Circular informativa 14/18 · 27 de juliol del 2018


PRINCIPALS NOVETATS LABORALS INCLOSES EN LA LLEI 6/2018 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2018

Tot seguit us fem arribar les principals novetats laborals incloses en la Llei 6/2018, dels pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a l’any 2018, són:

 • La durada del permís de paternitat serà de 5 setmanes a partir del 5 de juliol del 2018 i es gaudirà de forma ininterrompuda excepte l’última setmana del període total a què es tingui dret, que, previ acord entre empresari i treballador, podrà gaudir-se de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa.
 • Ajorna l’entrada en vigor d’alguns preceptes de la Llei 20/2007 de l’Estatut del treball autònom, en tot el relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial, sense concretar cap data.
 • Estableix les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, FOGASA i FP que són d’aplicació a partir l’1 d’agost de 2018.
 • En general, manté les mateixes bases i tipus de cotització que va establir l’Ordre ESS/55/2018, però amb les següents novetats:

  1. El límit màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social queda establert en 3.803,70 euros/mens des de l’1 d’agost del 2018, que suposa un increment del 1,4%.
  2. Les bases màximes de cotització del Règim General, qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització, seran a partir del 01-08-2018 de 3.803,70 € mensuals o de 126,79 € diaris (+ 1,4%).
  3. En el sistema especial per a empleats de la llar, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala s’actualitzaran fins a l’any 2023 en idèntica proporció a l’increment que experimenti l’SMI. Serà a partir de 2024 quan les bases per cotització comuns i professionals es determinaran amb les mateixes regles del règim general, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.
  4. En el règim especial de treballadors autònoms (RETA), des de l’1 agost de 2018, la base mínima de cotització serà del 932,70 euros/mes, que suposa un increment del 1,4%. Fins al 31 de juliol és de 919,80 euros/mes. Les bases de cotització mínima i màxima que poden triar-se en funció de l’edat també s’incrementen en el mateix percentatge. La base màxima queda establerta en 3.803,70 euros/mes (fins al 31 de juliol del 2018 que és de 3.751,20 euros/mes).
  5. Es manté en 1.199,10 euros la base mínima de l’autònom societari i de l’autònom amb 10 o més treballadors.
  6. En el sistema especial de treballadors per compte propi agraris s’estableix, des l’1 d’agost de 2018, un tipus de cotització del 18,75% aplicable a les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per una base de cotització d’entre 932,70 euros/mes i 1.119,30 euros/mes. Si el treballador ha optat per triar una base de cotització superior a 1.119,30 euros mensuals, a la quantia que excedeixi d’aquesta última li serà aplicable el tipus de cotització del 26,50%.
 • Estableix una nova ajuda econòmica d’acompanyament per a joves amb baixa formació, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l’aprenentatge. El pagament periòdic de l’ajut econòmic es realitzarà pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. Entrarà en vigor el mes d’agost de 2018, i s’estendrà mentre estigui vigent la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
 • Les empreses, inclosos els treballadors autònoms, que converteixin en indefinits a jornada completa els contractes per a la formació i l’aprenentatge subscrits amb joves beneficiaris de la nova ajuda econòmica d’acompanyament, bé a la finalització de la seva durada inicial, o bé a la finalització de cadascuna de les successives pròrrogues, fins a arribar a la durada màxima legalment prevista per a aquest tipus de contractes, tindran dret a una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social de 250 euros mensuals (3.000 euros/any), durant un període de 3 anys. Podran ser també beneficiaris els socis treballadors o de treball de les cooperatives i societats laborals, així com les empreses d’inserció que converteixin en indefinits els esmentats contractes quan estiguin subscrits amb treballadors en situació d’exclusió social.
 • Amb la finalitat d’incentivar l’ocupació autònoma en municipis petits, regula de forma específica les reduccions en les quotes de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (“tarifa plana”) que resideixin i desenvolupin la seva activitat en un municipi amb menys de 5.000 habitants, amb efectes des de l’1 d’agost del 2018:
  1. Els treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), tindran dret a una reducció en la cotització per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 24 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, en el cas que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui.
  2. Alternativament, els que optessin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, comporten durant els 24 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, una reducció del 80% sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a reduir la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal.
 • També estableix una regulació específica de les reduccions en les quotes de la Seguretat Social (“tarifa plana”) de les persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que s’estableixin com a treballadors per compte propi o autònoms que resideixin i desenvolupin la seva activitat en un municipi amb menys de 5.000 habitants, que a més implica una ampliació de la seva durada.
 • Es mantenen les quanties de l’Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples (IPREM).

Per a qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres.