Circular informativa 18/15


TRIBUTACIÓ SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL


La nova Llei de l’impost de societats estableix que les societats civils que tinguin personalitat jurídica i objecte mercantil seran contribuents de l’impost de societats en els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016 i, per tant, deixaran de tributar en el règim d’atribució de rendes regulat en el Llei de l’IRPF.

Com a conseqüència del canvi de règim fiscal, s’incorpora un règim transitori en l’IRPF, que regula la translació d’aquest tipus d’entitats com a contribuents de l’IRPF a contribuents de l’IS, de manera que els socis, persones físiques, de societats civils que passin a tributar per l’impost de societats, podran seguir aplicant les deduccions en la quota íntegra per activitats econòmiques que estiguessin pendents d’aplicació a 1 de gener de 2016, amb els límits previstos en la renda, sempre que es compleixin les condicions i requisits establerts en la Llei de l’impost de societats.

Així mateix, les societats civils amb objecte mercantil que passin a tributar per l’Impost de societats, hauran de portar la seva comptabilitat d’acord amb el previst en el codi de comerç o amb l’establert en les normes per les quals es regeixen.

També s’estableix un règim fiscal especial aplicable a les societats civils amb objecte mercantil que voluntàriament optin per la seva dissolució i liquidació, perquè no volen ser societats civils contribuents de l’impost de societats a partir de 2016.

En aquest cas, l’acord de dissolució amb liquidació ha d’adoptar‐se vàlidament en el primer semestre de 2016 i hauran de realitzar‐se amb posterioritat a l’acord, dins del termini dels sis mesos següents a la seva adopció, tots els actes o negocis jurídics necessaris, per a l’extinció de la societat civil.

Fins a la finalització del procés d’extinció de la societat civil, sempre que la mateixa es realitzi dins del termini establert, continuarà aplicant‐se el règim d’atribució de rendes, sense que la societat civil arribi a adquirir la consideració de contribuent de l’impost de societats. En cas contrari, la societat civil tindrà la consideració de contribuent de l’impost de societats des d’1 de gener de 2016 i no resultarà d’aplicació el citat règim d’atribució de rendes.

Les societats civils dissoltes podrien optar per convertir‐se en un altre tipus societari, com per exemple una societat de responsabilitat limitada, o passar la seva titularitat a una persona física, la decisió dependrà de cada situació concreta i és convenient analitzar cas per cas els avantatges o inconvenients de les diferents opcions.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment en relació amb la nova forma de tributació.

Girona, octubre del 2015