Circular informativa 1/15


Circular 4/2012, de 25 d’abril, del Banc d’Espanya, sobre normes per a la comunicació per part dels residents espanyols de les transaccions econòmiques i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior

 

Us recordem que en el BOE del 4 de maig de 2012 es va publicar la circular 4/2012, la qual estableix l’obligació de subministrar informació sobre operacions financeres amb l’estranger, les normes que conté són les següents:

 1. Obligació d’informar
  • Persones tant físiques com jurídiques residents en territori espanyol per a les transaccions que facin amb no residents o per als actius o passius que mantinguin amb l’exterior.
  • Entenem per transaccions els actes, negocis i operacions que suposin cobraments o pagaments i/o transferències exteriors, així com variacions en comptes o posicions financeres deutores o creditores.
  • Comprèn totes les operacions fetes amb països tercers inclosos els membres de la UE.
 2. Periodicitat i excepcions

  Els comunicats que s’han de presentar dependrà del volum de transaccions fetes durant l’exercici anterior, així com els saldos d’actius i passius a 31 de desembre de l’any anterior.

  • Periodicitat mensual

   Si els imports de les transaccions durant l’any anterior, o els saldos d’actius i passius a 31 de desembre de l’any anterior resulten iguals o superiors a 300 milions d’euros (termini de 20 dies següents al final de cada mes natural).

  • Periodicitat trimestral
   Si els imports són iguals o superiors a 100 milions d’euros i inferiors a 300 milions d’euros (termini 20 dies següents a la fi del trimestre natural).

  • Anual

   Si els imports son inferiors a 100 milions d’euros (termini 20 de gener de l’any següent).

No hi ha obligació de declarar si aquests imports no superen 1.000.000 d’euros. En cas de superar aquests límits durant l’any en curs s’estarà obligat a presentar la propera declaració d’acord amb el que correspongui a partir del moment de superar el límit.

La declaració anual es pot presentar en un format resumit si ni els saldos ni les transaccions superen els 50.000.000 d’euros. En aquest cas només cal declarar els saldos inicial i final del actius i passius exteriors, la suma total d’operacions de cobrament i la suma total de operacions de pagament del període declarat.

Aquesta informació s’ha de presentar de forma obligatòria per mitjans telemàtics en el web del Banc d’Espanya i es necessita un certificat de firma digital a nom del presentador.

Amb aquesta nova declaració queden derogats tots els altres models vigents fins ara, i queda unificat en un únic formulari (més avall trobareu l’enllaç).

Si necessiteu qualsevol aclariment no dubteu en consultar-nos.