L’Agència Espanyola de protecció de dades (AEPD) ha publicat un informe sobre els tractaments de dades en relació amb el COVID-19.

L’AEPD avala el tractament de dades de salut en relació amb el COVID-19 sense necessitat de consentiment del treballador.

El Reglament General de Protecció de Dades conté disposicions que permeten tractaments de dades personals legítims en què hi ha una emergència sanitària d’abast general. En aquest sentit, el RGPD reconeix expressament com a bases jurídiques per al tractament lícit de dades personals, en casos excepcionals, com els següents:

  • a) el control d’epidèmies i la seva propagació
  • b) els interessos vitals de la persona interessada o altres persones físiques sense perjudici que puguin existir altres bases com, per exemple, el compliment d’una obligació legal (per l’ocupador en la prevenció de riscos laborals del seu personal)

Aquestes bases jurídiques permeten a les empreses el tractament de les dades personals sense el consentiment dels seus empleats.

L’Informe a què fem referència de AEPD recorda l’obligació de les empreses i del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals i que correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’aquelles persones a les que pugui afectar la seva activitat professional a causa dels seus actes i omissions en el treball. Això vol dir, que el personal ha d’informar l’empresa en cas de sospita de contacte amb el virus COVID-19 a fi de salvaguardar, a més de la seva pròpia salut, la dels altres treballadors de centre de treball perquè es puguin adoptar les mesures oportunes.

Destaca l’informe que els tractaments de dades personals, encara en situacions d’emergència sanitària, han de seguir sent tratafos de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals i els seus principis generals, entre ells, el de tractar les dades personals amb licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat (en aquest cas, salvaguardar els interessos de les persones davant aquesta situació de pandèmia), principi d’exactitud i el principi de minimització de dades.

L’Informe complet es pot veure al web de AEPD: http://www.aepd.es