Circular informativa 16/16


ELIMINACIÓ DEFINITIVA DEL LLIBRE DE VISITES: NOU MODEL DE DILIGÈNCIA D’ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL


Us informem del nou model de diligència d’actuació de la inspecció de Treball i Seguretat Social (Ordre ESS/1452/2016, DE 10 DE JUNY (BOE 12.09.16).

L’Ordre aprova el nou model de diligència d’actuació dels Inspectors de Treball i Seguretat Social i els Subinspectors Laborals en les seves visites en el centres de treball o en la comprovació per compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques. Els Inspectors o Subinspectors hauran d’estendre una diligència sobre l’actuació per a cada visita o actuació atenent aquesta Ordre ministerial, i hauran de lliurar una còpia a l’empresa i una altra als delegats de prevenció si procedeix.

Aquesta nova regulació suposa la eliminació de manera definitiva del llibre de visites de la inspecció, tant en format físic com en format electrònic a partir del 13 d’octubre del 2016.

A cada visita o comprovació els Inspectors o Subinspectors hauran d’estendre una diligència i donar-ne una còpia a l’empresa i, si procedeix, als delegats de prevenció. L’empresa haurà de conservar cada diligència durant un termini de 5 anys (a partir de la data d’expedició de cada una).

Les diligències i llibres de visites estesos abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, també s’hauran de guardar durant 5 anys.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte.

Girona, setembre del 2016

Enllaç a la informació
https:// www.boe.es/boe/dias/2016/09/12/pdfs/BOE-A-2016-8361.pdf