Novetats

Actualitat, breus

La DGT ha aclarit que no es reporta l’IVA dels tiquets restaurant

La DGT ha aclarit que no es reporta l’IVA dels tiquets restaurant en el moment en què les empreses emissores dels lliuren a l’ocupador, ni tampoc quan aquest es el dóna als seus empleats, sinó que es paga quan el treballador ho consumeix en un restaurant. Després de diverses consultes, en aparença contradictòries, la DGT confirma així el model que s’havia anat seguint fins ara fins i tot després de l’adaptació des l’1 de gener de 2019 de la Directiva europea de tractament de bons. Després de diverses consultes, en aparença contradictòries, la DGT confirma així el model que s’havia anat seguint fins ara fins i tot després de l’adaptació des l’1 de gener de 2019 de la Directiva europea de tractament de bons.

Més ofertes a FP

El 42,4% de les ofertes d’ocupació a Espanya el 2018 exigien que el candidat tingués estudis d’FP ja fossin de grau mitjà o superior, segons l’últim informe anual d’Infoempleo i Adecco. És la primera vegada –en els 22 anys que porta realitzant aquesta anàlisi de ofertas– que les vacants que exigeixen estudis d’FP superen les que demanen títols universitaris, que l’any passat van baixar dos punts fins al 38,5% de les places ofertades.

Els consellers de les societats cotitzades han de ser persones físiques

Els consellers de les societats cotitzades, per raons de transparència i bon govern corporatiu han de ser necessàriament persones físiques, per al que es modifica l’article 529 bis de la Llei de societats de capital. Així, s’estableix en l’avantprojecte de Llei que modificarà el text refós de la Llei de societats de capital, per al qual el Ministeri d’Economia ha obert el termini d’informació pública. L’Avantprojecte estableix l’obligació de publicar la informació rellevant relativa a aquelles operacions entre les societats cotitzades i els seus socis, que superin determinats llindars quantitatius, acompanyada amb un informe elaborat per un expert independent, com a molt tard en el moment de la celebració. Els llindars que fixa busquen una proporcionalitat raonable entre la protecció dels interessos socials i la dels socis minoritaris i els costos administratius i burocràtics de la mesura.

L’indicador avançat de l’IPC situa la seva variació anual en el 0,8% al maig, set dècimes inferior a la registrada a l’abril

Aquest indicador proporciona un avanç de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria la disminució de set dècimes en la seva taxa anual, ja que al mes d’abril aquesta variació va ser del 1,5% .En aquest comportament destaca la baixada dels preus de l’electricitat, davant l’augment registrat en 2018. També influeix que els preus dels carburants pugen aquest mes menys que l’any passat.

Font: Síntesi diària

Més notícies