Circular 15/23 · 19 de setembre del 2023


INFORMACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT


La Llei 3/2001 per a la igualtat efectiva de dones i homes obliga les empreses a disposar del PROTOCOL D’ACTUACIÓ per prevenir i actuar davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral.

El protocol d’actuació té l’objectiu de sensibilitzar i prevenir la plantilla i tota l’empresa en matèria d’assetjament de qualsevol tipus (laboral, sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat i gènere).

Totes les empreses necessiten protocol?
Sí. Constituir un protocol contra l’assetjament és una obligació per a tota empresa o autònom que tingui empleats al seu càrrec, independentment del nombre de persones que siguin o el seu volum de facturació.

Sanció en cas de no disposar del protocol
Les multes podrien anar fins als 225.018 euros en funció del grau de la infracció i de si s’ha implantat o no, al marge del pagament d’indemnitzacions i la pèrdua de bonificacions que estigués rebent durant un període de 2 a 6 anys.

Realització de l’informe Protocol contra l’assetjament.
Conté les accions següents:

  1. Implantació del Protocol.
  2. Formació a la plantilla treballadora sobre l’assetjament i sensibilització.
  3. Aplicació de mesures de control i seguiment del Protocol.

És obligatòria la formació sobre l’assetjament sexual?
Sí. A més, la formació i sensibilització sobre l’assetjament sexual ha de ser específica tal com es detalla en la Llei Orgànica 10/2022 i com desenvolupa el RDL 901/2020.