Circular 12/20 · 30 de març de 2020per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials per reduir la mobilitat pel COVID-19 – RD-llei 10/2020 BOE 29-03-2020

Permís retribuït:
Les persones treballadores per compte aliè que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret-llei gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.
Les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

Règim transitori:
En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores obligades al permís podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.
Aquelles persones treballadores de l’àmbit del transport que es trobin realitzant un servei no inclòs en aquest Reial decret-llei en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, incloent com a part del servei, si s’escau, l’operació de retorn corresponent.

A qui s’aplica la mesura?
A totes les persones treballadores per compte d’altri que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i l’activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma.

Persones treballadores per compte d’altri EXCLOSES de la seva aplicació:

 • Les que prestin serveis als sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest Reial decret-llei. (consultar al final d’aquest document)
 • Les que presten serveis en les divisions o en les línies de producció que la seva activitat es correspon amb els sectors qualificats com a essencials en l’annex.
 • Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que han sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst aquest Reial decret llei.
 • Les que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.
 • Les que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

El permís retribuït recuperable tampoc és aplicable a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici del que estableix l’article 34 de Reial Decret-llei 8/2020.

Activitat mínima indispensable:

Les empreses que hagin d’aplicar aquest permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Recuperació de les hores de treball no realitzades durant el permís retribuït:

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes. El RD-Llei estableix el procediment a seguir en cas d’acord o desacord.

En qualsevol cas, la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar:

 • l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i en el conveni col·lectiu
 • l’establiment d’un termini de preavís inferior al recollit en l’article 34.2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors
 • la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

Així mateix, han de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment

Empleats públic i personal amb legislació específica pròpia:

Les autoritats i òrgans competents dictaran les instruccions i resolucions que siguin necessàries per a regular la prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l’àmbit d’aplicació de Reial Decret Legislatiu 5/2015 (text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), amb l’objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.

Respecte del personal comprès en l’article 4 de Reial decret legislatiu 5/2015, es dictaran les instruccions i resolucions necessàries per a determinar el règim jurídic aplicable tant pel que fa al caràcter essencial dels seus serveis com a l’organització concreta dels mateixos.


Serveis essencials en l’Administració de Justícia:

Els jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i altre personal al servei de la mateixa seguiran atenent les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020 que declara l’estat d’alarma, i, d’aquesta manera, compliran amb els serveis essencials fixats amb les adaptacions que, si escau, siguin necessàries en relació a la nova normativa. Així mateix, continuaran prestant serveis el personal d’Administració de Justícia que sigui necessari per a la prestació de serveis essencials de Registre Civil d’acord amb les Instruccions del Ministeri de Justícia.

Continuació d’activitat: podran continuar les activitats no incloses en l’annex que hagin estat objecte de contractació a través del procediment establert a l’article 120 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

Entrada en vigor de la norma: el 29 de març de 2020ANNEX
PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE D’ALTRI
A LES QUE NO SE’LS APLICARÀ EL NOU PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

1. Les que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l’empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, de Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma i de la normativa aprovada per la autoritat competent i les autoritats competents delegades.

Activitats de l’art.10.1 RD 463/2020:

 • establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat
 • establiments farmacèutics
 • establiments sanitaris
 • centres o clíniques veterinàries
 • òptiques i productes ortopèdics
 • productes higiènics
 • premsa i papereria
 • combustible per a l’automoció
 • estancs
 • equips tecnològics i de telecomunicacions
 • aliments per a animals de companyia
 • comerç per internet, telefònic o correspondència
 • tintoreries,
 • bugaderies
 • l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili

Activitats de l’art.10.4 RD 463/2020:

– les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

Activitats de l’art.14.4 RD 463/2020:

– transport de mercaderies en tot el territori nacional, a fi de garantir l’abastament i el lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

Activitats de l’art.16 RD 463/2020:

– trànsit duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports

Activitats de l’art.17 RD 463/2020:

– subministrament d’energia elèctrica, de productes derivats del petroli, així com de gas natural

Activitats de l’art.18 RD 463/2020:

– Els operadors crítics de serveis essencials que preveu la Llei 8/2011 per la qual s’estableixen mesures per a la protecció d’infraestructures crítiques. Aquelles empreses i proveïdors que, sense tenir la consideració de crítics, són essencials per assegurar l’abastament de la població i els propis serveis essencials.

2. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.

3. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.

7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l’exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l’abastament a la població.

8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l’COVID-19, (ii) els estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

10. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

12. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

13. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.

14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, que declara l’estat d’alarma i, d’aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats de forma consensuada (Resolució de Secretari d’Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar)

16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

17. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

18. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.

19. Les que treballin en els Centres d’Acollida a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció humanitària.

20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

22. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l’esmentat servei postal universal.

23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

24. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

25. Qualsevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Adaptació d’activitats:

El ministre de Sanitat podrà modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries, les activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable preveu aquest article i els seus efectes.

Enllaç RDL 10/2020, de 27 de març: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

Trobareu més informació i enllaços relacionats en el nostre ESPAI COVID-19