Circular informativa 9/18 · 3 de maig del 2018


REDUCCIÓ COTITZACIONS PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS A LES EMPRESES QUE HAGIN DISMINUÏT DE MANERA CONSIDERABLE LA SINISTRALITAT LABORAL

El Reial decret 231/2017 regula el sistema d’incentius consistent en reduccions de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que es distingeixen per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral.

El termini de sol·licitud de l’incentiu comença el 15 d’abril i finalitza el 31 de maig.

Totes les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per contingències professionals, tant si estan cobertes per una entitat gestora com per una Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, poden ser beneficiàries del sistema d’incentius si observen els principis de l’acció preventiva establerts en la Llei 31/1995 i compleixin, específicament, els requisits següents:

  • Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació (1) amb un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000 euros o haver assolit un volum de cotització per contingències professionals de 250 euros en un període d’observació de quatre exercicis.

    (1)Es considera període d’observació el nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud, necessaris per assolir el volum mínim de cotització, que no hagin format part d’una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis. A més a més, l’Ordre ESS/256/2018 que desenvolupa el RD 231/2017 estableix les regles per determinar el mencionat període.

  • Estar en el període d’observació por sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema publicats per a l’exercici 2017 en l’Ordre ESS/55/2018.
  • Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social. Només es tenen en compte les resolucions sancionadores que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació i aquelles en què el sol·licitant sigui considerat responsable directe de la infracció. En el supòsit d’infraccions greus, només es prenen en consideració quan hagin estat reiterades durant el període d’observació. S’entén que hi ha reiteració durant el període d’observació quan el nombre d’infraccions greus excedeixi els dos.
  • Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals que, només als efectes d’accés a l’incentiu, s’enumeren en los apartats 1 a 5 de la declaració responsable (s’exclouen les accions preventives complementàries).
  • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

La quantia de l’incentiu és del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponents al període d’observació. Quan hi hagi inversió per part de l’empresa en alguna de les accions complementàries de prevenció de riscos laborals, es reconeix un incentiu addicional del 5 % de les quotes per contingències professionals amb el límit màxim de l’import de les esmentades inversions complementàries

Per a qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres.