Circular informativa 15/17 · 21 de juliol del 2017


PRINCIPALS NOVETATS LABORALS INCLOSES EN LA LLEI 3/2017 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2017

Tot seguit us fem arribar les principals novetats laborals incloses en la Llei 3/2017, dels pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a l’any 2017. Són les següents:

 • Ajorna fins l’1 de gener de 2019, l’entrada en vigor d’alguns preceptes de la Llei 20/2007 de l’Estatut del treball autònom, en tot el que fa referència als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial.
 • La reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball, per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional recollida en anteriors lleis de pressupostos, passa a tenir la consideració de bonificació.
 • Estableix bonificacions específiques en la cotització per als contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors (Llei 3/2012) que es realitzin amb joves d’entre 16 i 30 anys o majors de 45 anys, per a prestar serveis en centres de treball ubicats en el territori de la comunitat autònoma de Canàries, amb efectes des del 29 de juny de 2017.
 • Incrementa un 1% les quanties de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i tindrà, durant la vigència d’aquesta llei, les quanties següents:
  1. L’IPREM diari, 17,93 euros.
  2. L’IPREM mensual, 537,84 euros.
  3. L’IPREM anual, 6.454,03 euros.
  4. En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret llei 3/2004, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.519,59 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.
 • La Llei 3/2017 de PGE estableix les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, FOGASA i FP que són d’aplicació a partir l’1 de juliol de 2017.

En general, manté les mateixes bases i tipus de cotització que va establir l’Ordre ESS/ 106/2017, excepte en el règim especial de treballadors autònoms (RETA), en el qual estableix les novetats següents:

Des l’1 de juliol de 2017, la base mínima de cotització serà del 919,80 €/mes, que suposa un increment d’aproximadament el 3%. Fins al 30 de juny era de 893,10 €/mensuals. Les bases de cotització mínima i màxima que poden triar-se en funció de l’edat també s’incrementen en el mateix percentatge.

En el Sistema Especial de Treballadors per compte propi agraris s’estableix, des de l’1 de juliol de 2017, un tipus de cotització del 18,75% aplicable a les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per una base de cotització d’entre 919,80 €/mes i 1.103,70 €/mes. Si el treballador ha optat per triar una base de cotització superior a 1.103,70 €/mensuals, a la quantia que excedeixi d’aquesta última li és aplicable el tipus de cotització del 26,50%.

A continuació adjuntem quadre resum de les principals bases de cotització al RETA a partir de l’1.07.2017.


Base mínima euros/mes


919,80 €/mes (De l’1.01.2017 a 30.06.2017: 893,10 €/mes)


Base màxima euros/mes


3.751,20 €/mes


Base de cotització <= 47 anys


Treballadors que a 01/07/2017 siguin menors de 47 anys podran escollir entre els límits de les bases mínima i màxima.

La mateixa elecció la podran fer els treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals o causin alta en aquest Règim Especial amb posterioritat a aquesta data.

Treballadors que a 01/07/2017, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.964,70 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017, produint efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any.

No hi haurà aquesta limitació quan es tracti del cònjuge supervivent del titular del negocio que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d’edat.


Base de cotització 48 o més anys edat


Treballadors que a 01/07/2017, tinguessin 48 o més anys fets, la base de cotització estarà compresa entre 992,10 y 2.023,50 euros mensuals.

En el supòsit del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim Especial amb 45 o més anys d’edat, la elecció de bases estarà entre 919,80 y 2.023,50 euros mensuals


Base de cotització 48 o 49 anys d’edat


Treballadors que a 1 de gener de 2011, tenien 48 o 49 anys d’edat i la seva base de cotització fos superior a 1.964,70 euros mensuals podran optar per una base de cotització compresa entre 919,80 euros mensuals i l’import de d’aquella incrementat en un 3%, amb el límit de la base màxima de cotització


Base de cotització 48 o més anys d’edat amb 5 o més anys cotitzats abans de 50 anys


Si la última base de cotització és inferior o igual a 1.964,70 euros, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 919,80 y 2.023,50 euros/mensuals.
Si la última base de cotització és superior a 1.964,70 euros, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals, i l’import d’aquella incrementat en un 3%, amb el límit de la base màxima de cotització
La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2016 i de manera simultània ha tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altre, així com la de l’autònom societari és de 1.152,90 euros mensuals (grup de cotització 1 del Règim General). La mateixa que s’aplica des de l’1 de gener de 2017.

Enllaç a la Llei 3/2017, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.