FISCAL

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES – IRPF
Rendiments del treball
Les indemnitzacions per acomiadament segueixen gaudint d’exempció però amb el límit de 180.000 euros.
La resta estarà subjecta, si bé es podrà aplicar la reducció del 30% (abans del 40%) fins a 300.000 euros.
Aquesta modificació no resulta d’aplicació per als acomiadaments anteriors a l’1 d’agost del 2014.

>> Llegir l’article complet

LABORAL

Bases màximes i mínimes de cotització
* Límit màxim: 3.606,00 euros/mes o 120,20 €/dia
* Límit mínim: 756,60 euros/mes o 25,22 €/dia
Salari mínim interprofessional (SIM), increment del 0,5%
* Salari mínim interprofessional diari: 21,62 euros
* Salari mínim interprofessional mensual: 648,60 euros
* Salari mínim interprofessional anual: 9.080,40 euros

>> Llegir l’article complet

PENSIONS

Revalorització de pensions
Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives, experimentaran en 2015 amb caràcter general un increment del 0,25%, en els termes que s’indiquen en la llei.
Pensions no contributives de la Seguretat Social 2015
Pensions de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva: 5.136,60 euros/any.
Complement de pensió per al lloguer d’habitatge: 525 euros anuals

>> Llegir l’article complet

MERCANTIL

El 4 de desembre passat, es va publicar en el BOE la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu (http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf).
Per mitjà d’aquesta llei, es fa una modificació important de diversos aspectes de la regulació de les societats anònimes i les societats limitades. Us apuntem les més importants, que de ben segur ens obligaran en molts casos a adaptar la regulació de la nostra societat a la nova normativa:

>> Llegir l’article complet

IMMOBILITZATS

DETERIORAMENT D’IMMOBILITZATS I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

En la reforma de l’impost sobre societats pera l’exercici 2015, Hisenda amplia els supòsits de no deduïbilitat dels deterioraments, ampliant els supòsits de no deduïbilitat als deterioraments d’immobilitzat. Així, segons l’article 13.2 de la Nova Llei de l’impost sobre societats (Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats), en el tancament comptable de l’exercici 2015 no serà deduïble el deteriorament corresponent a:

>> Llegir l’article complet

COEFICIENTS D’AMORTITZACIÓ

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, incorpora una nova taula d’amortització dels elements de l’immobilitzat i inversions immobiliàries, aplicable a partir dels exercicis iniciats l’1 de gener de 2015.
Tot i el canvi d’estimat fiscal de les vides útils dels elements de l’immobilitzat, no suposa un canvi de criteri en la consideració de l’amortització com a despesa fiscalment deduïble, sempre que els imports considerats corresponguin a la depreciació efectiva que sofreixen els elements pel seu funcionament, ús, gaudi o obsolescència. En particular, fiscalment, es considera depreciació efectiva l’aplicació de les taules d’amortització publicades.

>> Llegir l’article complet

PROTECCIÓ DE DADES

LES AUTORITATS EUROPEES DE PROTECCIÓ DE DADES APROVEN CRITERIS COMUNS PER APLICAR LA SENTÈNCIA SOBRE EL DRET A L’OBLIT
El grup d’autoritats europees de protecció de dades (GT29) ha aprovat un document sobre l’aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del passat 13 de maig relativa al denominat dret a l’oblit. El text, del qual ha estat ponent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, analitza els pronunciaments del Tribunal i desenvolupa al llarg de 25 punts els criteris interpretatius comuns que van presidir l’aplicació de la sentència per part de les Autoritats dels diferents Estats europeus.
Entre altres, s’aborden les qüestions següents:

>> Llegir l’article complet

EDITORIAL

L’OFEGAMENT DEL CONTRIBUENT
Després d’anades i vingudes i de certes situacions curioses (“globus sonda” sobre determinades mesures fiscals com la desaparició total dels coeficients fiscals en renda, finalment acabades en un manteniment parcial, o l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament, també finalment modificada…), durant el mes de desembre passat es va aprovar l’esperada reforma fiscal, fet que suposa l’entrada en vigor d’importants modificacions dins l’àmbit tributari (tant de persones físiques com de persones jurídiques).

>> Llegir l’article complet