Novetats

Circulars 2019

Covid-19, tota la informació

Breus

Valor de referència dels béns immobles

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estableix un nou valor de referència per a béns immobles, que substituirà el valor real als efectes de determinar la base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en l’Impost sobre Successions i Donacions, i també en l’Impost sobre Patrimoni. (Podeu consultar resum detallat de les modificacions en l’enviament de l’2021.07.30)

Més info

Reformes en les pensions


Finalitzat el període d’esmenes per incorporar al projecte de reforma del sistema públic de pensions, el Govern inclourà finalment un complement per a aquells jubilats que s’hagin vist afectats per un recés anticipat involuntari, i que percebin una paga mensual inferior a 900 euros. Així apareix recollit al plec d’esmenes presentades durant la ponència celebrada aquest divendres, i on finalment s’inclou el mecanisme d’equitat intergeneracional amb una pujada de la cotització general del 0,6% fins a l’any 2032. No obstant això, aquest complement apareix com una de les modificacions més rellevants, ja que tracta de donar resposta a una reivindicació del col·lectiu de jubilats que es veuen afectats per elevats coeficients reductors en haver accedit a la pensió de forma anticipada, però que sí que compten amb llargues carreres de cotització, per sobre de els 40 anys.

L’IPC, en màxim a la Unió Europea


El BCE es resisteix a iniciar la retirada d’estímuls financers i monetaris malgrat l’escalada dels preus. El BCE insisteix que la inflació és una cosa conjuntural i que remetrà els propers mesos. El supervisor alerta dels riscos d’una retirada prematura. Lagarde es va mostrar convençuda que les pressions inflacionistes actuals remetran amb el temps i que aconseguiran el seu objectiu del 2% a mitjà termini. “Aquesta inflació és inoportuna i dolorosa i hi ha naturalment preocupacions sobre quant de temps durarà”.

El sector carni vol reduir un 30% les emissions


El sector ramader-carni espanyol està treballant per reduir en un 30% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de la seva activitat, com a part del seu compromís per avançar cap a la neutralitat ambiental i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per assolir aquests objectius, el 50% dels quals es corresponen amb reduccions de metà, les sis organitzacions interprofessionals del sector (Asici, Aviança, Intercun, Interovic, Interporc i Provacuno), invertiran de 600 milions d’euros en l’àmbit de la producció animal i 542 a les indústries càrnies, que inclouen altres metes com la millora de l’eficiència energètica, les operacions de gestió dels fems, purins i llots de depuradora, i l’alimentació i fermentació entèrica del bestiar.

El tèxtil pren posicions davant de l’impuls legislatiu que l’obliga a contaminar menys


El sector està immers en una profunda transformació davant de les noves normes que l’obliguen a contaminar menys. La principal a Espanya, la llei de Residus, que, si tot va segons el previst, quedarà aprovada el primer trimestre del 2022. La indústria tèxtil tindrà prohibit destruir les peces que no ven i haurà de sufragar el sistema de reciclatge de la roba que es llença a les escombraries, que passarà a ser obligatori. Com es reciclen els envasos o el vidre, caldrà reciclar els vestits. La intenció és constituir una mena d’Ecoembes de la moda a través de la figura de la “responsabilitat ampliada del productor” sota la premissa que qui contamina paga.

Mesures de protecció dels treballadors autònoms

El Reial Decret-llei 18/2021 de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE 29-09-2021) manté vigents les mesures de protecció per als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, amb algunes variacions:

Més info

Es fixa el salari mínim interprofessional

Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021. BOE 2021.09.29
En compliment de l’mandat a Govern per a fixar anualment el salari mínim interprofessional, contingut en l’article 27.1 de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, es procedeix mitjançant aquest reial decret a establir les quanties que hauran de regir a partir de l’1 de setembre de 2021, tant per a les persones treballadores que són fixes com per a les que són eventuals o temporeres, així com per a les empleades i empleats de la llar.

Més info

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació
Més notícies