Circular informativa 17/14


Projecte reforma IRPF
Modificació transmissió d’immobles i actius adquirits abans del 31.12.94


 

Actualment s’està tramitant el projecte de Llei que reforma la Llei 35/2006, de l’IRPF, que es preveu la seva entrada en vigor el proper 1 de gener del 2015.

En aquest projecte es regula una important modificació que afectarà les transmissions d’immobles, així com tot tipus d’actius (accions, fons d’inversió…) que es realitzin a partir de l’any vinent, fet que suposarà que es tributarà pel 100% del guany obtingut, amb independència de la data d’adquisició de l’immoble.

Així doncs, la reforma fiscal preveu, en relació amb els guanys patrimonials, les novetats següents:

  • Eliminació dels coeficients de correcció monetària que incrementen el valor d’adquisició de l’immoble atenent l’any d’adquisició.
  • Eliminació dels coeficients d’abatiment que redueixen, des de la data d’adquisició fins al 20.01.06, els guanys patrimonials de tot tipus de béns i drets adquirits abans del 31 de desembre de 1994.

>

Transmetre abans del 31 de desembre del 2014?

En cas de tenir algun actiu en procés de venda o aportació a una societat, haurem de considerar, per una banda, l’antiguitat de l’actiu i, per l’altra, la baixada del tipus impositiu de la base de l’estalvi (fins a un tipus màxim al 23% a l’any 2016).

Així,tenim que en el cas d’actius adquirits abans del 31.12.1994 convindrà la transmissió abans de final d’any a fi i efecte d’aprofitar els coeficients anteriors; mentre que per actius adquirits amb posterioritat, la baixada de tipus impositiu prevista en els propers exercicis farà que sigui recomanable diferir la transmissió, en els casos que sigui possible.

Cal recordar que, actualment, els coeficients d’abatiment ja no són d’aplicació als immobles afectes a activitats econòmiques.

Per qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Girona, octubre del 2014.