Circular informativa 17/19 · 12 de desembre de 2019


Autònoms 2019: canvi base o quota

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril
La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol
La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre
La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins al 31 de desembre per tenir efectes a partir de l’1 de gener.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents el 2019)

* 30 % = 28,30 % (contingències comunes) + 0,90 % (contingències professionals) + 0,7 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP). El RD-llei 28/2018 estableix un tipus de l’1,1% per contingències i del 0,8 % per cessament d’actividad per a l’any 2020.

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

També els informem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització elegida pot ser superior al límit màxim que pugui afectar el treballador. La sol·licitud es pot fer durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent.

Si està interessat en modificar la base de cotització o quota, amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.