Circular 10/20 · 25 de març de 2020


RESUM DE LES PRINCIPALS QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL – COVID19

MESURES FISCALS I TRIBUTÀRIES

1. Ajornament de pagament d’impostos per a Pimes

S´estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i pagament finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros.

Aquest període englobarà les autoliquidacions corresponents als períodes de febrer, març, abril i del primer trimestre de 2020 i serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, als impostos repercutits -IVA- i als pagaments a compte de l’impost sobre societats.

No obstant això, només s’aplicarà als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros i, per conseqüent, no inclourà els contribuents considerats grans empreses.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir dels quals es meritarà un interès del 3,75% anual.

2. Suspensió dels terminis en l’àmbit tributari

Es produeix una ampliació de terminis d’una sèrie de tràmits, en funció de si s’ha produït la notificació o no a partir del 18 de març.

Així doncs, s’amplien fins el 30 d’abril els terminis següents referents a procediments en curs o notificats abans del dia 18 de març:

  • Pagament de deutes tributaris de liquidacions practicades per l’administració.
  • Pagament de deutes notificats en període executiu.
  • Termini dels acords d’ajornament i fraccionaments ja concedits.
  • Terminis per atendre els requeriments, diligencies d’embargament, sol·licituds d’informació de transcendència tributaria i per formular al·legacions.

Addicionalment, en procediments administratius de constrenyiment, no es produirà l’execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles fins el 30 d’abril de 2020.

Els mateixos terminis mencionats anteriorment que es comuniquin a partir del 18 de març, s’allarguen fins el 20 de maig de 2020, excepte en el cas que el propi termini general específic fos superior que, en aquest cas, aquest resultaria d’aplicació.

El període comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril no computarà als efectes de la duració màxima dels procediments d’aplicació de tributs, sancions i revisió per part de l’AEA, ni tampoc pels terminis de prescripció i caducitat.

El termini per interposar recursos o reclamacions econòmiques-administratives, així com interposar recursos en via administrativa, no s’iniciaran fins el dia 1 de maig, o bé fins que s’hagi produït la notificació corresponent.

3. No suspensió de la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries

S’ha aprovat expressament que la suspensió dels terminis abans referida, no serà d’aplicació als terminis tributaris amb normativa especial, així com no afectarà als terminis per la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Per tant, es mantenen el terminis de liquidació i presentació de les declaracions mensuals, la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349), declaració informativa de béns i drets situats a l’estranger (model 720), les declaracions trimestrals, els pagaments fraccionats de l’ impost sobre societats, així com l’inici de la campanya de renda, prevista per al proper dia 1 d’abril, per la qual ja s’han aprovat els models corresponents, tant per l’IRPF com per a l’impost sobre el patrimoni.

4. No caducitat dels certificats electrònics

En relació amb els contribuents que tinguin el certificat electrònic caducat o pròxim a caducar, l’AEAT confirma que es permetrà l’ús dels certificats caducats en la seva Seu Electrònica.
Tanmateix, en la nota publicada el passat dia 17 de març, en cas de tenir problemes per aquest us, recomanen l’ús del navegador FireFox.

MESURES MERCANTILS

1. Celebració de sessions per videoconferència

Mentre duri l’estat d’alarma i, tot i que això no estigués previst als estatuts socials, s’admet que el òrgans de govern i d’administració celebrin les seves sessions per videoconferència i adoptin els seus acords mitjançant votació per escrit i sense sessió.

2. Suspensió del termini de formulació de comptes anuals

Es decreta la suspensió, fins que finalitzi l’estat d’alarma, del termini legal de tres mesos del què disposa l’òrgan d’administració per a, un cop tancat l’exercici social, procedir amb la formulació dels comptes anuals.

Així, un cop es declari el cessament definitiu de l’estat d’alarma, l’òrgan d’administració disposarà d’un nou termini de tres mesos per a procedir amb la formulació.

3. Ampliació del termini per a la verificació comptable dels comptes anuals

Per aquelles societats que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, ja haguessin formulat els seus comptes anuals, el termini de verificació comptable d’aquests, en cas d’estar sotmeses a auditoria obligatòria, queda prorrogat per dos mesos més a comptar des de la data de finalització de l’estat d’alarma.

4. Aprovació dels comptes anuals

La junta general ordinària on es decideixi sobre l’aprovació dels comptes anuals haurà de celebrar-se dins dels tres mesos següents a comptar des de la data de finalització del termini de formulació dels comptes anuals, havent-se de tenir en compte el què s’ha indicat al respecte del nou termini establert per a la seva formulació.

Amb això doncs, queda sense eficàcia la obligació legal de celebrar la junta general ordinària dins dels sis primes mesos de l’exercici; així mateix, es poden ajornar les convocatòries fetes abans de la publicació de l’estat d’alarma.

5. Possible modificació i/o revocació de la celebració de juntes generals

S’obre la possibilitat de modificar el lloc i la hora de la celebració, o inclús revocar l’acord de convocatòria, d’aquelles juntes generals la convocatòria de la qual hagués estat remesa o publicada abans de la declaració de l’estat d’alarma, i sempre que haguessin de celebrar-se amb posterioritat a la mencionada declaració.

6. Suspensió de l’exercici del dret de separació

Tot i que la concurrència de causa legal o estatutària que el motivi, els socis i accionistes de les societats de capital no podran exercitar, fins a la finalització de l’estat d’alarma, el seu dret de separació, encara concurrent les circumstàncies legalment establertes per això.
Recordem que un dels motius pel que els socis poden exercitar el dret de separació, seria en els casos en que s’acordi la no distribució de dividends.

7. Paralització de la dissolució de les societats

En cas que, vigent l’estat d’alarma, transcorregués el termini de duració de la societat fixat en els seus estatuts, la dissolució de ple dret no es produirà fins transcorreguts dos mesos a comptar des de la data de finalització de l’estat d’emergència.

Així mateix, en aquells supòsits d’esdeveniment de causa legal o estatutària de dissolució, ja sigui abans o durant l’estat d’alarma, queda paralitzada la obligació dels administradors de convocar la junta general per a acordar o enervar la dissolució, fins que tingui lloc la finalització de l’estat d’alarma.

A més, si la causa de dissolució esdevingués durant la vigència de l’estat d’alarma, l’òrgan d’administració no respondria dels deutes socials contrets durant aquest període.

Us recordem que trobareu la normativa, guies, enllaços relacionat amb el COVID-19 a la nostra web, a l’apartat ESPAI COVID-19: http://www.aparedes.com/espai-covid-19/