Novetats

Circulars 2021

Breus

La vostra empresa té treballadors amb contracte a temps parcial. Heu de registrar la vostra jornada diària d’entrada i sortida? De quina manera ho ha de fer? El poden sancionar si no ho fa?

Registre diari

La llei obliga a registrar la jornada de tots els treballadors; també la dels contractats a temps parcial. Únicament cal que es registri la jornada dels treballadors dia a dia, assenyalant l’hora d’inici i l’hora de finalització de cada treballador. Pel que fa als treballadors a temps parcial, és obligatori que es totalitzi la jornada realitzada de manera mensual, lliurant a cadascun, juntament amb el rebut de salaris, una còpia de totes les hores realitzades en aquest període.

Amb caràcter general, no hi ha un model de registre que sigui aplicable obligatòria. Les úniques exigències són les comentades a l’apartat anterior. El registre pot portar-se fins i tot en format paper, sempre que figurin les hores concretes dentrada i sortida del treballador i consti la seva signatura al costat de cadascuna.

Descansos

La llei no obliga a registrar les pauses per esmorzar o berenar, o les pauses per fumar o per prendre cafè. No obstant això, us recomanem que els vostres treballadors registrin les pauses durant la jornada perquè això us permetrà acreditar que no constitueixen temps de treball (si és que així ho disposa el conveni col·lectiu aplicable o el contracte de treball). D’aquesta manera podrà exigir-los la recuperació de les pauses esmentades fins a assolir la jornada segons conveni.

Pel que fa als treballadors a temps parcial, el conveni col·lectiu del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya indica que els que efectuïn una jornada continuada superior a cinc hores tindran un descans de 20 minuts que computarà com a temps de treball. Això no obstant, aquest descans no computa com a temps de treball respecte dels treballadors la jornada dels quals sigui menor a cinc hores diàries.

Sancions

Si no duu un registre de la jornada dels treballadors a temps parcial, la Inspecció de Treball el pot sancionar amb una multa de fins a 7.500 euros. A més, la Inspecció pot convertir els contractes a temps complet des de l’inici de la relació laboral i requerir l’abonament de les diferències de salari del darrer any.

A més de la conversió esmentada, la Inspecció de Treball també pot aixecar una acta de liquidació de quotes i exigir-li les quotes socials d’aquests treballadors com si haguessin prestat serveis a temps complet des de l’inici de relació laboral, més els recàrrecs corresponents, respectant el termini de prescripció de quotes de quatre anys. I podria imposar una acta d’infracció per impagament d’aquelles quotes que podria comportar una sanció, en funció del que hagi deixat d’ingressar.

Perquè la Inspecció de Treball no transformi a temps complet els contractes dels treballadors a temps parcial, haurà d’aportar proves que demostrin que els afectats no presten serveis a jornada completa a l’empresa. En aquest sentit, el registre de jornada és clau per poder constatar la realitat dels treballadors a temps parcial.

DRET OPCIÓ NACIONALITAT ESPANYOLA LLEI 20/2022 MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Instrucció de 25 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Social i Fe Pública, sobre el dret d’opció a la nacionalitat espanyola establert en la disposició addicional octava de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica ( (BOE 26-10-2022)

Conforme la disposició addicional octava de la Llei 20/2022, podran optar a la nacionalitat espanyola:

 • Els nascuts fora d’Espanya de pare o mare, avi o àvia, que originàriament haguessis estat espanyols i que, a causa d’haver sofert exili per raons polítiques, ideològiques o de creença o orientació i identitat haguessin perdut o renunciat a la nacionalitat espanyola.
 • Els fills i filles nascuts a l’exterior de dones espanyoles que van perdre la seva nacionalitat perquè es van casar amb estrangers abans de l’entrada en vigor de la Constitució de 1978.
 • Els fills i filles majors d’edat d’aquells espanyols a qui els va ser reconeguda la seva nacionalitat d’origen en virtut del dret d’opció d’acord al que disposa en la present llei o en al disposició addicional sèptima de la Llei 52/2007, de 26 de desembre.

En tots els supòsits que s’han indicat serà necessari que els interessats formalitzin la declaració d’opció en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la disposició addicional octava de la Llei de Memòria Democràtica, sense perjudici de la possibilitat de pròrroga d’aquest termini, per un any més, mitjançant acord del Consell de Ministres.

Subvencions del Programa TU+1


El Departament d’Empresa i Treball, des de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, acaba de fer pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec seu. Es tracta d’ una subvenció de fins a 18.325,92 euros per a cada autònom/a o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec seu que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/a en situació d’atur inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) durant un període mínim de 18 mesos. Subvencions del programa TU+1.

Va adreçat a:

 • A persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
 • A les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
 • A persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores al seu càrrec sempre i quan, el nou contracte indefinit, no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte. Les persones i les entitats beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida. En el supòsit que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball. El termini per fer la sol·licitud és del 28 d’octubre de 2022, a les 9.00 h, fins a l’11 de novembre de 2022 a les 15.00 h Podeu consultar els requisits, documentació a aportar i normativa (bases i convocatòria) al portal web del Departament de Treball.

Sostenibilitat econòmica, a l’agenda

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport que conté mesures adreçades al transport públic i ajuts al sector transport. Amb l’objectiu de fomentar el transport públic i reduir l’ús del vehicle privat per contribuir a disminuir la nostra dependència energètica i la nostra petjada de carboni, s’adopten mesures adreçades al transport públic, articulant la gratuïtat dels serveis de Rodalies, Rodalies i Mitja Distància convencional per a usuaris recurrents entre l’1 de setembre i el 31 de desembre. El text aprovat reforça la posició del transportista efectiu, per evitar que es treballi de manera estructural per sota dels costos individuals. Així mateix, s’habilita una nova convocatòria d’ajudes directes al sector del transport terrestre, replicant les ja establertes el mes de març passat pel RD-Llei 6/2022, incloent en aquesta ocasió als autobusos urbans.

PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE EN EL TREBALL

El Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball és un document que recull les mesures preventives, el procediment i l’organització interna per actuar davant qualsevol cas d’assetjament laboral.
És de caràcter obligatori per a totes les empreses sigui quin sigui el seu número de treballadors, arran del Reial decret 901/2020 i RD/2020 sobre el Registre Salarial i l’elaboració del Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball.
L’article 48.1 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb caràcter obligatori preveu l’existència d’un Protocol en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les empreses així com la seva implantació.

FESTES LABORALS A CATALUNYA 2022

L’any 2022 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’any), dissabte.
 • 6 de gener (Reis), dijous.
 • 15 d’abril (Divendres Sant), divendres.
 • 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns.
 • 24 de juny (Sant Joan), divendres.
 • 15 d’agost (l’Assumpció), dilluns.
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts.
 • 8 de desembre (La Immaculada), dijous.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns.
 • Festes locals 2022 (acord del Ple de 27/07/2021):
 • Dilluns 25 de juliol (Sant Jaume)
 • Dissabte 29 d’octubre (Sant Narcís)

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

Més informació

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL (BO DIGITAL)

El proper 15 de març s’inicia la 1a convocatòria del programa KIT DIGITAL. És un programa d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació per a la digitalització. L’import de la subvenció varia atenent el nombre d’empleats i s’atorguen per odre de sol·licitud.

Accés al programa KID DIGITAL

Foment de la contractació de joves en situació d’atur

Informació per sol·licitar els ajuts de contractació de persones joves (de 16 a 29 anys)

RESOLUCIÓ EMT/384/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – Contractació de joves) (ref. BDNS 602997). Catalunya. DOGC 28/02/2022. ANNEX

Amb aquesta modificació, s’amplia la tipologia d’entitats que poden ser beneficiàries de la subvenció, afegint les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions previst a l’article 3 de la Resolució EMT/3861/2021.

El termini de presentació de sol·licituds s’amplia fins el dia 30 d’abril de 2022 a les 15.00 hores.

Més info

Valor de referència dels béns immobles

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estableix un nou valor de referència per a béns immobles, que substituirà el valor real als efectes de determinar la base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en l’Impost sobre Successions i Donacions, i també en l’Impost sobre Patrimoni. (Podeu consultar resum detallat de les modificacions en l’enviament de l’2021.07.30)

Més info

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació

ORDRE PCM/244/2022 DE 30 DE MARÇ. INGRÉS DE DIFERÈNCIES

Tal com es va indicar al BNR 4/2022 d’1 d’abril del 2022, a partir del proper 3 d’agost s’inicia el procés d’actualització motivat per la publicació extemporània de l’Ordre PCM/244/2022, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2022, corresponent a liquidacions presentades a la recaptació de febrer i març de 2022 que afectin períodes de liquidació de gener i febrer del 2022.

Més informació