes i Primer@Lectura