Resolució de 30 d’abril del 2024 de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual es convoquen ajudes per a impuls de l’ecosistema emprenedor innovador nacional dins el Programa Impuls de l’Ecosistema Emprenedor Innovador en el marc del PRTR.

Les ajudes per impulsar l’ecosistema emprenedor innovador nacional dins el Programa Impuls de l’Ecosistema Emprenedor Innovador per a actuacions realitzades o a realitzar el 2024 són una iniciativa del Ministeri d’Indústria i Turisme a través de la Fundació EOI.

Tenen com a objecte finançar l’execució d’esdeveniments d’emprenedoria innovadora que estimulin i impulsin l’esperit emprenedor.

Aquesta convocatòria compta amb un pressupost inicial de 5 milions d’euros i està emmarcada a la inversió 1 del component 13: ‘impuls de la pime’, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Quins objectius persegueix?

L’objecte de la convocatòria és seleccionar, en règim de concurrència competitiva, els beneficiaris dels ajuts per a l’execució d’esdeveniments d’emprenedoria innovadora que estimulin i impulsin l’esperit emprenedor.

Els esdeveniments d’emprenedoria innovadora seran actes de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional a celebrar en un lloc concret.

La convocatòria contribueix al compliment d’objectiu CID número 195 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que estableix l’execució de “almenys 480 accions completades de difusió i comunicació per a la creació, desenvolupament o atracció a Espanya d’esdeveniments internacionals centrats a les empreses innovadores i programes d´atracció de talent de dones”.

La finalitat de les ajudes és:

  • Promoure l’emprenedoria i la innovació a tot el territori nacional.
  • Contribuir al desenvolupament dels ecosistemes regionals i locals.
  • Enfortir els fòrums de trobada.
  • Crear xarxes formals i informals de suport a emprenedors i oportunitats de formació.

El suport a aquests esdeveniments contribuirà a l’enfortiment del teixit empresarial, la seva competitivitat i les possibilitats de creixement i internacionalització, a més de potenciar l’atracció de talent i inversió a aquests territoris.

A qui van dirigits els esdeveniments?
Els destinataris finals dels esdeveniments d’emprenedoria innovadora seran les persones que assisteixen a les activitats de l’esdeveniment d’emprenedoria innovadora.

Un 80% dels destinataris d’aquests esdeveniments seran empreses emergents (startups), persones emprenedores, persones que estiguin valorant iniciar un projecte emprenedor, inversors o altres actors de l’ecosistema emprenedor (associacions, administració, entitats financeres i altres actors implicats en la dinamització del ecosistema emprenedor).

L’objectiu principal d’aquests esdeveniments d’emprenedoria innovadora és crear l’entorn adequat perquè, tant emprenedors com startups, puguin connectar amb distribuïdors, inversors i clients potencials; fer networking, aprendre, estudiar a la competència o tenir accés a altres entitats referents dins del sector.

Qui pot sol·licitar els ajuts?
La convocatòria d’ajuts s’adreça a entitats jurídiques públiques o privades (agències de desenvolupament local, confederacions d’empresaris, empreses d’organització d’esdeveniments, operadors, consorcis, associacions i/o agrupacions de startups, etc.) que pretenguin organitzar esdeveniments d’emprenedoria innovadora com ara exhibicions, fires, congressos o un altre tipus desdeveniment relacionat amb les activitats a promoure en aquesta convocatòria.

Aquestes entitats han d’estar constituïdes vàlidament, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal i principal centre operatiu a Espanya.

Les entitats beneficiàries han d’estar inscrites al cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de cada Administració Tributària Foral, amb una antiguitat mínima de dos anys abans de la data de publicació al BOE de l’extracte de la convocatòria.

Quines despeses cobreixen les ajudes?
Aquests ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva i es consideren ajuts de minimis, podent arribar limport de la subvenció fins a un màxim de 200.000€ per sol·licitud.

Cada entitat sol·licitant pot presentar fins a dues sol·licituds de subvenció per un import global no superior a 300.000 euros.

La intensitat de lajuda pot assolir el 100% de les despeses subvencionables de la proposta dactivitat presentada i es pot subcontractar fins a un 75% de limport total de la subvenció.

Els costos subvencionables amb aquests ajuts són les despeses directes principals de l’organització d’un esdeveniment. Per analitzar amb detall quins són i quins límits tenen es pot consultar tota la informació a la resolució de la convocatòria a través del següent enllaç.

Com accedir-hi?
La presentació de sol·licituds s’ha de fer abans del 17 de juny de 2024 a través de la seu electrònica d’EOI.