Circular informativa 13/16


SOL·LICITUD DE DIES EN QUE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) NO PODRÀ POSAR NOTIFICACIONS A L’ADREÇA ELECTRÒNICA DELS CONTRIBUENTS


Tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions electròniques de l’AEAT, poden senyalar un màxim de 30 dies de cada any natural durant els quals l’AEAT no podrà posar notificacions a l’adreça electrònica habilitada per a aquest fi.

Us recomanem que sol·liciteu NO REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES durant els dies que teniu previst fer vacances, atenent que durant aquests dies, generalment, no es comprova amb freqüència la bústia electrònica. Volem remarcar-vos que, en cas de rebre una notificació, es disposa, generalment, de 10 dies hàbils per fer el recurs o escrit, en cas contrari l’AEAT procedeix a l’aplicació del procediment que ha iniciat amb la notificació.

Més avall us facilitem l’enllaç a la pàgina web de l’AEAT de NO REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES (pàgina agència tributària >> accedeixi directament >> notificacions electròniques). Cal fer-ho amb una antelació mínima de 7 dies naturals al primer dia en què hagi de tenir efecte, així mateix, l’afectació és exclusiva a les notificacions que es podrien haver efectuat durant els dies senyalats.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte.

Girona, 5 de juliol del 2016

Enllaç a la informació:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-20472

Enllaç a la pàgina de l’AEAT:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Notificaciones_Electronicas/Notificaciones_Electronicas.shtml