Novetats

Circulars 2019

Covid-19, tota la informació

Actualitat

Préstecs situacions emergència-risc temporal GLÒRIA

Bases: ORDRE EMC / 35 / al 2020 (DOGC 03-04-20).
Convocatòria: RSL EMC / 830/2020 (DOGC 09-04-20)

Termini sol·licituds: s’iniciarà a partir del dia 2020.04.10 i quedarà obert fins a 20 dies naturals o fins esgotar el pressupost per aquests conceptes

Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament a través del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació.

Detall informació

Breus

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei amb mesures urgents en diversos àmbits de la lluita contra el COVID-19


D’una banda, s’estenen algunes de les ja decretades anteriorment, com les de l’àmbit agrari, i d’altra s’afegeixen noves decisions en el terreny laboral, econòmic i tributari. Augmenta a quatre mesos el període d’ajornament d’impostos per a pimes i autònoms sense interessos. S’amplia la cobertura a el personal dels centres sanitaris que hagi contret el virus perquè les seves prestacions es considerin contingència professional derivades d’accident de treball. Es prorroga tres mesos la flexibilització per cobrir l’ocupació temporal agrari i es facilita un permís de treball de dos anys a joves estrangers emprats en el camp. S’aixeca la suspensió de la portabilitat telefònica i es facilita un procediment per a l’abonament dels impagaments a les operadores. D’altra banda, el Decret introdueix les adaptacions per a la presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats a la realitat provocada per la pandèmia, permetent que aquelles societats que no hagin pogut aprovar els seus comptes anuals abans que acabi el termini de declaració d’aquest impost , puguin presentar-la amb els comptes disponibles en aquest moment. També s’habilita un règim especial per a presentar una altra declaració, sense recàrrecs, quan els comptes anuals s’hagin pogut aprovar.

No s’admeten devolucions …


El contribuent no pot sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts de l’Ajuntament per la plusvàlua municipal si l’ha pagat i la liquidació és ferma, a través de la sol·licitud de la nul·litat de ple dret de la liquidació, emparada en la declaració d’inconstitucionalitat parcial de l’tribut continguda en la sentència de Tribunal Constitucional 59/2017. segons estableix el Tribunal Suprem, en una sentència de el 18 de maig de 2020.

El comerç mundial s’ha desplomat un 4,3% interanual al març


I mentrestant, les cancel·lacions en temps real d’enviaments de mercaderies deixen entreveure que el pitjor encara pot estar per arribar. Els analistes Deutsche Bank comenten en un document ocasional sobre el comerç internacional que “la crisi de l’coronavirus podria desembocar en una reorganització de les cadenes de valor mundials, al menys en alguns sectors. Per exemple, hi ha peticions per repatriar el subministrament de medicaments i dispositius metges als mercats desenvolupats “.

Llei General Tributària per a la transposició de la directiva europea


El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei per modificar la Llei General Tributària per a la transposició de la directiva europea coneguda com DAC 6. Aquesta norma comunitària estableix l’obligació per part dels intermedis fiscals de declarar les operacions que poden considerar com planificació fiscal agressiva i que es produeix en l’àmbit internacional. La conselleria d’Habitatge destacava en una situació d’emergència com la provocada per la pandèmia és molt necessari avançar en aquest tipus de mesures. Les obligacions d’informació que estableixen la normativa s’adrecen fonamentalment als intermediaris fiscals (assessors, advocats, gestors administratius o institucions financeres) que seran obligats a presentar la declaració davant l’agència tributària. Deberán informant dels mecanismes transferents (operacions, negocis jurídics, esquemes, acords) que realitzen les parts en els dos Estats membres de la UE o un Estat membre i un tercer Estat. La norma també regula i reconeix el secret professional dels intermediaris. Si s’utilitza aquesta prerrogativa, l’obligació d’informar la consulta sobre l’obligat tributari.

En defensa dels llocs de treball


Govern i agències socials suscribeixen l’Acuerdo Social en Defensa de l’Empleo. El nou acord, que serà ratificat pel Consell de Ministres, prorroga l’ERTE per força major fins al 30 de juny de 2020 per a empreses que no puguin reorganitzar la seva activitat per causes de força major. Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat per procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTE, primant els ajustos en termes de reducció de la jornada. Les empreses haurien de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a ERTE en un pla de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en els seus expedients. Estableix en sis mesos des de la presa de represa de la seva activitat, el compromís de manteniment de l’ocupació.

Font: AEDAF

Més notícies