Circular 11/20 · 25 de març de 2020


RECORDATORI PRESENTACIÓ IMPOSTOS 1r TRIMESTRE DEL 2020

Benvolgut, benvolguda,

Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 1r trimestre del 2020, us recordem que el dia 20 d’abril és l’últim dia per presentar els impostos següents:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i professionals.
  • Retencions de capital mobiliari.
  • Retencions de lloguers d’immobles urbans.
  • IVA i declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Pagament fraccionat de renda.
  • Pagament a compte impost sobre societats.

Si desitgeu que els domiciliem nosaltres heu de fer-nos arribar, les dades necessàries. En cas contrari no podem responsabilitzar-nos de la seva presentació dins el termini previst, ni tampoc de les sancions que se’n derivin.

Us recordem que una de les novetats en relacio amb l’estat d’alama, és que es podrà demanar l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i pagament finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros.

Això serà d’aplicació només en el cas de les pimes, i el termini de l’ajornament serà de sis mesos, si bé no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir d’aquests es meritarà un interès del 3,75% anual.
També volem recordar-vos que a la nostra pàgina web hi trobareu l’enllaç amb el calendari del contribuent 2020, així com l’espai destinat a la normativa, enllaços, guies i altra informació d’interès relacionada amb el COVID-19.