Circular informativa 10/14


FACTURA ELECTRÒNICA


Els informem de les principals novetats de la Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, que serà d’aplicació a les factures emeses pels proveïdors de béns i serveis a les Administracions Públiques (AAPP):

 1. Aplicació
 2. Factures emeses pels proveïdors de béns i serveis a les Administracions Públiques (consideració d’Administracions Públiques art. 3.2 del Text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic) i les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

 3. Obligació
 4. El proveïdor que hagi expedit la factura tindrà l’obligació de presentar-la davant un registre administratiu en un termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació de serveis. Les AAPP no podran exigir el seu enviament en paper.

 5. Ús de la factura electrònica en el sector públic
 6. Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestats serveis a l’Administració Pública podran expedir i remetre factures electròniques. La llei obliga a utilitzar la factura electrònica i presentar-la a través del punt general d’entrada de factures electròniques a partir del 15 de gener del 2015 les entitats següents:

  • Societats anònimes i societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  • Unions temporals d’empreses (UTE)
  • Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

  No obstant això, les AAPP podran excloure reglamentàriament d’aquesta obligació de facturació electrònica les factures d’import fins a 5.000 euros, i les factures emeses pels proveïdors als serveis en l’exterior de les AAPP fins que sigui possible la seva presentació a través del Punt general d’entrada de factures electròniques.

 7. Format de la factura electrònica i la seva signatura electrònica
 8. El seu format haurà de ser estructurat i hauran d’estar signades amb signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut. Les característiques es determinaran per Ordre Ministerial, mentre no s’aprovi aquest desenvolupament les factures electròniques han de tenir el format Facturae.

 9. Registre comptable de factures
 10. Cada entitat pública haurà de disposar d’un registre comptable de factures, que faciliti el seu seguiment.

La Llei 25/2013 també modifica la Llei 56/2007 per regular la utilització de la FACTURA ELECTRÒNICA al SECTOR PRIVAT:

Les empreses que prestin serveis al públic en general d’especial transcendència econòmica (art.2.2 de la Llei 56/2007, Serveis de comunicacions electròniques, serveis financers i serveis de subministrament d’aigua, gas o electricitat, que estiguin destinats a consumidors…), independent de la mida de la seva plantilla o del seu volum anual d’operacions, estaran obligades a expedir i emetre factures electròniques en les relacions amb empreses i particulars que acceptin rebre-les o que les hagin sol•licitat expressament. Les obligacions seran exigibles a partir del 15 de gener del 2015.

No obstant això, les agències de viatge, els serveis de transport i les activitats de comerç al detall només estan obligades a emetre factures electròniques quan la contractació s’hagi dut a terme per mitjans electrònics.

Si necessiteu qualsevol aclariment no dubteu en consultar-nos.

Enllaç amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf