Circular informativa 18/16


MODIFICACIÓ DELS PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS A PARTIR D’OCTUBRE

El Govern va aprovar el Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, el qual introdueix mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic que suposen l’increment dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats per a determinades societats.

A qui afecta l’increment dels pagaments fraccionats?

Les mesures adoptades afecten les grans empreses, és a dir, aquelles que tenen un volum de xifra de negoci en l’exercici anterior igual o superior a 10 milions d’euros.
Aquestes modificacions que han introduït no afecten les pimes.

Com s’articula aquest increment?
S’han adoptat dues mesures per incrementar l’import dels pagaments fraccionats:

 1. Increment del tipus de gravamen: aplicable a les entitats que determinin l’import del pagament fraccionat en la modalitat BASE IMPOSABLE.
  En aquest cas, la quantia del pagament fraccionat serà el resultat d’aplicar a la base del pagament fraccionat el percentatge que resulti de multiplicar dinou vintenes (24%) al tipus de gravamen arrodonit per excés. Abans, aquest percentatge era el resultat d’aplicar 5/7 al tipus de gravamen arrodonit per defecte.

 2. S’estableix un pagament fraccionat mínim, aplicable a les entitats següents:

  • Empreses que tributin al tipus general del 25%: el pagament fraccionat mínim serà del 23% del resultat comptable positiu dels 3, 9 i 11 primers mesos de l’any natural.

  • Entitats de crèdit i entitats que es dediquin a l’explotació de jaciments d’hidrocarburs: el pagament fraccionat mínim serà del 25% del resultat comptable positiu dels 3, 9 i 11 primers mesos de l’any natural.

Base del càlcul: serà el resultat positiu del compte de pèrdues i guanys corresponent al temps que hagi transcorregut des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat. No es tindran en compte per a la determinació de la base del càlcul determinades rendes establertes legalment.


No serà d’aplicació el pagament mínim en les entitats següents:

 • Entitats que els sigui d’aplicació el règim fiscal establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives

 • Societats d’inversió de capital variable
 • Fons d’inversió de caràcter financer
 • Societats d’inversió immobiliària i fons d’inversió immobiliària
 • Fons de pensions

Des de quan s’aplica?

El Reial decret llei entra en vigor, amb vigència indefinida, el mateix dia de la seva publicació en el BOE, per la qual cosa serà d’aplicació per al pagament fraccionat corresponent al mes d’octubre.

Per tant, les societats a les quals els és d’aplicació les novetats que conté aquest Reial decret llei hauran de:

 1. Determinar l’import del pagament fraccionat aplicant el nou tipus per al càlcul del pagament fraccionat previst en la DA 14 LIS, establert en 19/20 del tipus de gravamen.

 2. Calcular la quantia del pagament fraccionat mínim corresponent.
 3. Procedir a realitzar l’ingrés de l’import positiu superior.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment.

Girona, octubre del 2016